Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


31.03.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
2998
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Тимчасово здiйснюючий повноваження голови правлiння       Головащенко Олег Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Залiзнична,2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01056273
5. Міжміський код та телефон, факс
0617202004. 7203811 0617875298
6. Адреса електронної пошти
mail@zerz.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://zerz.pat.ua/emitents/reports/special   31.03.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.03.2020 припинено повноваження Член правлiння Горобець Микола Павлович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №5/2020 вiд 26.03.2020 року про припинення повноваження та обрання члена правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- припинено повноваження члена правлiння Горобця Миколи Павловича, з 31.03.2020 року згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 01.01.2020 року.
26.03.2020 обрано Член правлiння Леорда Андрiй Аркадiйович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №5/2020 вiд 26.03.2020 року про припинення повноваження та обрання члена правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано членом правлiння Леорду Андрiя Аркадiйовича, з 01.04.2020 р. до 30.06.2020 року на умовах контракту. Паспорт КР 822938 Глибоцьким РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл., 04.02.2004 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганська обласна державна адмiнiстрацiя, начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї, начальник органiзацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", менеджер з технiчного аудиту вiддiлу технiчного аудиту попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", директор з стратегiчного розвитку та оптимiзацiї ПрАТ "ЗЕРЗ".