Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

13.02.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

1433

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Тимчасово здiйснюючий повноваження голови правлiння

 

 

 

Головащенко Олег Анатолiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

69095, Запорізька обл., м. Запорiжжя, Залiзнична,2

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

01056273

5. Міжміський код та телефон, факс

0617202004. 7203811 0617875298

6. Адреса електронної пошти

mail@zerz.com.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://zerz.pat.ua/emitents/reports/special

 

13.02.2020

(адреса сторінки)

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітентавідсотках)

1

2

3

4

5

6

12.02.2020

припинено повноваження

Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння

Горобець Микола Павлович

д/н

0.00

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом наглядової ради №2/2020 вiд 12.02.2020 року про кадровi питання ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- припинено здiйсненнення повноважень тимчасово виконуючого обов’язки голови правлiння членом правлiння Горобцем Миколою Павловичем з 13.02.2020 р. (протокол №2/2020). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 01.01.2020 року.

12.02.2020

обрано

Член правлiння

Головащенко Олег Анатолiйович

д/н

0.00

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом наглядової ради №2/2020 вiд 12.02.2020 року про кадровi питання ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано членом правлiння Головащенко Олега Анатолiйовича з 12.02.2020 р. до 30.04.2021 року на умовах контракту. Згоди на розкриття папортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контрольно-ревiзiйної служби статистики ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", заступник начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi вищого органу, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", деректор комерцiйний ПрАТ "ЛЛРЗ", Член правлiння ПрАТ "ЛЛРЗ".

12.02.2020

обрано

Тимчасово здiйснюючий повноваження голови правлiння

Головащенко Олег Анатолiйович

д/н

0.00

Зміст інформації:

Згiдно з протоколом наглядової ради №2/2020 вiд 12.02.2020 року про кадровi питання ПрАТ «ЗЕРЗ»:
- обрано тимчасово здiйснюючим повноваження голови правлiння Головащенко Олега Анатолiйовича з 13.02.2020 р. до обрання голови виконавчого органу Товариства або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Згоди на розкриття папортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу контрольно-ревiзiйної служби статистики ДТГО "Пiвденно-Захiдна залiзниця", заступник начальника вiддiлу забезпечення дiяльностi вищого органу, наглядової ради та ревiзiйної комiсiї Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", деректор комерцiйний ПрАТ "ЛЛРЗ", Член правлiння ПрАТ "ЛЛРЗ".