Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


12.02.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
1326
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння       Горобець Микола Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, Запорізька обл., Запорiжжя, Залiзнична,2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01056273
5. Міжміський код та телефон, факс
0617202004. 0617203811 0617875298
6. Адреса електронної пошти
mail@zerz.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://zerz.pat.ua/emitents/reports/special   12.02.2020
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.02.2020 припинено повноваження Член наглядової ради - представник акцiонера Назарук Олег Васильович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння АТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-45/12 Ком.т. вiд 11.02.2020 року про замiну члена наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 12.02.2020 р. №624:
- припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 11.02.2020 року (протокол №Ц-45/12 Ком.т.). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 05.12.2019 р.
12.02.2020 призначено Член наглядової ради - представник акцiонера Асаулюк Катерина Валерiївна д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння АТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-45/12 Ком.т. вiд 11.02.2020 року про замiну члена наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 12.02.2020 р. №624:
- призначено членом наглядової ради – представником акцiонера Асаулюк Катерину Валерiївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 11.02.2020 року (протокол №Ц-45/12 Ком.т.) строком до 05.12.2020 року. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: iнженер з органiзацiї та нормування працi 1 категорiї служби органiзацiї працi, заробiтної плати i структур управлiння регiональної фiлiї «Пiвденно-Захiдна залiзниця», провiдний iнженер вiддiлу професiйного добору персоналу Департаменту управлiння персоналом та соцiальної полiтики, начальник вiддiлу пошуку та адаптацiї персоналу Департаменту розвитку персоналу та кадрової полiтики.