Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


09.12.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)  
10580
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Тимчасово виконуючий обов’язки голови правлiння       Горобець Микола Павлович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69095, Запорізька обл., Запорiжжя, Залiзнична,2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
01056273
5. Міжміський код та телефон, факс
0617202004. 0617203811 0617875298
6. Адреса електронної пошти
mail@zerz.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://zerz.pat.ua/emitents/reports/special   09.12.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.12.2019 припинено повноваження Голова наглядової ради – представник акцiонера Бойко Григорiй Анатолiйович н/д 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- припинено повноваження голови наглядової ради – представника акцiонера Бойко Григорiя Анатолiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 20.08.2018 р. На посаду нiкого не призначено.
09.12.2019 припинено повноваження Член наглядової ради - представник акцiонера Жайворонок Iнна Русланiвна н/д 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Жайворонок Iнни Русланiвни (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 20.11.2017 р.
09.12.2019 припинено повноваження Член наглядової ради - представник акцiонера Назарук Олег Васильович н/д 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 13.11.2018 р.
09.12.2019 припинено повноваження Член наглядової ради - представник акцiонера Яворський Сергiй Михайлович н/д 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- припинено повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Яворського Сергiя Михайловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 05.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 19.10.2018 р.
09.12.2019 обрано Член наглядової ради - представник акцiонера Буреш Франтiшек д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- обрано членом наглядової ради – представника акцiонера Буреша Франтiшека (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 06.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9) строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: член правлiння Чеськi залiзницi i фiлiї, Член правлiння АТ "Укрзалiзниця".
09.12.2019 обрано Член наглядової ради - представник акцiонера Назарук Олег Васильович д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- обрано членом наглядової ради – представника акцiонера Назарука Олега Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 06.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9) строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Управлiння – начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Житомирськiй обл., заступник начальника Управлiння – начальник ВБКОЗ УЗБУ1 у Рiвненськiй обл., в.о. директора Департаменту безпеки ПАТ «Укрзалiзниця», директор Департаменту економiчної та iнформацiйної безпеки АТ «Укрзалiзниця».
09.12.2019 обрано Член наглядової ради - представник акцiонера Головко Ганна Василiвна д/н 0.00
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №52-3/49-9 вiд 05.12.2019 року про формування складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано повiдомлення вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 09.12.2019 р. №5411:
- обрано членом наглядової ради – представника акцiонера Головко Ганну Василiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 06.12.2019 року (рiшення №52-3/49-9) строком на 1 рiк. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу Департаменту реформування та корпоративного розвитку, начальник вiддiлу Департаменту корпоративного управлiння, начальник вiддiлу Департаменту управлiння корпоративними правами та забезпечення дiяльностi правлiння АТ «Укрзалiзниця».