ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 412887 378953
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 389960 ) ( 337160 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
22927 41793
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 9676 8558
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 38603 ) ( 42401 )
Витрати на збут 2150 ( 2634 ) ( 1708 )
Інші операційні витрати 2180 ( 20507 ) ( 15993 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 29141 ) ( 9751 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 265 147
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 1955 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 283 ) ( 9 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 29159 ) ( 11568 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -4167 3645
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 33326 ) ( 7923 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 1143 777
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 1143 777
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 1143 777
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -32183 -7146

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 279332 220419
Витрати на оплату праці 2505 152897 110218
Відрахування на соціальні заходи 2510 33959 24647
Амортизація 2515 9019 11349
Інші операційні витрати 2520 39149 40287
Разом 2550 514356 406920

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.11304035 -0.02687447
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.11304035 -0.02687447
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 2017 р. одержано доходу - 422828 тис.грн.

у тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 412887 тис.грн.,
- iншi операцiйнi доходи – 9676 тис.грн.
у тому числi
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 1573 тис.грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 1746 тис.грн.;
- списання кредиторської заборгованостi – 1096 тис.грн.;
- вiд реалiзацiї оборотних активiв – 4585 тис.грн.;
- операцiйна оренда – 4 тис.грн.;
- нестачi вiд псування цiнностей – 12 тис.грн.;
- повернення виплат мобiлiзованим – 660 тис.грн..

- iншi доходи – 265 тис.грн.

За 2017 р. витрати склали – 451987 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 389960 тис.грн.,
- адмiнiстративнi витрати – 38603 тис.грн.,
- витрати на збут – 2634 тис.грн.,
- iншi операцiйнi витрати – 20507 тис.грн.
у тому числi :
- матерiальна допомога – 128 тис грн.
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 3292 тис.грн.
- операцiйна курсова рiзниця – 104 тис.грн.
- штрафи, пенi – 550 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 6747 тис.грн
- середнiй заробiток мобiлiзованим – 1678 тис.грн.
- нестачi та псування цiнностей – 286 тис.грн.
- iншi витрати – 7722 тис.грн. (в т.ч. лiкарнянi - 2616 тис.грн, пiльговi пенсiї - 2711 тис.грн, вiдрахування профкому – 1536 тис.грн, iншi – 859 тис.грн.)

- iншi витрати – 283 тис.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 29159 тис.грн,

Витрати з податку на прибуток – 4167 тис.грн.
Чистий збиток – 33326 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 5369 тис.грн.
Внаслiдок виправлення помилок зменшився на 879 тис.грн.:
Згiдно з чинним законодавством, вiдобразили витрати за 2016 рiк, первиннi документи на якi, отримали на протязi 2017 року.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 2936 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.17 збиток 25900 тис.грн.
У зв’язку з отриманням збитку у 2016 роцi, нарахування дивiдендiв у 2017 не проводилися.
У зв’язку з отриманням збитку у 2017 роцi, нарахування до резервного фонду не проводилися.


Керівник

 

(підпис)

Горобець М.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.