ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2017
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників1 2015    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, буд.2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15331 15141
первісна вартість 1001 16950 16963
накопичена амортизація 1002 1619 1822
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7197 6335
Основні засоби: 1010 108137 108080
первісна вартість 1011 607587 618671
знос 1012 499450 510591
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 5 5
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 1210 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 131880 129561
II. Оборотні активи
Запаси 1100 97040 166977
Виробничі запаси 1101 53266 57472
Незавершене виробництво 1102 37647 50142
Готова продукція 1103 6007 59233
Товари 1104 120 130
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 56592 32204
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1919 3329
з бюджетом 1135 8939 8689
у тому числі з податку на прибуток 1136 8938 8688
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 760 570
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6746 15771
Готівка 1166 75 7
Рахунки в банках 1167 6671 15764
Витрати майбутніх періодів 1170 57 42
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 3065 18917
Усього за розділом II 1195 175118 246499
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 306998 376060

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 55234 53441
Додатковий капітал 1410 28214 28108
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4168 -25900
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 164684 132717
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 2957
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 2957
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 104322 117712
за розрахунками з бюджетом 1620 11459 7320
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 1114 1351
за розрахунками з оплати праці 1630 3689 5514
за одержаними авансами 1635 18190 103703
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 2933 4047
Доходи майбутніх періодів 1665 14 12
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 593 727
Усього за розділом IІІ 1695 142314 240386
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 306998 376060

Примітки: 1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 102122 тис.грн., на кiнець перiоду 100795 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 6015 тис.грн., на кiнець перiоду 7285 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 607587 тис.грн., сума зносу 499450 тис.грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 3699 тис.грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 3950 тис.грн.
5. У 2017 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть яких 292 тис.грн.
6. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 618671 тис.грн., сума зносу 510591 тис.грн.
7. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 618671 тис.грн.
Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки.
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 2 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 16950 тис.грн., сума зносу 1619 тис.грн.
4. У 2017 роцi придбали НМА на сумму 13 тис.грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 203 тис.грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 16963 тис.грн., сума зносу 1822 тис.грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 6335 тис.грн. Вона складається: з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис.грн., невведеного обладнання - 2293 тис.грн.
Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо – 55685 тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 1787 тис. грн., незавершене виробництво - 50142 тис.грн., готова продукцiя – 59233 тис.грн., товари - 130 тис.грн. Всього - 166977 тис.грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї - 166977 тис.грн.
Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 50142 тис.грн., що складає - 20,3 % вiд загальної суми оборотних активiв.
Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 59233 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 32204 тис.грн., в тому числi по строкам її непогашення:
до року – 32204 тис.грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 570 тис.грн.
всього - 570 тис.грн.
Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку – 15764 тис.грн., залишкiв в касi пiдприємства - 7 тис.грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.
Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 42 тис.грн.
Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є ПАТ «Укрзалiзниця» їй належить 100% акцiй.
Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал на початок року збiльшився за рахунок амортизацiї житлового фонду 106 тис.грн. та на кiнець року складає 28108 тис.грн.
Капiтал у дооцiнках.
Капiтал у дооцiнках на кiнець року складає 53441 тис.грн. який на початок року збiльшився завдяки iндексацiї житлового фонду – 1143 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 2936 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток минулого року у 2017 р. коригувався на 879 тис.грн Нерозподiлений прибуток збiльшився завдяки списання дооцiнки в сумi, пропорцiйно нарахованої амортизацiї в сумi 2936 тис.грн. та зменшився за рахунок збитку 33326 тис.грн. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає збиток 25900 тис.грн.
Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань i забезпечень на кiнець перiоду збiльшилась на 98072 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Горобець М.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.