ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ткачик Олексiй Богданович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1961
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi заступник начальника Департаменту розвитку технiчної полiтики ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.11.2017, строком на 3 мiсяцi
9) опис Повноваження та обовязки передбаченi контрактом з головою правлiння та Статутом приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод", а саме голова правлiння: Керiвник має право: - дiяти вiд iменi Товариства, представляти його на всiх Товариствах в установах та в органiзацiях; - укладати господарськi та iншi угоди; - користуватися правом розпорядження коштами Товариства; - видавати доручення; - вiдкривати рахунки в банках; - в межах своєї компетенцiї видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства; - накладати на працiвникiв стягнення вiдповiдно до законодавства; - вирiшувати iншi питання, вiднесенi законодавством, Вищим органом, Статутом Товариства i цим контрактом до компетенцiї Керiвника. Керiвник зобов'язаний: - в своїй дiяльностi керуватись нормами законодавства, виконувати доручення Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, накази та розпорядження Вищого органу; - забезпечувати своєчасну i повну сплату обов'язкових платежiв до бюджету, Пенсiйного фонду, страхових внескiв та недопущення виникнення простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати; - забезпечувати належне утримання будiвель i споруд, виробничого устаткування та обладнання, безпечну експлуатацiю транспортних засобiв, додержання технологiчних регламентiв, здiйснення профiлактичних заходiв щодо унеможливлення виробничого травматизму, пожеж та промислових аварiй; - забезпечувати проведення на Товариствi профiлактичної роботи з метою запобiгання правопорушень та злочинiв згiдно законодавства; - забезпечувати цiльове використання бюджетних, позабюджетних та спецiальних коштiв; - дотримуватись встановленого законодавством порядку укладення та пролонгацiї договорiв оренди державного майна, закрiпленого за Товариством, з врахуванням вiдповiдностi вартостi об'єкту оренди (згiдно з належною оцiнкою) та орендної плати ринковому рiвню та вживати необхiднi заходи щодо погашення заборгованостi з орендної плати; - забезпечувати нормування працi на Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства; - при прийняттi рiшення щодо соцiальних витрат враховувати фактичну динамiку виробничих показникiв та наявнiсть вiдповiдних фiнансових ресурсiв; - забезпечувати планування i органiзацiю мобiлiзацiйної пiдготовки та виконання покладених на Товариство мобiлiзацiйних завдань; - протягом дiї контракту (але не рiдше одного разу на п’ять рокiв) обов'язково пiдвищувати свою квалiфiкацiю та проходити в установленому порядку навчання з питань охорони працi та пожежної безпеки. - погоджувати з Вищим органом кандидатури заступникiв Керiвника, головного бухгалтера i начальника юридичної служби Товариства; - забезпечити виконання додаткових угод до контракту, якщо такi угоди укладались; - забезпечити ефективне використання державного майна, належний облiк активiв Товариства та земельних дiлянок; - забезпечити оформлення та зберiгання свiдоцтв про право власностi на об'єкти нерухомого майна та правовстановлюючих документiв на земельнi дiлянки, що знаходяться у користуваннi Товариства; - забезпечити повне та своєчасне виконання рiшень, прийнятих Вищим органом, щодо розпорядження майном Товариства з наданням вiдповiдних звiтiв у встановленi строки за встановленими формами; - забезпечити облiк та надання повної та достовiрної iнформацiї про земельнi дiлянки i об'єкти нерухомого майна Вищому органу та внесення вiдповiдних даних до Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi (АС «Юридичнi особи»); - здiйснювати заходи з полiпшення технiко-економiчних характеристик Товариства; - нести персональну вiдповiдальнiсть за правову роботу Товариства; - забезпечити розробку та функцiонування системи управлiння охороною працi Товариства. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/69-11 вiд 16.11.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати головою правлiння Ткачика Олексiя Богдановича з 20.11.2017 р. на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Паспорт КН 309390 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй обл., 21.02.1997 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ТОВ "Спiлка Товаровиробникiв", головний iнженер ТОВ "Нiкатранссервiс", начальник Департаменту вагонного господарства Укрзалiзницi, заступник директора фiлiї "ДВРЗ" ПАТ "Укрзалiзниця", начальник технiчного вiддiлу служби "В" фiлiї "Пiвденно-Захiдна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника Департаменту розвитку технiчної полiтики ПАТ "Укрзалiзниця". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ничипоренко Олег Вiкторович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1978
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.11.2017, строком на 3 мiсяцi
9) опис Повноваження та обовязки Члена правлiння передбаченi Статутом пiдприємства. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя виконання рiшень вищого органу та наглядової ради, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства; 2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних товариств; 3) розроблення та надання наглядовiй радi проектiв основних напрямiв та перспективних планiв "товариства, у тому числi рiчних фiнансових планiв та iнвестицiйної програми товариства, пiдготовка для наглядової ради звiтiв про виконання затверджених вищим органом планiв, програм, а також розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi товариства; 4) надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звiтiв про дiяльнiсть правлiння та членiв правлiння; 5) складання рiчного звiту товариства з наступним поданням його на затвердження вищому органу; 6) складання та надання на затвердження наглядовiй радi квартальних звiтiв товариства; 7) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї вищого органу, пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; 8) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення товариством статутної дiяльностi; 9) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 10) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквiвалент 100 000 (ста тисяч) доларiв США, але не бiльше еквiваленту 200 000 (двохсот тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення такого правочину; 11) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами; 12) затвердження внутрiшнiх актiв товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; 13) розробка органiзацiйної структури товариства та подання її на затвердження вищому органу; 14) визначення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства; - 15) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств за погодженням з наглядовою радою; 16) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 17) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 18) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; На час тимчасової вiдсутностi голови правлiння (вiдрядження, вiдпустка тощо) обов'язки голови правлiння виконує член правлiння, визначений наказом голови правлiння. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/69-11 вiд 16.11.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати членом правлiння Ничипоренка Олега Вiкторовича з 20.11.2017 року на умовах контракту строком на 3 мiсяцi. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу сертифiкацiї та iнтелектуальної власностi, заступник директора з якостi ДП "Дарницький вагоноремонтний завод", головний фахiвець Департаменту вагонного господарства ПАТ "Укрзалiзниця" Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Осада Роман Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1980
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi комерцiйний директор ТОВ «Техно-маг»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 13.09.2017, строком на 1 рiк
9) опис Повноваження та обовязки Члена правлiння передбаченi Статутом пiдприємства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства та вирiшує усi питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням вищого органу вiднесенi до виключної компетенцiї вищого органу та наглядової ради. Правлiння органiзовує виконання рiшень вищого органу i наглядової ради та пiдзвiтне їм. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом та положенням про правлiння. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя виконання рiшень вищого органу та наглядової ради, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства; 2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних товариств; 3) розроблення та надання наглядовiй радi проектiв основних напрямiв та перспективних планiв "товариства, у тому числi рiчних фiнансових планiв та iнвестицiйної програми товариства, пiдготовка для наглядової ради звiтiв про виконання затверджених вищим органом планiв, програм, а також розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi товариства; 4) надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звiтiв про дiяльнiсть правлiння та членiв правлiння; 5) складання рiчного звiту товариства з наступним поданням його на затвердження вищому органу; 6) складання та надання на затвердження наглядовiй радi квартальних звiтiв товариства; 7) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї вищого органу, пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; 8) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення товариством статутної дiяльностi; 9) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 10) прийняття рiшення про вчинення правочинiв; 11) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами; 12) затвердження внутрiшнiх актiв товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; 13) розробка органiзацiйної структури товариства та подання її на затвердження вищому органу; 14) визначення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства; - 15) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств за погодженням з наглядовою радою; 16) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 17) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 18) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; На час тимчасової вiдсутностi голови правлiння (вiдрядження, вiдпустка тощо) обов'язки голови правлiння виконує член правлiння, визначений наказом голови правлiння. Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/61-9 вiд 13.09.2017 року про виконавчий орган ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрати членом правлiння Осада Романа Юрiйовича з 13.09.2017 р. на умовах контракту строком на 1 рiк. Паспорт АО 203173 Дзержинським РВ в мiстi Кривий рiг ГУ ДМС України в Днiпропетровський областi 22.09.2014р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi: директор з закупiвель ТОВ «Хайдельбергцемент Україна» (з 01.02.2009 по 31.01.2013р.), комерцiйний директор ТОВ «Техно-маг» (з 07.04.2017 по 20.09.2017р.). Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 17.08.2017, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме головний бухгалтер 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних вимог, встановлених законами України, враховуючи особливостi дiяльностi i технологiї оброб-ки облiкових даних. 2. Органiзовує облiк: 2.1. грошових коштiв, що поступають у касу пiдприємства, товарно-матерiальних цiннос-тей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку опера-цiй, пов'язаних з їхнiм рухом; 2.2. витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання ро-бiт (послуг). 3. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх госпо-дарських операцiй, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контролю за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення. 4. Забезпечує правильне нарахування платежiв до державного та мiсцевого бюджетiв, внес-кiв на державне, соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, роз-рахунки по заробiтнiй платнi з працiвниками заводу. 5. Забезпечує неухильне дотримання порядку оформлення i надання до облiку первинних документiв всiма пiдроздiлами, службами i працiвниками заводу. 6. Забезпечує перевiрки, ревiзiї бухгалтерського облiку i звiтностi у виробничих одиницях заводу, своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiт-ностi i економiчного аналiзу, пiдготовку пропозицiй по усуненню недолiкiв, полiпшенню ро-боти. 7. Забезпечує складання достовiрної бухгалтерської i податкової звiтностi на основi пер-винних документiв i бухгалтерських записiв, надання її у встановленi термiни вiдповiдним органам. 8. Здiйснює необхiднi заходи для подання повної i правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати господарської дiяльностi заводу. 9. Бере участь в пiдготовцi i формуваннi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, за-тверджених форм i iнструкцiй. 10. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських ре-зервiв, усунення непродуктивних витрат. 11. Бере участь в органiзацiї пiдготовки i виконання фiнансових планiв заводу. 12. Бере участь в органiзацiї проведення претензiйно-позовної роботи на заводi. 13. Вживає всi необхiднi заходи для запобiгання несанкцiонованим виправленням записiв в перiодичних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, а також збереження оброблюва-них документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну i передача їх в установ-леному порядку в архiв. 14. Здiйснює контроль за дотриманням витрачання фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв. 15. Веде роботу по забезпеченню: - дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни; - законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгова-ностi i iнших втрат. 16. Здiйснює контроль за своєчасним погашенням дебiторської i кредиторської заборгова-ностi на заводi. 17. Здiйснює контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання i вiд-пуску товарно-матерiальних цiнностей. 18. Вживає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового законодавства. Згiдно з наказом по пiдприємству №873ос вiд 17.08.2017 року - призначено на посаду головного бухгалтера Ворушило Свiтлану Олександрiвну з 17.08.2017 року безстроково. Паспорт СА №423356 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, 27.03.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.02.2000 по 18.08.2016 р., виконуючий обов’язки головного бухгалтера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 19.08.2016 по 16.08.2017 р. Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Голова наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Палiй Михайло Павлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** генеральний директор ТОВ "АТЛАС ЮКРЕЙН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 30.11.2017, строком на 3 роки
9) опис Не надав згоди на розкриття особистих данних, а саме рiк народження та стаж роботи. 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», протокол №8 вiд 30.11.2017 року про обрання голови наглядової ради Товариства - обрано головою наглядової ради – представником акцiонера Палiя Михайло Павловича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 30.11.2017 р. (протокол №8) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ТОВ "Ей Сi Ай Україна", заступник фiнансового директора ТОВ "Ренд Р Коммодiтiз", заступник фiнансового директора ТОВ "Торговий дiм "Вагонзавод", директор з розвитку ТОВ "Феррум Iмпекс", генеральний директор ТОВ "АТЛАС ЮКРЕЙН". Займає посаду керiвник проекту Проектного офiсу ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчек Желько
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор по персоналу STARLIGHTMEDIA
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2016, строком на 3 роки
9) опис 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», протокол №5 вiд 28.11.2016 року про обрання голови наглядової ради Товариства - обрано головою наглядової ради – представником акцiонера Марчека Желько (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 28.11.2016 р. (протокол №5) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по персоналу, член ради Директорiв ПАТ "Днiпроспецсталь"; директор по персоналу STARLIGHTMEDIA; член наглядової ради "Укрросметал". Займає посаду члена правлiння ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Володимир Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник начальника Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.11.2017, строком на 3 роки
9) опис Не надав згоди на розкриття особистих данних, а саме рiк народження та стаж роботи. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Ковтуна Володимира Васильовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: служба безпеки України, провiдний iнженер, заступник начальника, директор Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду директор Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Крот Володимир Степанович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** д/н
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник Департаменту безпеки руху-головний ревiзор з безпеки руху Укрзалiзницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.11.2017, строком на 3 роки
9) опис Не надав згоди на розкриття особистих данних, а саме рiк народження та стаж роботи. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Крота Володимира Степановича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: перший заступник, начальника Головного управлiння безпеки руху Укрзалiзницi, начальник Головного управлiння безпеки руху-головний ревiзор з безпеки руху Укрзалiзницi, начальник Департаменту безпеки руху-головний ревiзор з безпеки руху Укрзалiзницi, Директор з iнженерно-технiчного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду Директор з iнженерно-технiчного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця"., яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жайворонок Iнна Русланiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1995
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** юрист ТОВ "АРСАН"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.11.2017, строком на 3 роки
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/70-12 вiд 16.11.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 21.11.2017 р. вх.№5383: - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Жайворонок Iнну Русланiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 20.11.2017 р. строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", юрист ТОВ "АРСАН", провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду провiдний юрисконсульт Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Головченко Дмитро Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ» протокол №1 вiд 02.02.2017 року про обрання голови ревiзiйної комiсiї. - обрано головою ревiзiйної комiсiї Головченка Дмитра Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 02.02.2017 року (протокол №1) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник начальника служби з кадрiв вiдокремленого структурного пiдроздiлу "Пасажирська служба", заступник начальника вiддiлу органiзацiйно-аналiтичної роботи служби кадрової та соцiальної полiтики, начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї ДП "Приднiпровська залiзниця"; начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї, головний фахiвець вiддiлу економiчної та iнформацiйної безпеки регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця". Займає посаду головний фахiвець вiддiлу економiчної та iнформацiйної безпеки регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця"., яка знаходиться за адресою: м.Днiпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 108


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козира В'ячеслав Станiславович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1972
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв управлiння контролю та внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв Головного управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Козиру В'ячеслава Станiславовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: старший ревiзор Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця". Перебуває на посадi старший ревiзор Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця"., яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тодоренко Свiтлана Андрїївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний фахiвець Фiнансово-економiчного Департаменту ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Тодоренко Свiтлану Андрїївну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний фахiвець Фiнансово-економiчного Департаменту Укрзалiзницi; головний фахiвець Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця". Перебуває на посадi головний фахiвець Департаменту бухгалтерського, податкового облiку, звiтностi та методологiї ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горбань Тетяна Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник фiнансово-економiчного вiддiлу служби локомотивного господарства регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Горбань Тетяну Петрiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник фiнансово-економiчного вiддiлу служби локомотивного господарства, головний фахiвець вiддiлу аналiтико-цiнової роботи регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця". Перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу аналiтико-цiнової роботи регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця"., яке знаходится за адресою: м. Харкiв, вул. Євгена Котляра, 7.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Довбня Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1960
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 40
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтент не володiє iнформацiєю про попередю посаду, останiх п ять рокiв перебуває на посадi начальник сектору майнових та земельних ресурсiв Запорiзької дирекцiї залiзничних перевезень регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Довбню Сергiя Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник сектору майнових та земельних ресурсiв Запорiзької дирекцiї залiзничних перевезень регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця". Перебуває на посадi Перебуває на посадi начальник сектору майнових та земельних ресурсiв Запорiзької дирекцiї залiзничних перевезень регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Запорiжжя, вул. Залiзнична, 13.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлан Iгор Вiталiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1967
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Емiтент не володiє iнформацiєю про попередю посаду, останiх п ять рокiв перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу ремонту тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Бiлана Iгоря Вiталiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: головний фахiвець вiддiлу ремонту тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця". Перебуває на посадi головний фахiвець вiддiлу ремонту тягового рухомого складу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ханчич Тетяна Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи -
4) рік народження** 1964
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Економiст Фiнансово-економiчного департаменту Укрзалiзницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.02.2017, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №Ц-57/8 Ком.т. вiд 31.01.-01.02.2017 року внесено змiни до персонального складу ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - обрано членом ревiзiйної комiсiї Ханчич Тетяну Олександрiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 01.02.2017 року (протокол № Ц-57/8 Ком.т.) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: провiдний економiст Фiнансово-економiчного департаменту Укрзалiзницi; провiдний економiст Департаменту економiки, планування та бюджетування ПАТ "Укрзалiзниця". Перебуває на посадi провiдний економiст Департаменту економiки, планування та бюджетування ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього