ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 102122 100795 0 0 102122 100795
будівлі та споруди 72885 72573 0 0 72885 72573
машини та обладнання 26671 26207 0 0 26671 26207
транспортні засоби 2200 1689 0 0 2200 1689
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 366 326 0 0 366 326
2. Невиробничого призначення: 6015 7285 0 0 6015 7285
будівлі та споруди 5499 6861 0 0 5499 6861
машини та обладнання 286 249 0 0 286 249
транспортні засоби 46 17 0 0 46 17
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 184 158 0 0 184 158
Усього 108137 108080 0 0 108137 108080
Опис На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 82,5%.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 70 %. В оренду основнi засоби завод не надає.
1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
виробничого призначення - по переоцiненiй вартостi, отриманої у наслiдку експертної оцiнки та її залишкова вартiсть складає
- на початок перiоду - 102122 тис.грн., на кiнець перiоду - 100795 тис.грн.;
невиробничого призначення - по залишковiй вартостi - на початок перiоду – 6015 тис.грн., на кiнець перiоду - 7285 тис.грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 607587 тис.грн., сума зносу 499450 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 618671 тис.грн., сума зносу 510591 тис.грн.
2. Надiйшло за рiк основних засобiв - 3699 тис.грн.. Проведено модернiзацiй та покращень основних засобiв на суму 3950 тис.грн.
3. У 2017 роцi вiдбулося списання повнiстю замортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть якiх складала 292 тис.грн..
4. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 108080 тис.грн..
5. Сума капiтальних вкладень на придбання i будiвництво основних засобiв за звiтний перiод 6814 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 132717 164684
Статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Опис Вартiсть чистих активiв товариства складає 132717 тис.грн., а статутний капiтал - 73704 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв розрахована, як рiзниця мiж активами та зобовязаннями пiдприємства.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiлповiдає вимогам законодавства.