ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про власний капітал
за 2016 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 73704 57941 28300 3364 9236 0 0 172545
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 -629 0 0 -629
Скоригований залишок на початок року 4095 73704 57941 28300 3364 8607 0 0 171916
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -6722 0 0 -6722
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 777 0 0 0 0 0 777
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 777 0 0 0 0 0 777
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -3484 -86 0 3484 0 0 -86
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -2707 -86 0 -3238 0 0 -6031
Залишок на кінець року 4300 73704 55234 28214 3364 5369 0 0 165885

Примітки: Власний капiтал на початок року дорiвнює 172545 тис.грн. Вiн складався з 73704 тис.грн. статутного капiталу, капiталу у дооцiнках – 57941, додаткового капiталу – 28300 тис.грн., резервного капiталу в сумi 3364 тис.грн. та нерозподiленого прибутку, який склав 9236 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток минулого року у 2016 р. коригувався на 629 тис.грн, таким чином скоригований залишок власного капiталу на початок року склав 171916 тис.грн.
В поточному роцi капiтал у дооцiнках збiльшився завдяки iндексацiї житлового фонду 777 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 3484 тис.грн. Таким чином капiтал у дооцiнках на кiнець року склав 55234 тис.грн.. Додатковий капiтал зменшився за рахунок амортизацiї житлового фонду на 86 тис.грн. Таким чином додатковий капiтал на кiнець року склав 28214 тис.грн. За поточний рiк був одержаний збиток у сумi 6722 тис.грн.. Нерозподiлений прибуток збiльшився завдяки списання дооцiнки в сумi, пропорцiйно нарахованої амортизацiї в сумi 3484 тис.грн. та зменшився за рахунок збитку 6722 тис.грн. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає 5369 тис.грн.
З урахуванням всiх вищеназваних змiн залишок власного капiталу на кiнець року - 165885 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.