ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 378953 262808
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 336208 ) ( 237773 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
42745 25035
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 8558 11324
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 42152 ) ( 30832 )
Витрати на збут 2150 ( 1708 ) ( 1420 )
Інші операційні витрати 2180 ( 15993 ) ( 18613 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 8550 ) ( 14506 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 147 646
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1955 ) ( 4982 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 9 ) ( 56 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 10367 ) ( 18898 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3645 434
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 6722 ) ( 18464 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 777 761
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 777 761
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 777 761
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5945 -17703

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 220419 157259
Витрати на оплату праці 2505 110218 75026
Відрахування на соціальні заходи 2510 24647 28799
Амортизація 2515 11349 10199
Інші операційні витрати 2520 39086 27726
Разом 2550 405719 299009

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.02280073 -0.06262909
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.02280073 -0.06262909
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: За 2016 р. одержано доходу - 387658 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 378953 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 1478 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 8558 тис.грн.
у тому числi
- реалiзацiя оборотних активiв – 1502 тис.грн.
- операцiйна курсова рiзниця – 125 тис.грн.
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 1083 тис.грн.
- доходи вiд отриманих штрафiв – 13 тис.грн.
- вiд списання кредиторської заб-стi – 670 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 5165 тис.грн., в тому числi:
- оприбуткування запасiв при iнвентаризацiї – 5090 тис.грн..
- вiдсотки банка за поточним рахунком – 59 тис.грн.
- iншi 16 тис.грн.
- iншi доходи - 147 тис.грн.

За 2016 р. витрати склали – 398025 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 336208 тис.грн. в т.ч. ВТтаГХ 2921 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 42152 тис.грн. в т.ч. ВТтаГХ 103 тис.грн.
- витрати на збут – 1708 тис.грн. в т.ч. ВТтаГХ 351 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 15993 тис.грн.
у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 1420 тис.грн
- матерiальна допомога непрацюючим – 164 тис грн.
- операцiйна курсова рiзниця – 227 тис.грн.
- штрафи, пенi – 1007 тис.грн.
- втрати вiд псування цiнностей – 148 тис.грн..
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 5605 тис.грн.
- виплати в межах середнього заробiтку мобiлiзованим – 1504 тис.грн.
- iншi витрати – 5918 тис.грн. в т.ч.
- допомога лiкарням – 96 тис грн.
- вiдшкодування пiльгових пенсiй – 2601 тис.грн
- вiдрахування профкому – 1118 тис.грн.
- ПДВ на негосподарчу дiяльнiсть – 195 тис.грн.
- благодiйнiсть та квiткова продукцiя до 9 травня – 7 тис.грн.
- виплати по лiкарняним – 1877 тис.грн.
- внески до федерацiї залiзничникiв– 24 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 1955 тис.грн.
- iншi витрати – 9 тис.грн.

Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 10367 тис.грн,

Доход з податку на прибуток – 3645 тис.грн.
Чистий збиток – 6722 тис.грн., в т.ч. ВТтаГХ 1897 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 9236 тис.грн.
Внаслiдок виправлення помилок зменшився на 629 тис.грн.:
- списана собiвартiсть виготовленої продукцiї, яка була реалiзована у 2015 роцi у сумi 98 тис.грн.
- списанi витрати по комунальним платежам за грудень 2015 року у сумi 235 тис.грн.
- донарахування резерву на виплату вiдпусток у сумi 224 тис.грн.
- вiдкоригований залишок зайво оприбуткованого металобрухту у сумi 72 тис.грн.
та склав 8607 тис.грн
Згiдно з чинним законодавством, вiдобразили витрати за 2015 рiк, первиннi документи на якi, отримали на протязi 2016 року.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 3484 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.16 - 5369 тис.грн.
У зв’язку з отриманням збитку у 2015 роцi, нарахування дивiдендiв у 2016 не проводилися.
У зв’язку з отриманням збитку у 2016 роцi, нарахування до резервного фонду не проводилися.


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.