ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2016
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників1 2070    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, буд.2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15326 15331
первісна вартість 1001 16792 16950
накопичена амортизація 1002 1466 1619
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7547 7197
Основні засоби: 1010 111144 108137
первісна вартість 1011 597922 607587
знос 1012 486778 499450
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
5 5
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 1210
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 134022 131880
II. Оборотні активи
Запаси 1100 92263 97279
Виробничі запаси 1101 59293 53219
Незавершене виробництво 1102 32211 37933
Готова продукція 1103 651 6007
Товари 1104 108 120
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 35875 56651
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
777 1919
з бюджетом 1135 10282 8939
у тому числі з податку на прибуток 1136 4211 4211
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 567 760
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 29534 6746
Готівка 1166 5 75
Рахунки в банках 1167 29529 6671
Витрати майбутніх періодів 1170 24 57
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 2398 3065
Усього за розділом II 1195 171720 175416
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 305742 307296

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 57941 55234
Додатковий капітал 1410 28300 28214
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8607 5369
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 171916 165885
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2435 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2435 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 98129 103771
за розрахунками з бюджетом 1620 8664 11429
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 3013 1114
за розрахунками з оплати праці 1630 5401 3689
за одержаними авансами 1635 14444 18190
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 1263 2611
Доходи майбутніх періодів 1665 0 14
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 477 593
Усього за розділом IІІ 1695 131391 141411
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 305742 307296

Примітки: 1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 105640 тис.грн., на кiнець перiоду 102122 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 5504 тис.грн., на кiнець перiоду 6015 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 597922 тис.грн., сума зносу 486778 тис.грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 4937 тис.грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 2521 тис.грн.
5. У 2016 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть яких 283 тис.грн.
6. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 607587 тис.грн., сума зносу 499450 тис.грн.
7. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 607587 тис.грн.
Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки.
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 2 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 16792 тис.грн., сума зносу 1466 тис.грн.
4. У 2016 роцi придбали НМА на сумму 158 тис.грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 153 тис.грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 16950 тис.грн., сума зносу 1619 тис.грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 7197 тис.грн. Вона складається: з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис.грн., невведеного обладнання - 3155 тис.грн.
Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо – 51917 тис.грн., малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 1302 тис. грн., незавершене виробництво - 37933 тис.грн., готова продукцiя – 6007 тис.грн., товари - 120 тис.грн. Всього - 97279 тис.грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї - 97279 тис.грн.
Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 37933 тис.грн., що складає - 21,6 % вiд загальної суми оборотних активiв.
Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 6007 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 56651 тис.грн., в тому числi по строкам її непогашення:
до року – 56651 тис.грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 760 тис.грн.
всього - 760 тис.грн.
Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку – 6746 тис.грн., залишкiв в касi пiдприємства - 75 тис.грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.
Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 57 тис.грн.
Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є ПАТ «Укрзалiзниця» їй належить 100% акцiй.
Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал на початок року збiльшився за рахунок амортизацiї житлового фонду 86 тис.грн. та на кiнець року складає 28214 тис.грн.
Капiтал у дооцiнках.
Капiтал у дооцiнках на кiнець року складає 55234 тис.грн. який на початок року збiльшився завдяки iндексацiї житлового фонду – 777 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 3484 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток минулого року у 2016 р. коригувався на 629 тис.грн Нерозподiлений прибуток збiльшився завдяки списання дооцiнки в сумi, пропорцiйно нарахованої амортизацiї в сумi 3484 тис.грн. та зменшився за рахунок збитку 6722 тис.грн. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає 5369 тис.грн.
Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань на кiнець перiоду зменшилась на 15729 тис. грн.


Керівник

 

(підпис)

Руденко О.О.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Ворушило С.О.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.