ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Виконуючий обов’язки голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руденко Ольга Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи АМ, 538407, 11.10.2001, Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** До призначення перебувала на посадi заступника голови правлiння з комерцiйних питань на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.05.2016, строком на 3 мiсяцi, згiдно ст.39.1 КЗпП набуття строковим трудовим договором характер безтрокового
9) опис Повноваження та обовязки передбаченi контрактом з головою правлiння та Статутом приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод", а саме голова правлiння: Керiвник має право: - дiяти вiд iменi Товариства, представляти його на всiх Товариствах в установах та в органiзацiях; - укладати господарськi та iншi угоди; - користуватися правом розпорядження коштами Товариства; - видавати доручення; - вiдкривати рахунки в банках; - в межах своєї компетенцiї видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства; - накладати на працiвникiв стягнення вiдповiдно до законодавства; - вирiшувати iншi питання, вiднесенi законодавством, Вищим органом, Статутом Товариства i цим контрактом до компетенцiї Керiвника. Керiвник зобов'язаний: - в своїй дiяльностi керуватись нормами законодавства, виконувати доручення Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, накази та розпорядження Вищого органу; - забезпечувати своєчасну i повну сплату обов'язкових платежiв до бюджету, Пенсiйного фонду, страхових внескiв та недопущення виникнення простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати; - забезпечувати належне утримання будiвель i споруд, виробничого устаткування та обладнання, безпечну експлуатацiю транспортних засобiв, додержання технологiчних регламентiв, здiйснення профiлактичних заходiв щодо унеможливлення виробничого травматизму, пожеж та промислових аварiй; - забезпечувати проведення на Товариствi профiлактичної роботи з метою запобiгання правопорушень та злочинiв згiдно законодавства; - забезпечувати цiльове використання бюджетних, позабюджетних та спецiальних коштiв; - дотримуватись встановленого законодавством порядку укладення та пролонгацiї договорiв оренди державного майна, закрiпленого за Товариством, з врахуванням вiдповiдностi вартостi об'єкту оренди (згiдно з належною оцiнкою) та орендної плати ринковому рiвню та вживати необхiднi заходи щодо погашення заборгованостi з орендної плати; - забезпечувати нормування працi на Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства; - при прийняттi рiшення щодо соцiальних витрат враховувати фактичну динамiку виробничих показникiв та наявнiсть вiдповiдних фiнансових ресурсiв; - забезпечувати планування i органiзацiю мобiлiзацiйної пiдготовки та виконання покладених на Товариство мобiлiзацiйних завдань; - протягом дiї контракту (але не рiдше одного разу на п’ять рокiв) обов'язково пiдвищувати свою квалiфiкацiю та проходити в установленому порядку навчання з питань охорони працi та пожежної безпеки. - погоджувати з Вищим органом кандидатури заступникiв Керiвника, головного бухгалтера i начальника юридичної служби Товариства; - забезпечити виконання додаткових угод до контракту, якщо такi угоди укладались; - забезпечити ефективне використання державного майна, належний облiк активiв Товариства та земельних дiлянок; - забезпечити оформлення та зберiгання свiдоцтв про право власностi на об'єкти нерухомого майна та правовстановлюючих документiв на земельнi дiлянки, що знаходяться у користуваннi Товариства; - забезпечити повне та своєчасне виконання рiшень, прийнятих Вищим органом, щодо розпорядження майном Товариства з наданням вiдповiдних звiтiв у встановленi строки за встановленими формами; - забезпечити облiк та надання повної та достовiрної iнформацiї про земельнi дiлянки i об'єкти нерухомого майна Вищому органу та внесення вiдповiдних даних до Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi (АС «Юридичнi особи»); - здiйснювати заходи з полiпшення технiко-економiчних характеристик Товариства; - нести персональну вiдповiдальнiсть за правову роботу Товариства; - забезпечити розробку та функцiонування системи управлiння охороною працi Товариства. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - обрати виконуючим обов’язки голови правлiння Руденко Ольгу Олександрiвну з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт АМ 538407 Красногвардiйським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 11.10.2001 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника служби з управлiння майновими та земельними ресурсами ДП "Приднiпровська залiзниця" з 07.02.2008 по 02.07.2015 р., помiчником голови правлiння з комерцiйних та фiнансових питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 03.07.2015 по 08.07.2015 р., виконуючого обов’язки заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод» з 09.07.2015 по 18.08.2015 р. з 19.08.2015 р. заступника голови правлiння з комерцiйних питань ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод». Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваль Вiталiй Кирилович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження*** 1959
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** До призначення перебував на посадi виконуючого обов’язки голови правлiння ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2016, строком на 3 мiсяцi, згiдно ст.39.1 КЗпП набуття строковим трудовим договором характер безтрокового
9) опис Повноваження та обовязки Члена правлiння передбаченi Статутом пiдприємства. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя виконання рiшень вищого органу та наглядової ради, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства; 2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних товариств; 3) розроблення та надання наглядовiй радi проектiв основних напрямiв та перспективних планiв "товариства, у тому числi рiчних фiнансових планiв та iнвестицiйної програми товариства, пiдготовка для наглядової ради звiтiв про виконання затверджених вищим органом планiв, програм, а також розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi товариства; 4) надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звiтiв про дiяльнiсть правлiння та членiв правлiння; 5) складання рiчного звiту товариства з наступним поданням його на затвердження вищому органу; 6) складання та надання на затвердження наглядовiй радi квартальних звiтiв товариства; 7) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї вищого органу, пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; 8) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення товариством статутної дiяльностi; 9) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 10) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує еквiвалент 100 000 (ста тисяч) доларiв США, але не бiльше еквiваленту 200 000 (двохсот тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату вчинення такого правочину; 11) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами; 12) затвердження внутрiшнiх актiв товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; 13) розробка органiзацiйної структури товариства та подання її на затвердження вищому органу; 14) визначення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства; - 15) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств за погодженням з наглядовою радою; 16) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 17) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 18) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; На час тимчасової вiдсутностi голови правлiння (вiдрядження, вiдпустка тощо) обов'язки голови правлiння виконує член правлiння, визначений наказом голови правлiння. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №21 вiд 26.04.2016 року про обрання членiв правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» призначити члена правлiння Коваля Вiталiя Кириловича з 26.04.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi заступника голови правлiння з виробництва ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» до 22.08.2013 року, з 22.05.2014 року перебував на посадi виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» по 06.07.2014 р., з 07.07.2014 перший заступник голови правлiння-головний iнженер ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод», з 19.02.2015 по 16.04.2015 р. був виконуючий обов’язки голови правлiння ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гуляєв Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник начальника регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.05.2016, строком на 3 мiсяцi, згiдно ст.39.1 КЗпП набуття строковим трудовим договором характер безтрокового
9) опис Повноваження та обовязки Члена правлiння передбаченi Статутом пiдприємства. Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства та вирiшує усi питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства, крiм питань, що законодавством, цим Статутом або рiшенням вищого органу вiднесенi до виключної компетенцiї вищого органу та наглядової ради. Правлiння органiзовує виконання рiшень вищого органу i наглядової ради та пiдзвiтне їм. Правлiння дiє вiд iменi товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом та положенням про правлiння. До компетенцiї правлiння належить: 1) органiзацiя виконання рiшень вищого органу та наглядової ради, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам законодавства; 2) вирiшення питань органiзацiї господарської дiяльностi, фiнансування, ведення облiку та звiтностi, участi у господарських товариствах, придбання пакетiв акцiй iнших акцiонерних товариств; 3) розроблення та надання наглядовiй радi проектiв основних напрямiв та перспективних планiв "товариства, у тому числi рiчних фiнансових планiв та iнвестицiйної програми товариства, пiдготовка для наглядової ради звiтiв про виконання затверджених вищим органом планiв, програм, а також розроблення i затвердження поточних планiв дiяльностi товариства; 4) надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звiтiв про дiяльнiсть правлiння та членiв правлiння; 5) складання рiчного звiту товариства з наступним поданням його на затвердження вищому органу; 6) складання та надання на затвердження наглядовiй радi квартальних звiтiв товариства; 7) попереднiй розгляд питань, що належать до компетенцiї вищого органу, пiдготовка у зв'язку з цим вiдповiдних матерiалiв; 8) забезпечення формування фондiв, необхiдних для проведення товариством статутної дiяльностi; 9) прийняття рiшення про створення постiйно дiючих рад/комiтетiв товариства, визначення порядку їх дiяльностi, призначення їх керiвникiв та заступникiв керiвникiв. 10) прийняття рiшення про вчинення правочинiв; 11) прийняття за погодженням з наглядовою радою рiшення про здiйснення iнвестицiй у статутнi (складенi, пайовi) капiтали iнших юридичних осiб шляхом вступу до складу учасникiв юридичних осiб, про припинення участi, вирiшення усiх питань та реалiзацiя усiх прав, що випливають з володiння цими корпоративними правами; 12) затвердження внутрiшнiх актiв товариства, в тому числi тих, що визначають порядок, умови та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв товариства, а також регулюють поточну дiяльнiсть товариства, за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; 13) розробка органiзацiйної структури товариства та подання її на затвердження вищому органу; 14) визначення умов оплати працi та матерiального стимулювання працiвникiв товариства; - 15) призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств за погодженням з наглядовою радою; 16) керiвництво роботою структурних пiдроздiлiв товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань; 17) визначення перелiку вiдомостей, що складають комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть товариства, визначення порядку їх використання та охорони; 18) вирiшення iнших питань, за винятком тих, що належать до компетенцiї вищого органу та наглядової ради; На час тимчасової вiдсутностi голови правлiння (вiдрядження, вiдпустка тощо) обов'язки голови правлiння виконує член правлiння, визначений наказом голови правлiння. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №24 вiд 11.05.2016 року про внесення змiн до складу правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ» - призначити члена правлiння Гуляєва Олега Володимировича з 11.05.2016 р. на умовах строкового трудового договору на 3 мiсяцi. (не надав згоди на розкриття паспортних даних) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi: вiйськова служба в Управлiннi служби безпеки України в Донецькiй областi (з 07.2010 р. по 07.2012 р.); вiйськова служба в Управлiннi державної охорони України (з 07.2012 р. по 04.2015 року); заступник начальника регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Виконуючий обов'язки головного бухгалтера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356 , 27.03.1997, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 19.08.2016, до узгодження кандидатури з вищим органом
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме головний бухгалтер 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних вимог, встановлених законами України, враховуючи особливостi дiяльностi i технологiї оброб-ки облiкових даних. 2. Органiзовує облiк: 2.1. грошових коштiв, що поступають у касу пiдприємства, товарно-матерiальних цiннос-тей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку опера-цiй, пов'язаних з їхнiм рухом; 2.2. витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання ро-бiт (послуг). 3. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх госпо-дарських операцiй, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контролю за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення. 4. Забезпечує правильне нарахування платежiв до державного та мiсцевого бюджетiв, внес-кiв на державне, соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, роз-рахунки по заробiтнiй платнi з працiвниками заводу. 5. Забезпечує неухильне дотримання порядку оформлення i надання до облiку первинних документiв всiма пiдроздiлами, службами i працiвниками заводу. 6. Забезпечує перевiрки, ревiзiї бухгалтерського облiку i звiтностi у виробничих одиницях заводу, своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiт-ностi i економiчного аналiзу, пiдготовку пропозицiй по усуненню недолiкiв, полiпшенню ро-боти. 7. Забезпечує складання достовiрної бухгалтерської i податкової звiтностi на основi пер-винних документiв i бухгалтерських записiв, надання її у встановленi термiни вiдповiдним органам. 8. Здiйснює необхiднi заходи для подання повної i правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати господарської дiяльностi заводу. 9. Бере участь в пiдготовцi i формуваннi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, за-тверджених форм i iнструкцiй. 10. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських ре-зервiв, усунення непродуктивних витрат. 11. Бере участь в органiзацiї пiдготовки i виконання фiнансових планiв заводу. 12. Бере участь в органiзацiї проведення претензiйно-позовної роботи на заводi. 13. Вживає всi необхiднi заходи для запобiгання несанкцiонованим виправленням записiв в перiодичних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, а також збереження оброблюва-них документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну i передача їх в установ-леному порядку в архiв. 14. Здiйснює контроль за дотриманням витрачання фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв. 15. Веде роботу по забезпеченню: - дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни; - законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгова-ностi i iнших втрат. 16. Здiйснює контроль за своєчасним погашенням дебiторської i кредиторської заборгова-ностi на заводi. 17. Здiйснює контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання i вiд-пуску товарно-матерiальних цiнностей. 18. Вживає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового законодавства. Згiдно з наказом по пiдприємству №1163ос вiд 19.08.2016 року - призначено на посаду виконуючого обов’язки головного бухгалтера Ворушило Свiтлану Олександрiвну з 19.08.2016 року до узгодження кандидатури з вищим органом товариства ПАТ «Укрзалiзниця». Паспорт СА №423356 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, 27.03.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебувала на посадi заступника головного бухгалтера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 22.02.2000 по 18.08.2016 р. Сумiсних посад не обiймає.


1) посада* Голова наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчек Желько
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** директор по персоналу STARLIGHTMEDIA
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2016, строком на 3 роки
9) опис 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», протокол №5 вiд 28.11.2016 року про обрання голови наглядової ради Товариства - обрано головою наглядової ради – представником акцiонера Марчека Желько (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 28.11.2016 р. (протокол №5) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по персоналу, член ради Директорiв ПАТ "Днiпроспецсталь"; директор по персоналу STARLIGHTMEDIA; член наглядової ради "Укрросметал". Займає посаду члена правлiння ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бужор Олександр Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1963
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016, строком на 3 роки
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Бужора Олександра Яковича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник директора з фiнансово-економiчних питань, начальник планово-економiчного вiддiлу, начальник Управлiння економiки та фiнансiв УМГ "Харкiвгаз" ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"; радник голови правлiння ПАТ "Комерцiйний банк "Стандарт"; директор з економiки та фiнансiв ПАТ "Укрзалiзниця"; член наглядової ради ПрАТ "ЗЕРЗ"; ПрАТ "КЕВРЗ"; ПрАТ "ДТРЗ"; ПрАТ "ЛЛРЗ", ПрАТ "Гнiванський завод СЗБ"; ПрАТ "Коростенський завод ЗБШ". Займає посаду члена правлiння ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нємцов Микола Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Перший заступник начальника Департаменту безпеки ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016, строком на 3 мiсяцi
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Нємцова Миколу Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Департаменту УБОЗ УМВС України в Тернопiльськiй областi; виконуючий обов'язки заступника УБОЗ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi; начальник Косiвського РВУ МВСУ в Iвано-Франкiвськiй областi; начальник УБОЗ УМВСУ в Чернiвецькiй областi; виконуючий обов'язки начальника Шевченкiвського РВУ МВС України в Чернiвецькiй областi; радник патронатної служби голови Луганської ОДА-ВЦА; перший заступник начальника Департаменту безпеки. Займає посаду виконуючого обов'язки Директора з безпеки ПАТ "Укрзалiзниця"., яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Логвiнов Георгiй Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1971
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Заступник начальника Управлiння- начальник вiддiлу Головного управлiння локомотивного господарства Укрзалiзницi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016, строком на 3 роки
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Логвiнова Георгiя Валерiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу Головного управлiння локомотивного господарства, начальник вiддiлу Департаменту локомотивного господарства Укрзалiзницi. Займає посаду начальник вiддiлу Департаменту локомотивного господарства ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член наглядової ради - представник акцiонера
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Потетюєва Марина Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1976
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Виконуючий обов'язки начальника Департаменту адмiнiстративного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.11.2016, строком на 3 роки
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №76 вiд 15.11.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 05.12.16 р. №5974. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Потетюєву Марину Володимирiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 15.11.2016 р. (протокол №76) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник вiддiлу, начальник управлiння Головного Управлiння майнових та земельних ресурсiв, начальник управлiння Головного пасажирського управлiння, заступник начальника Головного управлiння реформування та корпоративного розвитку, перший заступник Департаменту реформування та корпоративного розвитку Укрзалiзницi; виконуючий обов'язки начальника Департаменту адмiнiстративного забезпечення ПАТ "Укрзалiзниця"; член наглядової ради ПрАТ "ЗЕРЗ". Займає посаду перший заступник начальника Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця", яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клочок Ольга Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1957
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Перший заступник Головного фiнансово-економiчного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2016, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Клочок Ольгу Iванiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника, перший заступник Головного фiнансово-економiчного управлiння Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України. Перебуває на посадi перший заступник начальника Фiнансово-економiчного департаменту ПАТ «Укрзалiзниця»., яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вишняк Тетяна Альбертiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** начальник групи з нормування працi вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного управлiння локомотивного господарства Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2016, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Вишняк Тетяну Альбертiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник нормативно-дослiдної групи з працi вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного управлiння локомотивного господарства, начальник групи з нормування працi вiддiлу економiчного аналiзу та нормування працi Головного управлiння локомотивного господарства Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України. Займає посаду провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi планово-економiчного вiддiлу виробничого управлiння Департаменту локомотивного господарства ПАТ «Укрзалiзниця». Перебуває на посадi перший заступник начальника Фiнансово-економiчного департаменту ПАТ «Укрзалiзниця»., яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козира В’ячеслав Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1972
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв управлiння контролю та внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв Головного управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2016, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Козира В’ячеслава Станiславовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) призначений на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: старший ревiзор вiддiлу ревiзiй та контролю iнших пiдприємств залiзничного транспорту управлiння ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв, старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв управлiння контролю та внутрiшнього аудиту фiнансово-господарської дiяльностi структурних пiдроздiлiв Головного управлiння контролю та внутрiшнього аудиту Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України. Перебуває на посадi старший ревiзор управлiння контролю фiнансово-господарської дiяльностi Департаменту внутрiшнього контролю ПАТ «Укрзалiзниця», яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яковлєва Юлiя Федорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1967
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту Служби контролю та внутрiшнього аудиту ДП «Приднiпровська залiзниця»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2016, строком на 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Яковлєву Юлiю Федорiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту Служби контролю та внутрiшнього аудиту ДП «Приднiпровська залiзниця». Перебуває на посадi старший ревiзор вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю за дотриманням податкового законодавства служби контролю та внутрiшнього аудиту регiональної фiлiї «Приднiпровська залiзниця» ПАТ «Укрзалiзниця», яке знаходится за адресою: м.Днiпро, пр-кт Дмитра Яворницького, 108.


1) посада* Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєва Олена Григорiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** Вища
6) стаж роботи (років)*** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Виконуючий обов’язки начальника Головного управлiння капiтальних вкладень Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2016, строком на 3 роки
9) опис Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №6 вiд 10.02.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ». - призначено Васильєву Олену Григорiвну (не надала згоди на розкриття паспортних даних) призначена на посаду члена ревiзiйної комiсiї рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» вiд 10.02.2016 (протокол № 6) строком на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника Головного управлiння капiтальних вкладень - начальник управлiння планово- економiчного управлiння, виконуючий обов’язки начальника Головного управлiння капiтальних вкладень Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України, перший заступник начальника Управлiння капiтальних вкладень. Перебуває на посадi перший заступник начальника Департаменту капiтальних вкладень ПАТ «Укрзалiзниця»., яка знаходиться за адресою: м.Київ, вул. Тверська, 5.


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.