ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 105640 102122 0 0 105640 102122
будівлі та споруди 74884 72885 0 0 74884 72885
машини та обладнання 28172 26671 0 0 28172 26671
транспортні засоби 2441 2200 0 0 2441 2200
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 143 366 0 0 143 366
2. Невиробничого призначення: 5504 6015 0 0 6015 5504
будівлі та споруди 5007 5499 0 0 5007 5499
машини та обладнання 268 286 0 0 268 286
транспортні засоби 74 46 0 0 74 46
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 155 184 0 0 155 184
Усього 111144 108137 0 0 111144 108137
Опис На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 82,2%.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 70 %. В оренду основнi засоби завод не надає.
1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
виробничого призначення - по переоцiненiй вартостi, отриманої у наслiдку експертної оцiнки та її залишкова вартiсть складає
-на початок перiоду - 105640 тис.грн., на кiнець перiоду - 102122 тис.грн.;
невиробничого призначення - по залишковiй вартостi -на початок перiоду - 5504 тис.грн., на кiнець перiоду - 6015 тис.грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 597922 тис.грн., сума зносу 486778 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 607587 тис.грн., сума зносу 499450 тис.грн.
2. Надiйшло за рiк основних засобiв - 4937 тис.грн.. Проведено модернiзацiй та покращень основних засобiв на суму 2521 тис.грн.
3. У 2016 роцi вiдбулося списання повнiстю замортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть якiх складала 283 тис.грн..
4. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 108137 тис.грн..
5. Сума капiтальних вкладень на придбання i будiвництво основних засобiв за звiтний перiод 7253 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 165885 171916
Статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Опис Вартiсть чистих активiв товариства складає 165885 тис.грн., а статутний капiтал - 73704 тис.грн.
Вартiсть чистих активiв розрахована, як рiзниця мiж активами та зобовязаннями пiдприємства.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiлповiдає вимогам законодавства.