ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
09.07.2010№514\1\10ДКЦПФРUA4000079420Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2529481506873703767100
У 2016 роцi емiсiя, торгiвля цiнними паперами емiтента на бiржовому та органiзацiйно-оформленому позабiржовому ринках не здiйснювалась. Заяви для допуску на бiржу та на участь в лiстингу не подавались. Спосiб розмiщення - .