ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки голови правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Руденко Ольга Олександрiвна

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.04.2017

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 01056273
4. Місцезнаходження Україна, 69095, Запорізька область, Олександрiвський, м. Запорiжжя, 2
5. Міжміський код, телефон та факс 061-720-20-04, 061-720-38-11, 061-787-52-98
6. Електронна поштова адреса mail@zerz.com.ua


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2017

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81(2586), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

28.04.2017

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

zerz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

27.04.2017

(дата)