ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 73704 64060 24143 3364 47460 0 0 212731
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 -7791 4157 0 6816 0 0 3182
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 73704 56269 28300 3364 54276 0 0 215913
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -10541 0 0 -10541
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 4818 0 0 3361 0 0 8179
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 10053 0 0 0 0 0 10053
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 -5235 0 0 3361 0 0 -1874
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -23394 0 0 -23394
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 4818 0 0 -30574 0 0 -25756
Залишок на кінець року 4300 73704 61087 28300 3364 23702 0 0 190157

Примітки: Власний капiтал на початок року дорiвнює 212731 тис.грн. Вiн складався з 73704 тис.грн. статутного капiталу, капiталу у дооцiнках – 64060, додаткового капiталу – 24143 тис.грн., резервного капiталу в сумi 3364 тис.грн. та нерозподiленого прибутку, який склав 47460 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток минулого року у 2014 р. коригувався на 6816 тис.грн, додатковий капiтал минулого року у 2014 р. коригувався на 4157 тис.грн., капiтал у дооцiнках минулого року у 2014 р. зменшився на 7791 тис.грн. у зв'язку з виправленням помилок. Таким чином скоригований залишок власного капiталу на початок року склав 215913 тис.грн.
В поточному роцi капiтал у дооцiнках збiльшився завдяки до оцiнки необоротних активiв – 10053 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 5235 тис.грн. Таким чином капiтал у дооцiнках на кiнець року склав 61087 тис.грн.. За поточний рiк був одержаний збиток у сумi 10541 тис.грн.. Сплачено 23394 тис.грн на виплату дивiдендiв на корпоративнi права. Нерозподiлений прибуток збiльшився завдяки пропорцiйно нарахованої амортизацiя в сумi 3361 тис.грн. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає 23702 тис.грн.
З урахуванням всiх вищеназваних змiн залишок власного капiталу на кiнець року - 190157 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

Осуховський А.С.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.