ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 306351 434997
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 277163 ) ( 339682 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
29188 95315
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 4139 10285
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 28706 ) ( 31817 )
Витрати на збут 2150 ( 3022 ) ( 3099 )
Інші операційні витрати 2180 ( 11694 ) ( 10898 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 59786
 збиток 2195 ( 10095 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 2317 646
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 2413 ) ( 753 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 306 ) ( 1 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 59678
 збиток 2295 ( 10497 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 44 12891
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 46787
 збиток 2355 ( 10541 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 4818 14733
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 4818 14733
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 4818 14733
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5723 61520

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 167098 198190
Витрати на оплату праці 2505 80785 97282
Відрахування на соціальні заходи 2510 31822 37953
Амортизація 2515 8857 7947
Інші операційні витрати 2520 27785 28686
Разом 2550 316347 370058

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.03575461 0.15869948
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.03575461 0.15869948
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.07934974 0.00110577

Примітки: За 2014 р. одержано доходу - 312807 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 306351 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 4139 тис.грн.
у тому числi
- реалiзацiя оборотних активiв – 2389 тис.гр
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 775 тис.грн.
- доходи вiд отриманих штрафiв – 111 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 864 тис.грн., в тому числi:
- оприбуткування запасiв при iнвентаризацiї – 540 тис. грн..
- вiдсотки банка за поточним рахунком – 304тис. грн.
- iншi 20 тис.грн.
- iншi доходи - 2317 тис.грн.

За 2014 р. витрати склали – 323304 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 277163 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 28706 тис.грн.
- витрати на збут – 3022 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 11694 тис.грн.

у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 2028 тис.грн
- матерiальна допомога непрацюючим – 170 тис грн.
- штрафи, пенi – 286 тис.грн.
- втрати вiд псування цiнностей – 2 тис. грн..
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 3712 тис.грн..
- iншi витрати – 5496 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 2413 тис.грн.
- iншi витрати – 306 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 47460 тис.грн.
Внаслiдок виправлення помилок та iнших змiн вiн збiльшився на 6816 тис. грн та склав 54276 тис.грн
Вiдповiдно до аудиторського звiту були вiдкоригованi залишки на початок року по незавершеним капiтальним iнвестицiям (збiльшенi на 1728 тис.грн) та незавершеному виробництву (зменшенi на 1728 тис.грн).

Фiнансовий результат до оподаткування – збиток 10497 тис.грн
Податок на прибуток – 44 тис.грн.
Чистий збиток – 10541 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 3361 тис.грн.

Розподiл чистого прибутку :
- нарахування та сплата дивiдендiв за 2013 р. - 23394 тис.грн
- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.14 - 23702 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Осуховський А.С.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.