ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників1 2265    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 69095, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, буд.2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 15233 15138
первісна вартість 1001 16444 16491
накопичена амортизація 1002 1211 1353
Незавершені капітальні інвестиції 1005 7534 8027
Основні засоби: 1010 106198 115442
первісна вартість 1011 576856 590954
знос 1012 470658 475512
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 128965 138607
II. Оборотні активи
Запаси 1100 58879 75013
Виробничі запаси 1101 37588 55909
Незавершене виробництво 1102 20644 18420
Готова продукція 1103 620 634
Товари 1104 27 50
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 160115 108948
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
494 165
з бюджетом 1135 1 14603
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 260 487
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 84 890
Готівка 1166 3 25
Рахунки в банках 1167 81 865
Витрати майбутніх періодів 1170 41 38
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 161 791
Усього за розділом II 1195 220035 200935
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 349000 339542

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 56269 61087
Додатковий капітал 1410 28300 28300
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3364 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 54276 23702
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 215913 190157
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 1018 2869
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 1019 988
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1019 988
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2037 3857
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 29880
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 97263 104337
за розрахунками з бюджетом 1620 24051 4866
за у тому числі з податку на прибуток 1621 6104 0
за розрахунками зі страхування 1625 2873 2164
за розрахунками з оплати праці 1630 6641 4090
за одержаними авансами 1635 38 61
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 184 130
Усього за розділом IІІ 1695 131050 145528
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 349000 339542

Примітки: Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 101377 тис.грн., на кiнець перiоду 110483 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 4821 тис.грн., на кiнець перiоду 4959 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 576856 тис.грн., сума зносу 470658 тис.грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 5281 тис.грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 2312 тис.грн.
5. У 2014 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть яких 4005 тис.грн.
7. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 590954 тис.грн., сума зносу 475512 тис.грн.
8. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 590954 тис.грн.
Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки.
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 2 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 16444 тис.грн., сума зносу 1211 тис.грн.
4. У 2014 роцi придбали НМА на сумму 164 тис.грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 141 тис.грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 16491 тис.грн., сума зносу 1353 тис.грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 8027 тис.грн. Вона складається: з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис.грн., невведеного обладнання - 1116 тис.грн., модернiзацiя та введення нового обладнання – 2869 тис.грн.
Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо – 55150 тис.грн. малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 759 тис. грн. незавершене виробництво - 18420 тис.грн. готова продукцiя - 634 тис.грн. товари - 50 тис.грн. Всього - 75013 тис.грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї -55909 тис.грн.
Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 18420 тис.грн., що складає - 9,2 % вiд загальної суми оборотних активiв.
Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 634 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 108948 тис.грн. в тому числi по строкам її непогашення:
до року – 106001 тис.грн.
бiльше 1 року – 2947 тис.грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 487 тис.грн.
всього - 487 тис.грн.
Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку – 865 тис.грн., залишкiв в касi пiдприємства - 25 тис.грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.
Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 38 тис.грн.
Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України i йому належить 100% акцiй.
Додатковий капiтал.
Додатковий капiтал на початок року збiльшився за рахунок виправлення помилок 4157 тис.грн. та на кiнець року складає 28300 тис.грн.
Капiтал у дооцiнках.
Капiтал у дооцiнках на кiнець року складає 61087 тис.грн. який на початок року збiльшився завдяки дооцiнки необоротних активiв – 10053 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 5235 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток складає на кiнець року 23702 тис.грн.
За рахунок нерозподiленого прибутку були вiдрахованi дивiденди в сумi 23394 тис.грн.
Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань на кiнець перiоду збiльшилась на 14478 тис. грн. Це пов`язано з виникненням зобов’язань за короткостроковими кредитами та зростанням кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.


Керівник

 

(підпис)

Осуховський А.С.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.