ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 30.04.2014

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 101377 110483 0 0 101377 110483
будівлі та споруди 76016 76525 0 0 76016 76525
машини та обладнання 24036 24609 0 0 24036 24609
транспортні засоби 1131 2760 0 0 1131 2760
інші 194 6589 0 0 194 6589
2. Невиробничого призначення: 4821 4959 0 0 4959 4821
будівлі та споруди 4277 4361 0 0 4277 4361
машини та обладнання 276 255 0 0 276 255
транспортні засоби 132 103 0 0 132 103
інші 136 240 0 0 136 240
Усього 106198 115442 0 0 106198 115442
Опис На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних
засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 80,3%.
Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 70 %. В оренду основнi засоби завод не надає.
1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
виробничого призначення - по переоцiненiй вартостi, отриманої у наслiдку експертної оцiнки та її залишкова вартiсть складає
-на початок перiоду - 101377 тис.грн., на кiнець перiоду - 110483 тис.грн.;
невиробничого призначення - по залишковiй вартостi -на початок перiоду - 4821 тис.грн., на кiнець перiоду - 4959 тис.грн..
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 576856 тис.грн., сума зносу 470658 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 590954 тис.грн., сума зносу 475512 тис.грн.
2. Надiйшло за рiк основних засобiв - 5281 тис.грн.. Проведено модернiзацiй та покращень основних засобiв на суму 2312 тис.грн.
3. У 2014 роцi вiдбулося списання повнiстю замортизованих основних засобiв, первiсна вартiсть якiх складала 4005 тис.грн..
4. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права користування 115442 тис.грн., тому що 100 % акцiй пiдприємства належать державi.
5. Сума капiтальних вкладень на придбання i будiвництво основних засобiв за звiтний перiод 6995 тис.грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 190157 215913
Статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Опис Вартiсть чистих активiв товариства складає 190157 тис.грн., а статутний капiтал - 73704 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв розрахована, як рiзниця мiж активами та зобовязаннями пiдприємства.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiлповiдає вимогам законодавства.