ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 04.04.2014
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про власний капітал
за 2013 рік

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 73704 49327 5559 1025 16522 0 0 146137
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 2528 0 0 2528
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 73704 49327 5559 1025 19050 0 0 148665
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 46787 0 0 46787
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 14733 0 0 0 0 0 14733
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 18765 0 0 0 0 0 18765
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 -4032 0 0 0 0 0 -4032
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -326 0 0 -326
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 2339 -2339 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 18584 0 -18584 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 2872 0 0 2872
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 14733 18584 2339 28410 0 0 64066
Залишок на кінець року 4300 73704 64060 24143 3364 47460 0 0 212731

Примітки: Власний капiтал на початок року дорiвнюв 146137 тис.грн. Вiн складався з 73704 тис.грн. статутного капiталу , iншого додаткового капiталу – 54886 тис.грн., резервного капiталу в сумi 1025 тис.грн. та нерозподiленого прибутку, який склав 16522 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток минулого року у 2013 р. коригувався на 2528 тис.грн у зв'язку з виправленням помилок . Таким чином скоригований залишок власного капiталу на початок року склав 148665 тис.грн. В поточному роцi iнший додатковий капiтал пiдприємства збiльшився завдяки нарахуванню фонду розвитку виробництва – 18584 тис.грн, а зменшився в рахунок списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 2872 тис. грн. в рахунок нерозподiленого прибутку. Таким чином iнший додатковий капiтал на кiнець року склав 88203 тис.грн. За поточний рiк був одержаний прибуток у сумi 46787 тис.грн., який розподiлений слiдуючим чином: 2339 тис.грн були вiдрахованi до резервного фонду, 18584 тис.грн -були спрямованi на створення фонду розвитку виробництва та 326 тис. грн на виплату дивiдендiв на корпоративнi права. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає 47460 тис.грн.
З урахуванням всiх вищеназваних змiн залишок власного капiталу на кiнець року - 212731 тис.грн


Керівник

 

(підпис)

Бондаренко В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.