ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Орган державного управління   за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2013 р.

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 434997 398085
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 339682 ) ( 352264 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
95315 45821
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 10285 3711
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 31817 ) ( 31268 )
Витрати на збут 2150 ( 3099 ) ( 3384 )
Інші операційні витрати 2180 ( 10898 ) ( 8452 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
59786 6428
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 646 9
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 753 ) ( 1089 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 2 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
59678 5346
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 12891 4260
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
46787 1086
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 14733 -3012
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 14733 -3012
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 14733 -3012
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 61520 -1926

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 198190 220785
Витрати на оплату праці 2505 97282 98896
Відрахування на соціальні заходи 2510 37953 38699
Амортизація 2515 7947 8506
Інші операційні витрати 2520 28686 22605
Разом 2550 370058 389491

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 294815068 294815068
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 294815068 294815068
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.15869948 0.00368366
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.15869948 0.00368366
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00110577 0.00125502

Примітки: За 2013 р. одержано доходу - 445928 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 434997 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 10285 тис.грн.
у тому числi
- реалiзацiя оборотних активiв – 4854 тис.гр
- доходи вiд соцiально – культурної та житлової сфери – 874 тис.грн.
- доходи вiд оренди – 3 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи – 4549 тис.грн.
- оприбуткування запасiв при iнвентаризацiї - 4322 тис.грн
- вiдсотки банка за поточним рахунком - 216 тис.грн
- iншi 11 тис. грн
- доходи вiд списання кредиторської заборгованостi - 5 тис.грн.
- iншi доходи 646 тис. грн
За 2013 рiк витрати склали – 386250 тис.грн.:
У тому числi : - собiвартiсть реалiзованої продукцiї – 339682 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати – 31817 тис.грн.
- витрати на збут – 3099 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати – 10898 тис.грн.
у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв – 3956 тис.грн
- матерiальна допомога непрацюючим – 242 тис грн.
- штрафи, пенi – 5 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери – 3366 тис.грн.
- iншi витрати – 3329 тис.грн.
- фiнансовi витрати – 753 тис.грн.
- iншi витрати – 1 тис.грн.
Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року - 19050 тис.грн. Коригування у зв’язку з виправленням помилки – 2528 тис.грн.
Фiнансовий результат до оподаткування – 59678 тис.грн
Податок на прибуток – 12891 тис.грн.
Чистий прибуток – 46787 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї – 2872 тис.грн.
Розподiл чистого прибутку:
- нарахування фонду розвитку виробництва – 18584 тис.грн.
- нарахування та сплата дивiдендiв за 2012 р. - 326 тис.грн
- нарахування резервного фонду - 2339 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.13 - 47460 тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Бондаренко В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.