ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод" за ЄДРПОУ 01056273
Територія   за КОАТУУ 2310136300
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів за КВЕД 33.17
Середня кількість працівників 2393    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 69095 м. Запорiжжя вул. Залiзнична буд.2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1728 15233
первісна вартість 1001 2818 16444
накопичена амортизація 1002 1090 1211
Незавершені капітальні інвестиції 1005 5792 5806
Основні засоби: 1010 98901 106198
первісна вартість 1011 438026 576856
знос 1012 339125 470658
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 517 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 106938 127237
II. Оборотні активи
Запаси 1100 64769 60607
Виробничі запаси 1101 30228 37588
Незавершене виробництво 1102 33687 22372
Готова продукція 1103 787 620
Товари 1104 67 27
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 69034 160115
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
1680 494
з бюджетом 1135 300 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 130 260
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7 84
Готівка 1166 3 3
Рахунки в банках 1167 4 81
Витрати майбутніх періодів 1170 68 41
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 26 202
Усього за розділом II 1195 136014 221804
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 242952 349041

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 73704 73704
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 49327 64060
Додатковий капітал 1410 5559 24143
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 1025 3364
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19050 47460
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 148665 212731
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 1018
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 591 1019
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 591 1019
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 591 2037
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 15848 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 69427 97263
за розрахунками з бюджетом 1620 3506 27274
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 6104
за розрахунками зі страхування 1625 1596 2873
за розрахунками з оплати праці 1630 3124 6641
за одержаними авансами 1635 23 38
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 172 184
Усього за розділом IІІ 1695 93696 134273
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 242952 349041

Примітки: Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 94191 тис.грн.,на кiнець перiоду 101377 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 4710 тис.грн.,на кiнець перiоду 4821 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 438026 тис.грн., сума зносу 339125 тис.грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 5306 тис. грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 3082 тис.грн.
5. У 2013 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть яких 47 тис.грн.
7. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 576856 тис.грн., сума зносу 470658 тис.грн.
8. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 576856 тис. грн.
Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки.
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 2 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 2818 тис.грн., сума зносу 1090 тис.грн.
4. У 2013 роцi придбали НМА на сумму 619 тис. грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 121 тис. грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 16444 тис. грн., сума зносу 1211 тис. грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 5806 тис.грн. Вона складається : з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис. грн. невведеного обладнання - 1764 тис. грн.
Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо - 37137 тис.грн. малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 451 тис. грн. незавершене виробництво - 22372 тис.грн. готова продукцiя - 620 тис.грн. товари - 27 тис.грн. Всього - 60607 тис.грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї -37588 тис.грн.
Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 22372 тис.грн., що складає - 10,1 % вiд загальної суми оборотних активiв.
Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 620 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 160115 тис.грн. в тому числi по строкам її непогашення:
до року – 160105 тис.грн.
бiльше 1 року - 10 тис.грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 260 тис.грн.
всього - 260 тис.грн.
Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку – 81 тис.грн., залишкiв в касi пiдприємства - 3 тис. грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.
Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 41 тис. грн.
Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України i йому належить 100% акцiй.
Iнший додатковий капiтал.
До складу Iншого додаткового капiталу входить: iнший додатковий капiтал 64060 тис.грн., фонд розвитку виробництва 17744 тис.грн. який на початок року був використаний у сумi 6399 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток складає на кiнець року 47460 тис.грн.
За рахунок чистого прибутку i, керуючись положенням ПрАТ "ЗЕРЗ" про створення фондiв, за пiдсумками 2013 року був нарахован резервний фонд товариства у суммi 2339 тис.грн., фонд розвитку виробництва 18584 тис.грн. та вiдрахованi дивiденди в сумi 326 тис.грн.
Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань на кiнець перiоду збiльшилась на 40577 тис. грн. Це пов`язано зi зростанням кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги.


Керівник

 

(підпис)

Бондаренко В.П.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Сергiєнко О.О.