ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бондаренко Вiталiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АН, 709290, 28.05.2008, Iндустрiальний РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження** 1966
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi.
8) дата обрання та термін, на який обрано 26.03.2013, 1 рiк
9) опис Повноваження та обовязки передбаченi контрактом з головою правлiння приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод", що є у державнiй власностi, а саме голова правлiння: Керiвник має право: - дiяти вiд iменi Товариства, представляти його на всiх Товариствах в установах та в органiзацiях; - укладати господарськi та iншi угоди; - користуватися правом розпорядження коштами Товариства; - видавати доручення; - вiдкривати рахунки в банках; - в межах своєї компетенцiї видавати накази та iншi акти, давати вказiвки, обов'язковi для всiх пiдроздiлiв та працiвникiв Товариства; - накладати на працiвникiв стягнення вiдповiдно до законодавства; - вирiшувати iншi питання, вiднесенi законодавством, Вищим органом, Статутом Товариства i цим контрактом до компетенцiї Керiвника. 8. Керiвник зобов'язаний: - в своїй дiяльностi керуватись нормами законодавства, виконувати доручення Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, накази та розпорядження Вищого органу; - забезпечувати своєчасну i повну сплату обов'язкових платежiв до бюджету, Пенсiйного фонду, страхових внескiв та недопущення виникнення простроченої заборгованостi з виплати заробiтної плати; - забезпечувати належне утримання будiвель i споруд, виробничого устаткування та обладнання, безпечну експлуатацiю транспортних засобiв, додержання технологiчних регламентiв, здiйснення профiлактичних заходiв щодо унеможливлення виробничого травматизму, пожеж та промислових аварiй; - забезпечувати проведення на Товариствi профiлактичної роботи з метою запобiгання правопорушень та злочинiв згiдно законодавства; - забезпечувати цiльове використання бюджетних, позабюджетних та спецiальних коштiв; - дотримуватись встановленого законодавством порядку укладення та пролонгацiї договорiв оренди державного майна, закрiпленого за Товариством, з врахуванням вiдповiдностi вартостi об'єкту оренди (згiдно з належною оцiнкою) та орендної плати ринковому рiвню та вживати необхiднi заходи щодо погашення заборгованостi з орендної плати; - забезпечувати нормування працi на Товариствi вiдповiдно до вимог законодавства; - при прийняттi рiшення щодо соцiальних витрат враховувати фактичну динамiку виробничих показникiв та наявнiсть вiдповiдних фiнансових ресурсiв; - забезпечувати планування i органiзацiю мобiлiзацiйної пiдготовки та виконання покладених на Товариство мобiлiзацiйних завдань; - протягом дiї контракту (але не рiдше одного разу на п’ять рокiв) обов'язково пiдвищувати свою квалiфiкацiю та проходити в установленому порядку навчання з питань охорони працi та пожежної безпеки. - погоджувати з Вищим органом кандидатури заступникiв Керiвника, головного бухгалтера i начальника юридичної служби Товариства; - забезпечити виконання додаткових угод до контракту, якщо такi угоди укладались; - забезпечити ефективне використання державного майна, належний облiк активiв Товариства та земельних дiлянок; - забезпечити оформлення та зберiгання свiдоцтв про право власностi на об'єкти нерухомого майна та правовстановлюючих документiв на земельнi дiлянки, що знаходяться у користуваннi Товариства; - забезпечити повне та своєчасне виконання рiшень, прийнятих Вищим органом, щодо розпорядження майном Товариства з наданням вiдповiдних звiтiв у встановленi строки за встановленими формами; - забезпечити облiк та надання повної та достовiрної iнформацiї про земельнi дiлянки i об'єкти нерухомого майна Вищому органу та внесення вiдповiдних даних до Єдиного реєстру об'єктiв державної власностi (АС «Юридичнi особи»); - здiйснювати заходи з полiпшення технiко-економiчних характеристик Товариства; - нести персональну вiдповiдальнiсть за правову роботу Товариства; - забезпечити розробку та функцiонування системи управлiння охороною працi Товариства. Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 45-О вiд 21.03.2013 року - призначено на посаду голови правлiння Бондаренка Вiталiя Петровича з 26.03.2013 року на умовах контракту до 25.03.2014 року включно. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На протязi останнiх 5 рокiв до призначення перебував на посадi начальника госпрозрахункової служби матерiально-технiчного забезпечення Донецької залiзницi з 28.02.2008 по 26.01.2009 року, заступника директора по будiвництву ПП «Грань» з 03.01.11 по 26.08.11, начальника служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi з 29.08.11 по 25.03.13, голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 26.03.13 по 25.03.14 року. Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Перший заступник голови правлiння- головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федюченко Сергiй Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 837700, 15.09.1998, Шевченкiвський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" займав посаду головного технолога.
8) дата обрання та термін, на який обрано 24.10.2003, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки передбаченi посадовою iнструкцiєю, а саме перший заступник голови правлiння- головний iнженер: 1. Визначає технiчну полiтику, перспективи розвитку пiдприємства i шляхи реалiзацiї ком-плексних програм по всiх напрямах вдосконалення, реконструкцiї i технiчного переозброєн-ня дiючого виробництва, його спецiалiзацiю i кооперацiю з метою прискорення науково – технiчного прогресу i досягнень високих темпiв зростання продуктивностi працi. 2. Повсякденно керує вiддiлом головного технолога, вiддiлом головного конструктора, вiд-дiлом технiчного контролю в питаннях розвитку i пiдготовки виробництва, вiддiлом голо-вного механiка i головного енергетика, службою головного метролога, вiддiлом iнформацiй-них технологiй та технiчного забезпечення комп’ютерної технiки, iнструментальним i енер-госиловим цехами, iншими пiдроздiлами у колi своїх обов'язкiв. Керує загальнозаводськими постiйно дiючими комiсiями: зi списання основних фон-дiв, з атестацiї керiвникiв, фахiвцiв, службовцiв, робiтникiв i робочих мiсць. Очолює роботу технiчної ради пiдприємства. Видає розпорядження по заводу у колi своїх обов'язкiв. 3. Забезпечує технiчну пiдготовку виробництва, його ефективнiсть i скорочення матерiаль-них, фiнансових i трудових витрат на виробництво продукцiї, робiт (послуг), високу їх якiсть, надiйнiсть i довговiчнiсть вiдповiдно до державних стандартiв, технiчних умов. 4. Керує розробкою перспективних планiв розвитку пiдприємства, реконструкцiї i модернi-зацiї, заходiв по запобiганню шкiдливої дiї виробництва на навколишнє середовище, дбайли-вому використанню природних ресурсiв, створенню найбiльш сприятливих i безпечних умов працi i пiдвищенню культури виробництва. 5. Органiзує розробку i виконання планiв впровадження нової технiки i технологiї, планiв органiзацiйно - технiчних заходiв, планiв науково - дослiдних i дослiдно - конструкторських робiт. 6. Забезпечує ефективнiсть проектних рiшень, своєчасну i якiсну пiдготовку виробництва, технiчну експлуатацiю, ремонт i модернiзацiю устаткування, досягнення високого рiвня яко-стi продукцiї в процесi її розробки i виробництва. 7. На основi сучасних досягнень науки i технiки, результатiв патентних дослiджень, а та-кож передового досвiду з урахуванням потреб залiзничного транспорту органiзує роботу по вдосконаленню i оновленню продукцiї, що випускається, виконуваних робiт (послуг), ство-ренню принципово нових видiв продукцiї, технiки i технологiї, по проектуванню i впрова-дженню у виробництво засобiв комплексної механiзацiї i автоматизацiї технологiчних проце-сiв, контролю i випробувань високопродуктивного спецiалiзованого устаткування, розробцi нормативiв трудомiсткостi виробiв i норм витрат матерiалiв на їх виготовлення, послiдовно-му здiйсненню режиму економiї i скорочення витрат. 8. Органiзовує i розробляє, спiльно iз заступником голови правлiння з економiчних питань заходи щодо створення i полiпшення нормативної бази планування роботи заводу з питань нормування працi, витрат сировини i матерiалiв, оборотних засобiв, товарно - матерiальних цiнностей, заходи зi зниження трудомiсткостi виробiв за рахунок впровадження прогресив-них технологiчних процесiв i режимiв роботи устаткування. 9. Здiйснює контроль за дотриманням проектної, конструкторської i технологiчної дисцип-лiни, правил i норм з охорони працi, виробничої санiтарiї i пожежної безпеки, вимог приро-доохоронних, санiтарних органiв, а також органiв, що здiйснюють технiчний нагляд. 10. Забезпечує своєчасну пiдготовку технiчної документацiї (креслень, специфiкацiй, тех-нiчних умов, технологiчних карт). 11. Вносить пропозицiї Головi правлiння про угоди з науково - дослiдницькими, проектни-ми (конструкторськими i технологiчними) органiзацiями i вищими учбовими закладами до-говорiв на розробку нової технiки i технологiї виробництва, проектiв реконструкцiї пiдпри-ємства, його пiдроздiлiв, оновлення i модернiзацiї устаткування, комплексної механiзацiї i автоматизацiї виробничих процесiв, автоматизованих систем управлiння виробництвом, здiйснює контроль за їх розробкою, органiзовує розгляд i впровадження проектiв технiчного переозброєння, розроблених стороннiми органiзацiями. 12. Координує роботу з питань патентно-винахiдницької дiяльностi, стандартизацiї i унiфi-кацiї, i рацiоналiзацiї робочих мiсць, метрологiчного забезпечення, механоенергетичного об-слуговування виробництва. 13. Вживає заходи по вдосконаленню органiзацiї виробництва, працi i управлiння на науко-вiй основi, впровадженню обчислювальної технiки, механiзацiї i автоматизацiї iнженерних i управлiнських робiт. 14. Органiзовує проведення наукових дослiджень i експериментiв, випробувань нової тех-нiки i технологiї, а також роботу у областi науково-технiчної iнформацiї, рацiоналiзацiї i ви-нахiдництва, розповсюдження передового виробничого досвiду i направляє творчу iнiцiативу працiвникiв на рiшення перспективних задач виробництва, пiдвищення його технiко-економiчного рiвня. На посаду першого заступника голови правлiння - головного iнженера призначен наказом по пiдприємству № 497 К вiд 24.10.2003 року . Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На протязi останнiх 5 рокiв перебував на посадi першого заступника голови правлiння - головного iнженера на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Заступник голови правлiння з комерцiйних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Осуховський Сергiй Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи АЕ, 978153, 12.12.1997, Амур-Нижньоднiпровським РВДМУ УМВС В Днiпропетровськiй областi
4) рік народження** 1964
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi комерцiйного директора Державного пiдприємства "Днiпропетровський електровозобудiвний завод".
8) дата обрання та термін, на який обрано 15.07.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме заступник голови правлiння з комерцiйних питань 1. Здiйснює керiвництво господарсько – фiнансовою дiяльнiстю в галузi матерiально – тех-нiчного постачання, закупiвлi i зберiгання сировини, доставки на ПрАТ “ЗЕРЗ” матерiальних ресурсiв за договорами постачання, транспортного i адмiнiстративно – господарського об-слуговування, забезпечує ефективне використання матерiальних i фiнансових ресурсiв, зни-ження їх втрат, прискорення обiгу обiгових коштiв. 2. Органiзує участь пiдпорядкованих йому служб i структурних пiдроздiлiв в складаннi пе-рспективних i рiчних планiв виробництва i реалiзацiї продукцiї. 3. Вживає заходи по розширенню господарської самостiйностi ПрАТ “ЗЕРЗ”, своєчасному укладанню договорiв з постачальниками i споживачами, розширенню прямих i тривалих гос-подарських зв'язкiв. 4. Керує розробкою заходiв з ресурсозбереження i комплексного використання матерiаль-них ресурсiв, вдосконаленню нормування витрат сировини, матерiалiв, обiгових коштiв i за-пасiв матерiальних цiнностей, полiпшенню економiчних показникiв роботи ПрАТ “ЗЕРЗ”, пiдвищенню рентабельностi виробництва, змiцненню фiнансової дисциплiни i господарсько-го розрахунку, попередженню утворення наднормативних запасiв товарно-матерiальних цiн-ностей, а також надмiрне використання матерiальних ресурсiв. 5. Органiзовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберiгання матерiальних ресурсiв i готової продукцiї. 6. Забезпечує рацiональне використання всiх видiв транспорту, вдосконалення навантажу-вально-розвантажувальних робiт, вживає заходи до максимального оснащення цiєї служби необхiдними механiзмами i пристосуваннями. 7. Органiзує роботу по використанню i реалiзацiї вторинних ресурсiв, утилiзацiї вiдходiв виробництва i їх збуту. 8. Забезпечує своєчасне складання кошторисно-фiнансових i iнших розрахункiв, встанов-леної звiтностi про виконання планiв матерiально-технiчного постачання, роботи транспорту. Органiзує збiр, аналiз i своєчасне надання звiтностi у вищестоящi органiзацiї. 9. Вiдповiдає за своєчасну подачу вагонiв, платформ, контейнерiв i автотранспорту для вiд-вантаження готової продукцiї. Вживає заходи до недопущення перепростоїв транспортних засобiв на навантажувально-розвантажувальних операцiях, по вiдшкодуванню збитку i спла-ти штрафних санкцiй. 10. Забезпечує збiр, сортування, зберiгання, вiдвантаження i здавання чорного i кольорово-го металобрухту вiдповiдно до договiрних зобов'язань. 11. Керує проведенням iнвентаризацiї, веденням облiку матерiальних ресурсiв i готової продукцiї, забезпеченням цехiв спецодягом, спецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту, спецiальним милом, розчинниками для хiмчистки спецодягом i вуглекислим газом для газо-ваної питної води. Згiдно з наказом по пiдприємству № 1888 вiд 15.07.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань з 15.07.2013 року безстроково. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На протязi останнiх 5 рокiв перебував на посадi комерцiйного директора Державного пiдприємства "Днiпропетровський електровозобудiвний завод". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Заступник голови правлiння з економiчних питань
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бовкуненко Лариса Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 652182, 23.01.2002, Жовтневий РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження** 1958
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" займала посаду головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.07.2001, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме заступник голови правлiння з економiчних питань: 1. Керує i координує дiяльнiсть всiх пiдроздiлiв заводу зi складання перспективних планiв економiчного i соцiального розвитку вiдповiдно до завдань Державної адмiнiстрацiї залiзни-чного транспорту України “Укрзалiзниця” i укладеними господарськими договорами i замо-вленнями залiзниць на ремонт рухомого складу i виробництво продукцiї на лiнiю. 2. Керує розробкою техпромфiнпланiв з необхiдними обгрунтуваннями i розрахунками, по-кладеними в основу планiв, а також органiзацiйно - технiчних заходiв щодо вдосконалення господарського механiзму, економiчної роботи, виявлення i використання резервiв виробни-цтва. 3. Органiзовує розробку методичних матерiалiв з технiко - економiчного планування робо-ти виробничих пiдроздiлiв заводу, розрахунку економiчної ефективностi капiтальних вкла-день, необхiдностi впровадження рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв, нової технiки i технологiй, заходiв щодо використання внутрiшньогосподарчих резервiв, наукової органiза-цiї працi. 4. Здiйснює методичне керiвництво i органiзацiю роботи з впровадження, вдосконалення та пiдвищення ролi економiчних методiв управлiння, розширенню сфери дiї внутрiшньогоспо-дарчого розрахунку. 5. Забезпечує суворе дотримання режиму економiї матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв на всiх дiлянках господарської дiяльностi заводу. 6. Бере участь у роботi з вдосконалення органiзацiї виробництва, готує пропозицiї, направ-ленi на пiдвищення продуктивностi працi i ефективностi виробництва, змiцнення господар-ської самостiйностi i економiчної вiдповiдальностi заводу. 7. Органiзовує розробку рацiональних форм первинної планової, облiкової i звiтної доку-ментацiї, що застосовується на заводi, а також бере участь у впровадженнi автоматизованих систем управлiння i обчислювальної технiки для проведення економiчних розрахункiв у сфе-рi планування, облiку i аналiзу господарської дiяльностi. 8. Керує економiчними дослiдженнями, що проводяться на заводi, укладає договори про творчу спiвпрацю з науково - дослiдницькими iнститутами, вищими учбовими закладами. 9. Органiзовує розробку методiв економiчної оцiнки заходiв, направлених на розвиток тех-нiки, вдосконалення органiзацiї виробництва, а також пропозицiй по практичному викорис-танню результатiв наукових дослiджень у областi економiки. 10. Здiйснює заходи по впровадженню в практику досягнень економiчної науки. 11. Органiзовує проведення економiчних розрахункiв i аналiзу ефективностi впровадження нової технiки i технологiї, органiзацiї виробництва, працi i управлiння, а також нових видiв продукцiї при їх створеннi i освоєннi, рацiоналiзаторських пропозицiй i винаходiв. 12. Бере участь в розробцi i впровадженнi заходiв щодо полiпшення економiчних показни-кiв роботи заводу (за об'ємом виробництва, пiдвищенню продуктивностi працi, зниженню собiвартостi продукцiї, збiльшенню прибутку), розробки i реалiзацiї прогресивних форм i ме-тодiв економiчної роботи. На посаду заступника голови правлiння з економiчних питань призначена наказом по пiдприємству № 399 К вiд 31.07.2001 року . Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На протязi останнiх 5 рокiв перебувала на посадi заступника голови правлiння з економiчних питань на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Заступник голови правлiння з виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горєлов Вiталiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СВ, 654210, 01.03.2002, Жовтневий РВ УМВС в Запорiзькiй областi
4) рік народження** 1963
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника складального цеху приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод".
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.08.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме заступник голови правлiння з виробництва: 1. Здiйснює керiвництво цехами заводу по забезпеченню виконання ними виробничого пла-ну ремонту електровозiв, виготовлення запасних частин, деталей, товарiв народного спожи-вання як з повноцiнної сировини i матерiалiв, так i з вiдходiв виробництва. 2. Органiзує розробку перспективних i технiчних планiв виробництва, контроль за вико-нанням графiкiв ремонту електровозiв i їх вузлiв, виготовлення запасних частин. 3. Органiзує ритмiчну здачу i реалiзацiю готової продукцiї, вимагає вiд замовникiв своєча-сної її оплати. 4. Систематично аналiзує роботу цехiв по виконанню виробничої програми, розробляє i за-безпечує виконання заходiв, направлених на усунення виявлених недолiкiв. 5. Спiльно з начальниками ВДВ та ВМТЗ проводить розбiр дефiциту i забезпеченостi змiн-но - добового завдання цехiв з вживанням необхiдних заходiв по усуненню причин, що впли-вають на виконання графiка ремонту електровозiв. 6. Забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, економне витрачання матерiалiв, напiвфабрикатiв, електроенергiї i палива, усунення втрат робочого часу i пiдви-щення продуктивностi працi, домагатися зниження виробничих витрат на одиницю продук-цiї..7. Здiйснює контроль за постановою облiку в ВДВ i вiддiлi маркетингу i збуту, виробничiй дiяльностi цехiв i своєчасному складаннi звiтностi. 8. Забезпечує своєчасне i повне завантаження пiдприємства в об'ємах заданого плану виро-бництва. 9. Бере участь в розробцi i здiйсненнi заходiв по пiдвищенню якостi продукцiї, систематич-ному аналiзi її технiчного рiвня. 10. Розробляє пропозицiї i представляє їх на розгляд головi правлiння про зняття з вироб-ництва, замiнi морально застарiлiй i продукцiї, що не має попиту. 11. Вирiшує питання по розвитку виробництва, його спецiалiзацiї, використанню резервiв виробництва. Органiзовує i керує роботою цехiв по випуску нових виробiв, виробництву продукцiї на експорт. Згiдно з наказом по пiдприємству № 2382 вiд 22.08.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з виробництва з 27.08.2013 року безстроково. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв перебував на посадi начальника складального цеху приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Заступник голови правлiння з кадрових питань та побуту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Фомiнов Iгор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 157319, 26.03.1996, Шевченкiвський РВ УМВС в Запорiзькiй областi
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебував на посадi начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод"
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.11.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме заступник голови правлiння з кадрових питань та побуту: 1. Органiзує роботу по забезпеченню пiдприємства кадрами рiзних професiйних груп, вiд-повiдно до планiв по працi i штатним розкладом, розробляє i забезпечує впровадження захо-дiв щодо постiйного пiдвищення професiйно - квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв вiдповiдно до змiн в економiчнiй, соцiальнiй, технологiчнiй i технiчнiй ситуацiї на пiдприємствi. 2. Органiзує роботу з пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, профорiєнтацiї i проф-вiдбору, професiйно-технiчнiй i загальноосвiтнiй пiдготовцi молодi, професiйного просуван-ня працiвникiв, створення їм необхiдних умов працi, побуту i вiдпочинку. 3. Забезпечує нормальнi умови працi на робочих мiсцях, в гуртожитках i на об'єктах жит-лового фонду, нормальну роботу об'єктiв харчування, медичних i iнших служб, пов'язаних з обслуговуванням працiвникiв вiдповiдно до колективного договору i норм санiтарно-гiгiєнiчного утримання. 4. Органiзує технiчний, господарський i санiтарний нагляд за експлуатацiєю житлового фонду, виробничих i культурно-побутових примiщень, територiєю. Органiзовує розробку i контролює реалiзацiю планiв капiтальних i поточних ремонтiв будiвель i соцкультпобутових споруд, своєчасне i якiсне їх проведення. 5. Забезпечує вдосконалення системи пiдбору i розстановки кадрiв на пiдприємствi i мето-дико-органiзацiйне керiвництво пiдроздiлами служби кадрiв. 6. Забезпечує контроль за дотриманням трудового законодавства в частинi прийому на ро-боту, переводу на iншу роботу, звiльнення з роботи, а також застосування працi жiнок i пiд-лiткiв. 7. Органiзує проведення попереднiх i перiодичних медичних оглядiв, щойно прийнятих на роботу i тих, що працюють. 8. Вiдповiдає за санiтарний стан територiї заводу i прилеглої до заводу територiї. 9. Органiзовує своєчасне складання квартальних i рiчних звiтiв за житловими i культурно - побутовими умовами працiвникiв заводу, виконання наказiв i вказiвок щодо цих питань, несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю облiку працiвникiв заводу, що потребують полiпшення жит-лових умов i розподiлi житла, а також звiтностi по ньому. Вiдповiдає за облiк i заселення мо-лодих працiвникiв в гуртожитках, створення в них санiтарно-побутових i культурних умов. 10. Аналiзує рух i плиннiсть кадрiв, органiзовує роботу по її зниженню. Забезпечує методичне i органiзацiйне керiвництво складання перспективних i поточних пла-нiв потреби комплектування, пiдготовки i пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, органiзовує виро-бничо - економiчне навчання на заводi. Вiдповiдає за органiзацiю перепiдготовки кадрiв керiвникiв, виховної роботи з молод-дю. 11. Контролює правильнiсть розстановки i використання працiвникiв в цехах i вiддiлах, за виконанням їх керiвниками ухвал, наказiв i розпоряджень з питань роботи з кадрами, веден-ня табельного облiку, складання i дотримання графiкiв вiдпусток. 12. Органiзовує роботу ради наставникiв, бригадирiв, дисциплiнарних комiсiй. Контролює стан трудової дисциплiни в цехах i вiддiлах заводу, виконавської дисциплiни в пiдлеглих пiдроздiлах, дотримання працiвниками правил внутрiшнього трудового розпорядку. 13. Здiйснює контроль за громадським харчуванням, торгiвлею i побутовим обслуговуван-ням на заводi. Згiдно з наказом по пiдприємству № 3140 вiд 05.11.2013 року На посаду заступника голови правлiння з кадрових питань та побуту призначено з 05.11.2013 року безстроково. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв перебував на посадi начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу на приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод". Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сергiєнко Ольга Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НС, 802816, 20.04.2000, Тальнiвський РВ УМВС в Черкаськiй областi
4) рік народження** 1970
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** До призначення перебувала на посадi головного бухгалтера служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi.
8) дата обрання та термін, на який обрано 16.09.2013, безстроково
9) опис Повноваження та обовязки викладенi у посадовiй йнструкцiї, а саме головний бухгалтер 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних ви-мог, встановлених законами України, враховуючи особливостi дiяльностi i технологiї оброб-ки облiкових даних. 2. Органiзовує облiк: 2.1. грошових коштiв, що поступають у касу пiдприємства, товарно-матерiальних цiннос-тей i основних засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку опера-цiй, пов'язаних з їхнiм рухом; 2.2. витрат виробництва, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї продукцiї, виконання ро-бiт (послуг). 3. Органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх госпо-дарських операцiй, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контролю за законнiстю, своєчаснiстю i правильнiстю їх оформлення. 4. Забезпечує правильне нарахування платежiв до державного та мiсцевого бюджетiв, внес-кiв на державне, соцiальне страхування, коштiв на фiнансування капiтальних вкладень, роз-рахунки по заробiтнiй платнi з працiвниками заводу. 5. Забезпечує неухильне дотримання порядку оформлення i надання до облiку первинних документiв всiма пiдроздiлами, службами i працiвниками заводу. 6. Забезпечує перевiрки, ревiзiї бухгалтерського облiку i звiтностi у виробничих одиницях заводу, своєчасний iнструктаж працiвникiв з питань бухгалтерського облiку, контролю, звiт-ностi i економiчного аналiзу, пiдготовку пропозицiй по усуненню недолiкiв, полiпшенню ро-боти. 7. Забезпечує складання достовiрної бухгалтерської i податкової звiтностi на основi пер-винних документiв i бухгалтерських записiв, надання її у встановленi термiни вiдповiдним органам. 8. Здiйснює необхiднi заходи для подання повної i правдивої iнформацiї про фiнансовий стан, результати господарської дiяльностi заводу. 9. Бере участь в пiдготовцi i формуваннi iнших видiв перiодичної звiтностi, яка передбачає пiдпис головного бухгалтера, в органи вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, за-тверджених форм i iнструкцiй. 10. Бере участь в проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi за даними бухгалтерського облiку i звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських ре-зервiв, усунення непродуктивних витрат. 11. Бере участь в органiзацiї пiдготовки i виконання фiнансових планiв заводу. 12. Бере участь в органiзацiї проведення претензiйно-позовної роботи на заводi. 13. Вживає всi необхiднi заходи для запобiгання несанкцiонованим виправленням записiв в перiодичних документах i регiстрах бухгалтерського облiку, а також збереження оброблюва-них документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну i передача їх в установ-леному порядку в архiв. 14. Здiйснює контроль за дотриманням витрачання фонду заробiтної плати, проведенням iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв. 15. Веде роботу по забезпеченню: - дотримання штатної, фiнансової i касової дисциплiни; - законностi списання з бухгалтерських балансiв недостач, дебiторської заборгова-ностi i iнших втрат. 16. Здiйснює контроль за своєчасним погашенням дебiторської i кредиторської заборгова-ностi на заводi. 17. Здiйснює контроль за дотриманням встановлених правил оформлення, приймання i вiд-пуску товарно-матерiальних цiнностей. 18. Вживає заходи по попередженню недостач, незаконного витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового законодавства. Згiдно з наказом по пiдприємству №1267- ОС вiд 16.09.2013 року призначена на посаду головного бухгалтера. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв перебувала на посадi головного бухгалтера служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi. Сумiсних посад не обiймає.


1) посада Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сєроштан Сергiй Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СО, 696193, 02.06.2001, Шевченкiвський РУ ГУМВС м. Київ
4) рік народження** 1949
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова наглядової ради являється представником Держави, як единого акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє.
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.10.2012, до перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приват
9) опис 1. Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України вiд 18.10.2012 №202 затвердженi змiни до персональних складiв наглядових рад. А саме: виведен зi складу спостережної ради голова спостережної ради Зайцев Володимир Олександрович та введен головою наглядової ради Сєроштан Сергiй Олександрович. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду директора Департаменту державної полiтики в галузi залiзничного транспорту Мiнiстерства iнфраструктури, яке знаходиться за адресою: м.Київ проспект Перемоги,14


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кручинiна Ольга Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 265260, 16.07.1996, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядоваї ради являється представником Держави, як единого акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.10.2012, до перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приват
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України вiд 18.10.2012 №202 затвердженi змiни до персональних складiв наглядових рад. А саме: виведен зi складу спостережної ради член спостережної ради Рудницька Вiкторiя Вiталiївна та введен член наглядової ради Кручинiна Ольга Миколаївна. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника начальника вiддiлу управлiння корпоративними правами та державним майном Регiонального вiддiлення Фонду державного майна України по Запорiзькiй областi, яке знаходиться за адресою: м.Запорiжжя, вул. Перемоги, 50


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зотова Євгенiя Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 113970, 02.03.1996, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як единого акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.10.2012, до перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приват
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України вiд 18.10.2012 №202 затвердженi змiни до персональних складiв наглядових рад. А саме: виведен зi складу спостережної ради член спостережної ради Бабанiн Вiктор Миколайович та введен член наглядової ради Зотова Євгенiя Анатолiївна. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду начальника Запорiзького вiдiлення АБ "Експрес-Банк", яке знаходиться за адресою: м.Запорiжжя, вул.Залiзнична, 19а


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiсарєв Роман Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 238073, 19.09.1996, Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження** 1970
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як единого акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. Iнформацiєю про попередню посаду емiтент не володiє
8) дата обрання та термін, на який обрано 18.10.2012, до перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приват
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України вiд 18.10.2012 №202 затвердженi змiни до персональних складiв наглядових рад. А саме: виведен зi складу спостережної ради член спостережної ради Дудник Сергiй Григорович та введен членом наглядової ради Пiсарєв Роман Анатолiйович. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду першого заступника начальника Головного управлiння промисловостi та розвитку iнфраструктури Запорiзької обласної державної адмiнiстрацiї, яке знаходиться за адресою: м.Запорiжжя, вул.пр. Ленiна, 164


1) посада Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ворушило Свiтлана Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СА, 423356, 27.03.1997, Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.
4) рік народження** 1968
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Член наглядової ради являється представником Держави, як единого акцiонера товариства в особi Мiнiстерства iнфраструктури України. На приватному акцiонерному товариствi "Запорiзький електровозоремонтний завод" працювала бухгалтером
8) дата обрання та термін, на який обрано 05.09.2013, до перших загальних зборiв акцiонерiв, якi скликаються пiсля прийняття рiшення про приват
9) опис Члени Наглядової ради мають право: 1) брати участь у засiданнях правлiння Товариства; 2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для виконання своїх функцiй, ознайомлюватися з його документами, отримувати їх копiї, а також копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. Вищезазначена iнформацiя та документи надаються членам Наглядової ради протягом 10 днiв з дати отримання Товариством вiдповiдного запиту на iм'я голови правлiння Товариства; 3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради; 4) надавати в письмовiй формi зауваження до рiшень Наглядової ради; 5) викликати на засiдання Наглядової ради голову та членiв правлiння, членiв Ревiзiйної комiсiї та iнших посадових осiб Товариства для їх заслуховування; 6) здiйснювати контроль за використанням коштiв фондiв Товариства; 7) вимагати вiд Ревiзiйної комiсiї скликання її позачергових засiдань; 8) iнiцiювати в разi необхiдностi проведення позачергових ревiзiйних та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та його фiлiй; 9) залучати за рахунок Товариства аудиторiв, експертiв i фахiвцiв (за згодою їх керiвникiв) для здiйснення перевiрок аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства; 10) попередньо розглядати договори застави майна Товариства та надавати Вищому органу Товариства свої висновки; 11) давати оцiнку дiяльностi правлiння Товариства, у тому числi голови або члена правлiння чи роботи правлiння в цiлому; 12) приймати рiшення про припинення повноважень членiв правлiння в установленому порядку; 13) приймати рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв управлiння Товариства, за винятком голови та членiв Наглядової ради; 14) делегувати (або скасовувати ранiше прийняттi рiшення про делегування) частину своїх повноважень правлiнню Товариства, якщо iнше безпосередньо не встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства або його внутрiшнiми нормативними актами; 15) вносити Вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства; 16) за письмовим або усним зверненням голови або члена Наглядової ради отримувати будь-яку iнформацiю, у тому числi конфiденцiйну або таку, що становить комерцiйну таємницю, будь-якi документи для ознайомлення або засвiдченi копiї (витяги) з документiв, що стосуються дiяльностi Товариства, його органiв управлiння та контролю, а також дiяльностi структурних пiдроздiлiв; 17) iнiцiювати проведення позачергових засiдань правлiння Товариства з метою розгляду питань, що належать до компетенцiї Правлiння, якi вимагають прийняття рiшень. 2. Члени Наглядової ради зобов'язанi: 1) дiяти добросовiсно й розумно в iнтересах Товариства та не перевищувати своїх повноважень; 2) дотримуватись у своїй дiяльностi вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення, iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 3) виконувати рiшення, прийнятi Вищим органом Товариства та Наглядовою радою; 4) особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини вiдсутностi; 5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил i процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 6) погоджувати господарськi договори та проведення операцiй щодо розпорядження нерухомим майном, погодження яких належить до компетенцiї Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства та чинного законодавства; 7) розглядати та погоджувати звiти, якi подає правлiння, Ревiзiйна комiсiя за квартал, рiк; 8) щоквартально звiтувати перед Вищим органом Товариства та надавати копiї протоколiв Наглядової ради з вiдповiдними додатками та звiт про роботу за рiк; 9) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом, не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Наглядової ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 10) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну посади та мiсця роботи; 11) своєчасно надавати Вищому органу Товариства, Наглядовiй радi повну й точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. Протоколом засiдання постiйно дiючої комiсiї Мiнекономрозвитку, Мiнфiну та Фонду державного майна України вiд 18.10.2012 №202 затвердженi змiни до персональних складiв наглядових рад. А саме: виведен зi складу спостережної ради член спостережної ради Бiлуха Сергiй Павлович та введена членом наглядової ради Ворушило Свiтлана Олександрiвна. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займає посаду заступника головного бухгалтера ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод", яке знаходиться за адресою: м.Запорiжжя, вул.Залiзнична, 2


1) посада Голова ревiзiонної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Островська Ганна Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи СМ, 183259, 02.11.1999, Вишнiвський МВМ ГУМВС Управлiння в Київський обл.
4) рік народження** 1959
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова ревiзiонної комiсiї являється представником Держави, як Єдиного акцiонера товариства. Iнформацiю про попередню посаду емiтент не володiє. Посадовими особами органiв Товариства є фiзичнi особи - голова та члени ревiзiйної комiсiї, крiм представника Вищого органу Товариства та представника Головного контрольно-ревiзiйного управлiння України.
8) дата обрання та термін, на який обрано 22.06.2012, 3 роки
9) опис Ревiзiйна комiсiя має право: - отримувати вiд органiв управлiння Товариства, його пiдроздiлiв та служб, посадових осiб належнi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи протягом 3 днiв пiсля їх письмового запиту; - вимагати скликання засiдань Правлiння Товариства, Наглядової ради у випадках, коли виявленнi порушення у фiнансово-господарськi дiяльностi потребують рiшення вiдповiдних органiв управлiння Товариства; - вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревiзiйної комiсiї; - проводити службовi розслiдування; - отримувати, розглядати звiти аудиторiв, складати вiдповiднi висновки; - залучати на договiрнiй основi до своєї роботи незалежних спецiалiстiв – аудиторiв та консультантiв з оплатою їх послуг за рахунок Товариства; - iнiцiювати питання про вiдповiднiсть працiвникiв Товариства в разi порушення ними положень, правил та iнструкцiй, з питань фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - брати участь з правом дорадчого голосу в засiданнях Правлiння Товариства та Наглядової ради. Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi: 1) брати участь у перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї, завчасно повiдомляти про неможливiсть участi в перевiрках i засiданнях Ревiзiйної комiсiї iз зазначенням причини вiдсутностi; 2) дотримуватися всiх установлених у Товариствi правил, пов'язаних з режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку з виконанням функцiй члена Ревiзiйної комiсiї, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 3) повiдомити протягом 7 днiв у письмовiй формi Ревiзiйну комiсiю, Наглядову раду та правлiння Товариства про змiну мiсця роботи; 4) своєчасно надавати Ревiзiйнiй комiсiї, правлiнню, Наглядовiй радi, Вищому органу Товариства повну та точну iнформацiю про дiяльнiсть i фiнансовий стан Товариства. 3.4. Члени Ревiзiйної комiсiї несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до законодавства за достовiрнiсть, повноту та об'єктивнiсть викладених у висновках Ревiзiйної комiсiї вiдомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язкiв. Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України №349 вiд 22.06.2012 у звязку зi звiльненням деяких членiв ревiзiйних комiсiй, призначена головою ревiзiйної комiсiї.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
Усього

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.