ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 029404
3. Дата проведення державної реєстрації 28.04.2001
4. Територія (область)* Запорізька область
5. Статутний капітал (грн) 73703767
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 2393
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

33.17 - Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв

46.69 - Оптова торгiвля iншими машинами та устаткуванням

46.77 - Оптова торгiвля вiдходами та брухтом

10. Органи управління підприємства

1. Вищий орган товариства - Загальнi збори акцiонерiв, функцiї яких виконує Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, як Єдиний акцiонер, що володiє 100% акцiй товариства.
2. Наглядова рада
3. Виконавчий орган (правлiння)
4. Ревiзiйна комiсiя

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АБ Експрес-Банк
2) МФО банку 322959
3) Поточний рахунок 2600500062601
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Обласне вiддiлення ПАТ Промiнвестбанк в м. Запорiжжя
5) МФО банку 300012
6) Поточний рахунок 26009619938797