ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 94191 101377 0 0 94191 101377
будівлі та споруди 70739 76016 0 0 70739 76016
машини та обладнання 22092 24036 0 0 22092 24036
транспортні засоби 1229 1131 0 0 1229 1131
інші 131 194 0 0 131 194
2. Невиробничого призначення: 4710 4821 0 0 4821 4710
будівлі та споруди 4129 4277 0 0 4129 4277
машини та обладнання 303 276 0 0 303 276
транспортні засоби 151 132 0 0 151 132
інші 127 136 0 0 127 136
Усього 98901 106198 0 0 98901 106198
Опис На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних
засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 1 до 87 рокiв.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 81,6 %
.Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює 70 %. В оренду основнi засоби завод не надає.
1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
виробничого призначення - по переоцiненiй вартостi, отриманої у наслiдку експертної оцiнки та її залишкова вартiсть складає
-на початок перiоду - 94191 тис.грн.,на кiнець перiоду - 101377 тис.грн.;
невиробничого призначення - по залишковiй вартостi -на початок перiоду -4710 тис.грн. , на кiнець перiоду -4821 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 438026 тис. грн.,сума зносу 339125 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 576856 тис. грн., сума зносу 470658 тис. грн.
2. Надiйшло за рiк основних засобiв - 5306 тис.грн. .Проведено модернiзацiй та покращень основних засобiв на суму 3082 тис.грн.
3. У 2013 роцi вiдбулося списання повнiстю замортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть , якiх складала 47 тис. грн..
4 . Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права користування 106198 тис. грн.,тому що 100 % акцiй пiдприємства належать державi.
8. Сума капiтальних вкладень на придбання i будiвництво основних засобiв за звiтний перiод 10607 тис. грн.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 212731 148665
Статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 73704 73704
Опис Вартiсть чистих вктивiв товариства складає 212731 тис. грн., а. статутний капiтал- 73704 тис. грн.
Вартiсть чистих вктивiв розрахована, як рiзниця мiж активами та зобовязаннями пiдприємства.
Висновок Вартiсть чистих вктивiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiлповiдає вимогам законодавства.