ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за 2011 рiк склала 2497 особи , у порiвняннi з 2010 р. середньооблiкова чисель-нiсть штатних працiвникiв збiльшилась на 53 особи. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими договорами за 2011 р. склала 30 осiб ,що на 12 чол. бiльше нiж за 2010 р. Середня чисельнiсть зовнiшнiх сумiсникiв за 2011 р. склала 17 осiб. Фонд оплати працi усiх працiвникiв за 2011 р. склав 94768,9 тис.грн. У порiвняннi з 2010 р. фонд оплати працi вирiс на 19041 тис.грн. або на 25,1 %. Фонд оплати працi штатних працiвникiв за 2011 р. склав 94322,5 тис. грн. У порiвняннi з 2010 р. фонд оплати працi штатних працiвникiв вирiс на 18974,5 тис. грн. або на 25,2 %. Фонд оплати працi позаштатних працiвникiв за 2011 р. склав 284 тис.грн., У порiвняннi з 2010 р. фонд оплати працi позаштатних працiв-никiв вирiс на 44 тис. грн. або на 18,3 %. Фонд оплати працi зовнiшних сумiсникiв за 2011 рiк склав 162,4 тис.грн. У порiвняннi з 2010 р. фонд оплати працi зовнiшнiх сумiсникiв вирiс на 22,4 тис. грн. або на 16 %. Збiльшення фонду оплати працi за 2011 р. у порiвняннi з минулим роком вiдбулося за рахунок збiльшення доходу вiд реалiзацiї на 40,9 % та розмiру тарифних ставок та окладiв на 9,4 %. У 2011 роцi 604 працiвники заводу пройшли пiдготовку, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї, з них керiвникiв i спецiалiстiв 40 чол., жiнок 243 чол. Навчено новим професiям 176 чол., iндивiдуально 79 чол. Пiдвищили розряди 37 робiтникiв заводу, пiдвищили категорiї 12 професiоналiв. Навчаються у вищих навчальних закладах без вiдриву вiд виробництва 114 працiвникiв заводу. У цехах i вiддiлах заводу проводилось технiчне навчання працiвникiв заводу, у 60 навчальних групах навчались 615 чол. Всього затрачено коштiв на всi види навчання у 2011 роцi - 78329,62 грн. Для забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв, що вiдповiдає операцiйним потребам емiтента на 2012 рiк заплановано витратити на всi види навчання i пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв 97000,00грн.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
0.000 0.000 323400.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 323400.000 0.000
16.05.2011
Примітки:
У 2011 роцi згiдно листа Мiнiстерства iнфраструктури України № 45573-11 та листа Фонда Державного майна Украъни
№ 10-31-5434 вiд 18.04.2011року були нарахованi та сплаченi дивiденди на корпоративнi права за 2010 рiк у сумi 323400 грн. За пiдсумками роботи у 2011 роцi дивiденди не нараховувались, тому що еаказу ще не було.
Перелiк осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв не складається, тому що Єдиним Акцiонером є держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України i дивiденди сплачуються згiдно з наказом.