ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт з корпоративного управління фінансової установи

Мета провадження діяльності фінансової установи.

 Даннi вiдсутнi.

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

 Даннi вiдсутнi.

Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора

  - загальний стаж аудиторської діяльності

 Даннi вiдсутнi

  - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.

 Даннi вiдсутнi

  - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

 Даннi вiдсутнi

  - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

 Даннi вiдсутнi

  - ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років

 Даннi вiдсутнi

  - стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

 Даннi вiдсутнi

Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг

  - наявність механізму розгляду скарг

 Даннi вiдсутнi

  - прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

 Даннi вiдсутнi

  - стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

 Даннi вiдсутнi

  - наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

 Даннi вiдсутнi