ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
1 2011 4 0
2 2010 4 0
3 2009 4 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так Ні
Реєстраційна комісія   Х  
Акціонери   Х  
Реєстратор   Х  
Депозитарій   Х  
Інше (запишіть) Повноваження Загальних зборiв товариства здiйснюються одноосiбно единим акцiонером - Державою в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.  

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
   Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)   Х  
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%   Х 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
   Так Ні
Підняттям карток   Х  
Бюлетенями (таємне голосування)   Х  
Підняттям рук   Х  
Інше (запишіть) Повноваження Загальних зборiв товариства здiйснюються одноосiбно единим акцiонером - Державою в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.  

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
   Так Ні
Реорганізація   Х  
Внесення змін до статуту товариства   Х  
Прийняття рішення про зміну типу товариства   Х  
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   Х 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   Х  
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   Х  
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень   Х  
Інше (запишіть) До проведення перших загальних зборiв, їх повноваження виконує єдиний акцiонер в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.  
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? Ні