ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про власний капітал

СтаттяКодСтатутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капіталІнший додатковий капітал Резервний капітал Нерозпо ділений прибуток Неопланений капітал Вилучений капітал Разом
1234567891011
Залишок на початок року 010 737040045658909919200129463
Коригування:           
Зміна облікової політики 020 000000000
Виправлення помилок 030 00000-31500-315
Інші зміни 040 000001446001446
Скоригований залишок на початок року 050 7370400456589091032300130594
Переоцінка активів:           
Дооцінка основних засобіви 060 00013740000013740
Уцінка основних засобів 070 000000000
Дооцінка незавершеного будівництва 080 000000000
Уцінка незавершеного будівництва 090 000000000
Дооцінка нематеріальних активів 100 000000000
Уцінка нематеріальних активів 110 000000000
  120 000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 000001234001234
Розподіл прибутку:           
Виплати власникам (дивіденди) 140 00000-32300-323
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 000000000
Відрахування до Резервного капіталу 160 000062-62000
  170 000000000
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 000000000
Погашення заборгованості з капіталу 190 000000000
  200 0004950-495000
Вилучення капіталу:           
Викуп акцій (часток) 210 000000000
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 000000000
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 000000000
Вилучення частки в капіталі 240 000000000
Зменшення номінальної вартості акцій 250 000000000
Інші зміни в капіталі:           
Списання невідшкодованих збитків 260 000-410000-41
Безкоштовно отримані активи 270 000000000
  280 000-260202602000
Разом змін в капіталі 290 000115926229560014610
на кінець року 300 7370400572509711327900145204
Примітки:
Власний капiтал на початок року дорiвнюв 129463 тис.грн. Вiн складався з 73704 тис.грн. статутного капiталу , iншого додаткового капiталу - 45658 тис.грн., резервного капiталу в сумi 909 тис.грн.та нерозподiленого прибутку, який склав 9192 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток минулого року у 2011 р. коригувався на 1131 тис.грн у зв'язку з виправленням помилок . Таким чином скоригований залишок власного капiталу на початок року склав 130594 тис.грн.
В поточному роцi iнший додатковий капiтал пiдприємства збiльшився завдяки iндексацiї житлового фонду - 259 тис. грн. дооцiнки основних засобiв - 13481 тис. грн. нарахуванню фонду розвитку виробництва - 495 тис.грн, а зменшився в рахунок нарахування амортизацiї житлового фонду - 41 тис.грн. , та списання дооцiнки в сумi пропорцiйно нарахованої амортизацiї 2602 тис. грн. в рахунок нерозподiленого прибутку. Таким чином iнший додатковий капiтал на кiнець року склав 57250 тис.грн.
За поточний рiк був одержаний прибуток у сумi 1234 тис.грн., який розподiлений слiдуючим чином : 62 тис.грн були вiдрахованi до резервного капiталу, 495 тис.грн -були спрямованi на створення фонду розвитку виробництва. та 323 тис. грн на виплату дивiдендiв на корпоративнi права. Залишок на кiнець року нерозподiленого прибутку складає 12379 тис.грн.
З урахуванням всiх вищеназваних змiн залишок власного капiталу на кiнець року - 145204 тис.грн