ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Голова правлiння       Резнiченко Григорiй Григорович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
21.03.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 01056273
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Запорізька область
     Район Жовтневий
     Поштовий індекс 69095
     Населений пункт м. Запорiжжя
     Вулиця, будинок 2
     Міжміський код, телефон та факс 061-720-20-04, 061-787-52-98
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2012
    Річна інформація опублікована у 79(1332) Вiдомостi ДКЦПФР 26.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація zerz.pat.ua 24.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)