ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Звіт про фінансові результати

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

$top_title"); } print_r(""); for($i=1;$i$i"); } ?>
"); ?>

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

".($top_title=="Назва статті"?"Найменування показника ":$top_title).""); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>
"); ?>

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

$top_title"); } print_r(""); for($j=1;$i$j"); } ?>  "); print_r(""); print_r(""); }else{ ?> $value"); } } ?>
  
Примітки:
За 2011 р. одержано доходу - 402910 тис.грн.
У тому числi:
- вiд реалiзацiї продукцiї - 399438 тис.грн.
- iншi операцiйнi доходи - 3472 тис.грн..
У тому числi
- реалiзацiя оборотних активiв - 2635 тис.гр
- доходи вiд соцiально - культурної та житлової сфери - 765 тис.грн.
- iншi доходи - 72 тис.грн.
-
За 2011 р. одержано витрат - 397517 тис.грн. :
У тому числi :
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї - 352408 тис.грн.
- адмiнiстративнi витрати - 30673 тис.грн.
- витрати на збут - 3157 тис.грн.
- iншi операцiйнi витрати - 9564 тис.грн.
у тому числi :
- собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв - 723 тис.грн
- матерiальна допомога непрацюючим - 275 тис грн.
- компенсацiя вартостi побутового палива -8 тис.грн.
- штрафнi санкцiї - 153 тис.грн.
- витрати на утримання житлової та соцiальної сфери - 3665 тис.грн.
- iншi витрати - 4740 тис.грн.
- фiнансовi витрати - 1715 тис.грн.

Сальдо нерозподiленого прибутку на початок року 9192 тис.грн.

Виправлення помилок минулих рокiв - 1131 тис.грн.
Скоригований залишок на початок року склав 10323 тис. грн.
Фiнансовий результат до оподаткування - 5393 тис.грн
Податок на прибуток - 4159 тис.грн.
Чистий прибуток - 1234 тис.грн.
Cписання дооцiнки в сумi, пропорцiйнiй нарахуванню амортизацiї - 2602 тис.грн.

Розподiл чистого прибутку :
- нарахування фонду розвитку виробництва - 495 тис.гр.
- нарахування дивiдендiв по пiдсумках 2010 р. - 323 тис.грн.
- нарахування резервного фонду - 62 тис.грн.
- сальдо нерозподiленого прибутку на 31.12.11 - 13279 тис.грн
В графi "середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" та в графi "скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй" повинно мiстити значення 294815068 шт. В програмi передбачено тiльки 7 знакiв до запятої.