ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 17241626
Первісна вартість 011 25732587
Накопичена амортизація 012 849961
Незавершене будівництво 020 55856794
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 10008398335
Первісна вартість 031 421644428059
Знос 032 321561329724
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 00
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 00
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 00
Знос інвестиційної нерухом 057 00
Відстрочені податкові активи 060 02006
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 107392108761
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 2499625130
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 3797234963
готова продукція 130 9914399
Товари 140 6080
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 3925161108
первісна вартість 161 4305161108
резерв сумнівних боргів 162 38000
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 2221
за виданими авансами 180 16212480
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 27497
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 20524
у т. ч. в касі 231 32
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 131055
Усього за розділом ІІ 260 107232129537
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 4046
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 214664238344

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 7370473704
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 00
Інший додатковий капітал 330 4565857250
Резервний капітал 340 909971
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1032313279
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 130594145204
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 31877255
Інші забезпечення 410 00
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 31877255
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 00
Відстрочені податкові зобов'язання 460 133490
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 133490
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 154002829
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 4048462139
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 86240
з бюджетом 550 40139552
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 22611578
з оплати праці 580 50123214
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 356333
Усього за розділом IV 620 6753485885
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 214664238344


ПІБ керівника Резнiченко Г. Г.
ПІБ головного бухгалтера Новаковська О. В.
Примітки:
Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
- промислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду 97098 тис.грн.,на кiнець перiоду 95121 тис.грн.
- непромислова група - залишкова вартiсть на початок перiоду -2985 тис.грн.,на кiнець перiоду 3214 тис.грн.
2. На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод, нарахування амортизацiї основних засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi.
Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 2 до 98 рокiв.
3. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 421644 тис. грн.,сума зносу 321561тис. грн.
4. Надiйшло за рiк основних засобiв - 2445 тис. грн. Полiпшено та модернiзовано основних засобiв на суму 3141 тис.грн.
5. У 2011 роцi вiдбулося списання повнiстю амортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть яких 60 тис. грн.
7. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 428059 тис. грн., сума зносу 329724 тис. грн.
8. Вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi - 428059 тис. грн.
9.Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, якi продовжують використовуватися 25228 тис. грн.

Нематерiальнi активи.
1. Нематерiальнi активи у балансi вiдображенi по переоцiненiй вартостi, яка була отримана в процесi корпоратизацiї внаслiдок експертної оцiнки
2. Нематерiальнi активи на пiдприємствi амортизуються по прямолiнiйному методу. Диапазон термiнiв корисного користування вiд 6 мiсяцiв до 10 рокiв.
3. Первiсна вартiсть НМА на початок перiоду 2573 тис. грн., сума зносу 849 тис. грн.
4. У 2011 роцi придбали НМА на сумму 14 тис. грн.
5. Сума нарахованої амортизацiї 112 тис. грн.
6. Первiсна вартiсть НМА на кiнець перiоду 2587 тис. грн., сума зносу 961 тис. грн.
Незавершене будiвництво.
Сума незавершеного будiвництва на кiнець перiоду дорiвнює 6794 тис.грн. Вона складається : з модернiзацiї заводської котельнi - 4042 тис. грн.
невведеного обладнання - 2612 тис. грн. та невведених нематерiальних активiв - 140 тис.грн.

Запаси.
1. На пiдприємствi виробничi запаси зараховуються на баланс по первiснiй вартостi, яка включає витрати на їх придбання i транспортно-заготiвельнi витрати.ТЗВ розподiляються пропорцiйно вартостi вибувших запасiв, використовуючи 209 рахунок. Вартiсть запасiв, виготовлених власноручно, визначається згiдно з ПСБУ № 16.
2.Вiдпуск запасiв у виробництво, продаж i iнше вибуття вiдбувається
по методу ФIФО , крiм палива.
3. Балансова вартiсть у розрiзi окремих класифiкацiйних груп на кiнець року складала
сировина, матерiали, комплектуючi, тара, запчастини, паливо - 24826 тис. грн. малоцiннi та швидкозношуванi предмети - 304 тис. грн.
незавершене виробництво - 34963 тис. грн.
готова продукцiя - 4399 тис. грн.
товари - 80 тис. грн.
Всього - 64572 тис. грн.
4. Балансова вартiсть запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї -25130 тис. грн.


Незавершене виробництво.
Виходячи з того, що технологiчний ремонтний цикл займає до 76 днiв, на пiдприємствi завжди iснує незавершене виробництво, що негативно пов`язано з обiговiстю оборотних коштiв. На кiнець перiоду сума незавершеного виробництва склала 34963 тис. грн., що складає - 27 % вiд загальної суми оборотних активiв.

Готова продукцiя.
Залишок готової продукцiї на кiнець перiоду становить 4399 тис. грн. Це обумовлено
невдосконаленiстю договорної i претензiонної роботи i технологiчним розривом мiж випуском готової продукцiї та її реалiзацiєю.

Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю, тобто з вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами включає заборгованiсть за реалiзовану продукцiю, товари, послуги. Iнша дебiторська заборгованiсть складається з заборгованостi, що не пов`язана з продажем продукцiї та наданням послуг.
1). Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на кiнець перiоду складає 61108 тис. грн. в тому числi по строкам її непогашення:
до року - 61094 тис. грн.
бiльше 1 року - 14 тис. грн.
2). Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець перiоду по строках непогашення складає
до року - 97 тис.грн.
всього - 97 тис.грн.

Грошовi кошти.
На кiнець перiоду загальна сума грошових коштiв складається з залишку на розрахунковому рахунку - 4 тис. грн., залишкiв в касi пiдприємства - 2 тис. грн.
Протягом року на завод надходили кошти вiд споживачiв переважно за реалiзовану продукцiю.

Витрати майбутнiх перiодiв.
На кiнец перiоду у балансi сума 46 тис. грн., складається з :
оплати за лiцензiї - 4 тис. грн.,
пiдписки на поточний рiк - 42 тис. грн.

Cтатутний капiтал.
Статутний капiтал пiдприємства на кiнець року дорiвнює 73703767 грн. Вiн складається з 294815068 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. кожна. Єдиним акцiонером є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України i йому належить 100% акцiй.

Iнший додатковий капiтал.
До складу Iншого додаткового капiталу входить фонд поповнення власних коштiв i дооцiнки ТМЦ , який на кiнець року складає 2016 тис.грн., дооцiнки необоротних активiв в сумi 46167 тис.грн.,амортизацiйного фонду -188 тис.грн., вартiсть основних фондiв , якi не ввiйшли до статутного капiиалу на суму 3754 тис. грн. та фонду розвитку виробництва - 5125 тис.грн., який на початок року був використаний. у сумi 3259 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток.
Нерозподiлений прибуток складає на кiнець року 13279 тис. грн.
За рахунок чистого прибутку i, керуючись положенням ПрАТ "ЗЕРЗ" про створення фондiв, за пiдсумками 2011 року був нарахован резервний фонд товариства у суммi 62 тис.грн.,фонд розвитку виробництва 495 тис.грн. та вiдрахованi дивiденди в сумi 323 тис. грн.

Поточнi зобов`язання.
Загальна сума поточних зобов`язань на кiнець перiоду збiльшилась на 18351 тис. грн. Це пов`язано зi зростанням кредиторської заборгованостi за товари. роботи. послуги.