ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  97098.000  95121.000   0.000  0.000  97098.000   95121.000
  - будівлі та споруди  72705.000  70566.000  0.000  0.000  72705.000   70566.000
  - машини та обладнання  19565.000  22129.000  0.000  0.000  19565.000  22129.000
  - транспортні засоби  825.000  2426.000  0.000  0.000  825.000  2426.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Опис:  На пiдприємствi використовується прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних
засобiв, що вiдображено в облiковiй полiтицi. Облiк вартостi, яка амортизується, ведеться за кожним обєктом, що входить до складу окремої групи основних засобiв. Диапазон термiнiв корисного використання основних засобiв вiд 2 до 98 рокiв.
Ступiнь зносу основних засобiв на кiнець року дорiвнює 77 %
.Ступiнь використання основних засобiв дорiвнює -82 %. В оренду основнi засоби завод не надає.
1. Основнi засоби вiдображенi у балансi слiдуючим чином:
виробничого призначення - по переоцiненiй вартостi, отриманої у наслiдку експертної оцiнки та її залишкова вартiсть складає
-на початок перiоду - 97098 тис.грн.,на кiнець перiоду - 95121 тис.грн.;
невиробничого призначення - по залишковiй вартостi -на початок перiоду -2985 тис.грн. , на кiнець перiоду -3214 тис.грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок перiоду 421644 тис. грн.,сума зносу 321561 тис. грн.
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду 428059тис. грн., сума зносу 329724 тис. грн.
2. Надiйшло за рiк основних засобiв - 2445 тис.грн. .Проведено модернiзацiй та покращень основних засобiв на суму 3141 тис.грн.
3. У 2011 роцi вiдбулося списання повнiстю замортизованих основних засобiв , первiсна вартiсть , якiх складала 60 тис. грн..
4 . Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець перiоду, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права користування 98335 тис. грн.,тому що 100 % акцiй пiдприємства належать державi.
8. Сума капiтальних вкладень на придбання i будiвництво основних засобiв за звiтний перiод 6809 тис. грн.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
145204.000 130594.000
73704.000 73704.000
73704.000 73704.000
Опис Вартiсть чистих вктивiв товариства складає 145204 тис. грн., а. статутний капiтал- 73704 тис. грн.
Вартiсть чистих вктивiв розрахована, як рiзниця мiж активами та зобовязаннями пiдприємства.
Висновок Вартiсть чистих вктивiв товариства бiльше нiж розмiр статутного капiталу, що вiлповiдає вимогам законодавства.