ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Пiдприємство було створено у 1905 роцi як Єкатеринiнськi майстернi.Спочатку було збудовано 11 корпусiв, де розташувались службовi та виробничi дiльницi. У перше десятирiччя майстернi виконали капiтальний ремонт 768 паровозiв и 736 тендерiв.
Значнi втрати локомотивне господарство зазнало у роки громадянської вiйни. Єкатеринiнськi майстернi у 1918-1919р.р займались ремонтом бронепотягiв i броньованих паровозiв.Пiсля вiйни почався важкий процес вiдновлювання майстернь,який закiнчiвся у 1930 роцi створенням на їх базi паровозоремонтного заводу. С 1936 по 1941р.р. була проведена реконструкцiя основних засобiв, але почалась Велика Вiтчiзняна вiйна i завод був евакуйований в Уфу, де до 1944р. кував перемогу у глибокому тилу.
Пiслявоєннi роки - це нелегкий шлях видновлювання виробничих потужностей,наращування
темпiв виробництва, освоювання нових прогресивних технологiй. У 1959р. вiдремонтован перший електровоз, з 1962р. пiдприємство повнiстю перейшло на ремонт електровозiв.
Нинi завод спецiалiзується на ремонтi електровозiв ЧС 7, ЧС 2, ЧС 4, ЧС 8, ВЛ80Т,
ВЛ80К, ВЛ82М,ВЛ 40У,тягових агрегатiв ОПЕ 1 АМ, ОПЕ 1,ОПЕ 1А, електричних машин, електроапаратiв, колiсних пар i тягових двигунiв. Пiдприємство виготовляє до 80% запасних вузлiв та деталей власного виробництва, а також комплектуючих для капiтально-вiдновлювального ремонту електровозу ЧС4.
На пiдставi наказу Мiнiстерства транспорту України N237 вiд 23.04.2001 р. державне пiдприємство Запорiзький електровозоремонтний завод перетворено в процесi корпоратизацiї у Вiдкрите Акцiонерне Товариство (Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб`єкту пiдприємництва вiд 28.04.2001 р.)
Згiдно наказу Мiнiстерства транспорту та звязку України № 836 вiд 22.11.2010р. та у звязку з набранням чинностi Закону України Про акцiонернi товариства Товариству визначений новий тип приватне.(Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи вiд 21.04.11 р.)
Єдиним засновником та акцiонером Товариства є держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України.що є правонаступником Мiнiстерства транспорту i звязку України.
Статутний фонд Товариства на 31.12. 11 р. становив 73703767 грн, який був подiлений на 294815068 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
У 2010 р. згiдно наказу Мiнiстерства транспорту i звязку № 360 вiд 16.06.10 р. було прийнято рiшення про переведення випуску iменних акцiй ВАТ ЗЕРЗ з документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування.
Цiннi папери приватного акцiонерного товариства Запорiзький електровозоремонтний завод на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються, лiстинг не пройшли.
Реорганiзацiя пiдприємства не вiдбувалася.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва у завода вiдсутнi
. Технологiчний процес виробництва складається з наступних етапiв:
1) Електровози надходять до складального цеху, де проводиться розбирання, пiсля чого складовi розподiляються в цеха спецiального призначення;
2) Пiсля проведеного ремонту складових частин вони знов передаються до складального цеху для монтажу електровозу;
3) Пiсля монтажу проводиться контроль якостi продукцiї, випробування, обкатка та налагодження;
4) Останнiм кроком технологiчного процесу є фарбування та здача замовнику.
Цей технологiчний цикл обслуговує 13 основних та допомiжних цехiв, а також вiддiли та служби заводу.
В середньому, в залежностi вiд складностi ремонту, технологiчний процес розтягнутий вiд 30 до 76 календарних днiв.
У 2011 роцi змiни в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувались.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій З 03.12. 2008 року пiдприємство передано в пiдпорядкування Мiнiстерству iнфраструктури України до Департаменту залiзничного транспорту. Реорганiзiцiю виробництва самостiйно проводити пiдприємство не має права. Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiкова полiтика приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електровозоремонтний завод" (далi - Облiкова полiтика) розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Положення про порядок бухгалтерського облiку окремих активiв та операцiй пiдприємств державного, комунального секторiв економiки i господарських органiзацiй, якi володiють таIабо користуються об'єктами державної, комунальної власностi", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.12.2006 № 1213, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України вiд 26.12.2006 за № 1363I13237, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Методичних рекомендацiй по застосуванню на залiзничному транспортi Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Податкового кодексу України та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi та з метою визначення Облiкової полiтики як сукупностi принципiв, методiв i процедур, що забезпечить об'єктивне вiдображення фiнансового стану i результатiв господарської дiяльностi Товариства.
Бухгалтерський облiк господарських операцiй Товариство здiйснює згiдно з Планом рахункiв бухгалтерського облiку ПрАТ "ЗЕРЗ", який розроблений вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй , затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 № 291.
Товариство застосовує рахунки класiв 0-7, 9, рахунки класу 8 "Витрати за елементами" не використовуються.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких у господарськiй дiяльностi бiльше одного року i вартiстю понад 1000 грн. (стосовно основних засобiв, введених в експлуатацiю пiсля запровадження П(С)БО).
Одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.
Основнi засоби придбанi (створенi) зараховуються на баланс за первiсною вартiстю.
Товариство для визначення суми амортизацiйних вiдрахувань встановлює строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв , а також лiквiдацiйну вартiсть.
На iншi необоротнi матерiальнi активи, крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв, очiкуванi строки корисного використання (експлуатацiї) встановлює постiйно дiюча комiсiя Товариства по органiзацiї облiку необоротних активiв.
Амортизацiя основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв (крiм малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв) нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв i бiблiотечних фондiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на очiкуваний перiод часу використання нематерiального активу.
Одиницею бухгалтерського облiку запасiв визнається їх найменування. Облiк запасiв ведеться у натуральному та грошовому вимiрниках.
Придбанi (отриманi) або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю.
При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО, за яким оцiнка запасiв базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, в якiй вони надходили до Товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв.Це стосується всiх груп запасiв крiм палива, паливо при вибуттi облiковується за методом середньовзваженої собiвартостi.
Бухгалтерський облiк дебiторської заборгованостi ведеться за первiсною вартiстю окремо за кожним дебiтором, а також за класифiкацiйними групами.
Класифiкацiя дебiторської заборгованостi здiйснюється групуванням дебiторської заборгованостi за строками її непогашення в наступному порядку:
1 група - до 30-ти днiв з дати виникнення;
2 група - з 30-го по 60-й день з дати виникнення;
3 група - з 61-го по 90-й день з дати виникнення;
4 група - з 91-го до 1-го року з дати виникнення;
5 група - 1 рiк i бiльше з дати виникнення.
Дебiторська заборгованiсть включається до пiдсумку балансу за чистою реалiзацiйною вартiстю, тобто пiсля вирахування з первiсної вартостi дебiторської заборгованостi резерву сумнiвних боргiв.
Величина резерву сумнiвних боргiв визначається:
- до поточної дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та до iншої поточної дебiторської заборгованостi за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, за яким величина резерву визначається на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.
Дохiд Товариства складається iз доходiв вiд надання послуг з ремонту локомотивiв та доходiв вiд iншої дiяльностi.
Товариство створює забезпечення на виплату вiдпусток та матерiального заохочення працiвникам з урахуванням суми обов'язкових вiдрахувань (внескiв) на соцiальнi заходи.
Сума забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам визначається щомiсячно як добуток фактично нарахованої заробiтної плати працiвникам i вiдсотка, обчисленого як вiдношення рiчної планової суми на оплату вiдпусток до загального планового фонду оплати працi.
Сума забезпечення вiдрахувань на соцiальнi заходи визначається як добуток суми забезпечення оплати вiдпусток i загальної суми вiдсоткiв розмiру страхових внескiв i зборiв.
Податковий облiк здiйснюється згiдно з Податковим кодексом України
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання наводяться у промiжнiй фiнансовiй звiтностi i вiдповiдно на цю дату обчислюються.
Товариство спрямовує чистий прибуток на утворення резервного фонду у розмiрi 5 % вiд чистого прибутку (за рiк), на розвиток виробництва, шляхом створення на квартальну i рiчну дату балансу "Фонду розвитку виробництва" у розмiрi не менше нiж 40% чистого прибутку , який використовується на капiтальнi iнвестицiї (придбання, створення, модернiзацiя, модифiкацiя, реконструкцiя, добудова, дообладнання тощо необоротних активiв).
на вiдрахування дивiдендiв на державнi корпоративнi права - згiдно з вiдсотком, встановленим Постановою Кабiнету мiнiстрiв України, вiд суми чистого прибутку (за результатами рiчної фiнансової звiтностi).
Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо повного пакету фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства iЗапорiзький електровозоремонтний заводi
за 2011 рiкНацiональнiй комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку України


Звiт щодо фiнансової звiтностi

Вступний параграф

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма iКапiталi, свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фiнансової звiтностi компанiї Приватне акцiонерне товариство iЗапорiзький електровозоремонтний заводi (код ЄДРПОУ 01056273; мiсцезнаходження органа управлiння: 69095, м. Запорiжжя, м. Запорiжжя, вул. Залiзнична, 2; дата державної реєстрацiї 28.04.2001р.), яка включає:
Баланс станом на 31 грудня 2011 року,
Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк,
Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк,
Звiт про власний капiтал за 2011 рiк,
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк,
опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки.
Фiнансова звiтнiсть компанiї пiдготовлена вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затверджених Мiнiстерством фiнансiв України.
Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528, i Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону України iПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українii, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мають суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання субiєктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю субiєкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.

Ми розглянули вплив подiй та операцiй вiдомих нам i якi мали мiсце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторськi докази, якi були нами отриманi, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю необоротних, оборотних активiв, або переконатися в їх наявностi за допомогою альтернативних заходiв, оскiльки ця дата передувала нашому першому призначенню аудиторами Товариства.


Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфi iПiдстава для висловлення умовно-позитивної думкиi, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства iЗапорiзький електровозоремонтний заводi станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк у вiдповiдностi до Закону України iПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українii та положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.


Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв

Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528

Стан бухгалтерського облiку

На пiдставi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться товариством у вiдповiдностi до Закону України iПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українii, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку та наказу пiдприємства iОблiкова полiтика Приватного акцiонерного товариства iЗапорiзький електровозоремонтний заводi вiд 23.05.2011 № 1103.
У звiтному перiодi облiкова полiтика компанiї не змiнювалась.

Розкриття iнформацiї про активи

Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 iНематерiальнi активиi та облiковiй полiтицi товариства.
Вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2011 року складає 2 587 тис. грн., сума накопиченої амортизацiї i 961 тис. грн., або 37,1 % первiсної вартостi нематерiальних активiв. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом протягом термiну корисного використання, який установлюється компанiєю при визнаннi обiєкта активом. У звiтному перiодi введено в експлуатацiю нематерiальних активiв на суму 14 тис. грн., до складу яких увiйшла вартiсть прав користування програмним забезпеченням.
Данi аналiтичного облiку нематерiальних активiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 iОсновнi засобиi та облiковiй полiтицi компанiї.
Основнi засоби промислового призначення вiдображенi за справедливою вартiстю внаслiдок проведення експертної оцiнки у процесi корпоратизацiї. Основнi засоби непромислового призначення вiдображенi у балансу за iсторичною вартiстю. Оскiльки 100% акцiй належить Державi в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, що є правонаступником Мiнiстерства транспорту та звiязку України вiдповiдно до Указу Президента України вiд 9 грудня 2010 року № 1085I20140, пiдприємство має лише право користування необоротними активами. Нарахування амортизацiї для всiх груп основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом.
До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв компанiя вiдносить активи строк служби корисного використання яких бiльше одного року, а вартiсть перевищує 1,0 тис. грн. Штампи та пресформи вiдносяться до складу малоцiнних необоротних активiв незалежно вiд їх вартостi. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi використання обiєкта, iнших необоротних матерiальних активiв i за прямолiнiйним методом.
Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
У складi незавершених капiтальних iнвестицiй вiдображена вартiсть капiтального будiвництва, виготовлених господарським способом або придбаних компанiєю необоротних матерiальних активiв. Загальна вартiсть незавершеного будiвництва станом на 31.12.2011 року складає 6 794 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 вiдповiдно до вимог П(С)БУ 17 iПодаток на прибутокi компанiєю нарахованi вiдстроченi податковi активи у розмiрi 2 006 тис. грн. При визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв використовувалась ставка податку на прибуток, яка буде дiяти у перiодах погашення тимчасової рiзницi.
Облiк запасiв компанiї (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 iЗапасиi та облiковiй полiтицi компанiї. Запаси вiдображенi у балансi за первiсною вартiстю, частина запасiв у розмiрi 25 130 тис. грн. вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснюється за методом ФIФО, оцiнка палива i за методом середньозваженої собiвартостi. Метод оцiнки запасiв при їх вибуттi вiдповiдає облiковiй полiтицi товариства i протягом звiтного перiоду не змiнювався.
Данi аналiтичного облiку запасiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та пiдтвердженi даними первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку.
Облiк поточної дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 iДебiторська заборгованiстьi. Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) вiдображена у балансi за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв створюється компанiєю на поточну дебiторську заборгованiсть за реалiзовану продукцiю (товари, роботи, послуги) та iншу поточну дебiторську заборгованiсть. Резерв сумнiвних боргiв нараховується за методом застосування абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. У звiтному роцi вся сума сумнiвної заборгованостi була визнана безнадiйною та списана. Сума списаного резерву складає 3 800 тис. грн., нарахованого на поточну дебiторську заборгованiсть за реалiзовану продукцiю (товари, роботи, послуги) та 45 тис. грн., нарахованого на iншу поточну дебiторську заборгованiсть.
Сума грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок 2011 року та на 31.12.2011, пiдтверджена банкiвськими та касовими документами.
У складi iнших оборотних активiв врахованi податковi зобовiязання з ПДВ за розрахунками з бюджетом i 1 041 тис. грн.
До складу витрат майбутнiх перiодiв вiднесено витрати у розмiрi 40 тис. грн. на передплату перiодичних видань та iншi витрати у розмiрi 6 тис. грн.

Розкриття iнформацiї про зобовiязання

Облiк зобовiязань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 iЗобовiязанняi.
Вiдповiдно до облiкової полiтики товариством нараховуються забезпечення виплат для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам. Облiк забезпечень ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до П(С)БО 11 iЗобов'язанняi та П(С)БО 26 iВиплати працiвникамi.
У складi iнших поточних зобовiязань врахованi податковий кредит з податку на додану вартiсть у розмiрi 220 тис. грн. та розрахунки з iншими кредиторами - 112 тис. грн.Розкриття iнформацiї про власний капiтал

Власний капiтал компанiї складається з статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Облiк власного капiталу у 2011 роцi ведеться, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.
За пiдсумком роботи Товариства за 2010 р. Компанiєю були нарахованi дивiденди на державнi корпоративнi права, вiдповiдно до вiдсотку, встановленому законодавчими актами України. Сума нарахованих дивiдендiв склала 323,4 тис. грн. Крiм цього у звiтному перiодi було здiйснено вiдрахування до резервного капiталу у розмiрi 62 тис. грн.
Компанiєю проведено перерахунок статей фiнансової звiтностi на початок 2011 року пiсля аудиторського висновку у розмiрi 1 131 тис. грн. внаслiдок донарахування податку контролюючим органом. Статтi фiнансової звiтностi минулих перiодiв були перерахованi з метою подання порiвняльної iнформацiї. Виправленi фiнансовi звiти повторно не оприлюднювались.

Розкриття iнформацiї про сплату статутного фонду

Статутний фонд компанiї складає 73 703 767 грн. та розподiлений на 294 815 068 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 73 703 767 грн. видано 11.07.2011р. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та зареєстроване за № 514I1I10.
Внески до статутного капiталу у сумi 73 703 767 грн. станом на 31.12.2011 здiйсненi у повному обсязi. Розмiр статутного капiталу у бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах вiдповiдає розмiру статутного капiталу у Статутi компанiї.

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку

За даними Звiту про фiнансовi результати чистий прибуток компанiї за 2011 рiк складає 1 234 тис. грн. та розрахований, в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Розкриття iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв

На наш запит вiдносно особливої iнформацiї управлiнський персонал компанiї повiдомив, що у 2011 роцi:
не вiдбувались змiни власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу,
не приймалися рiшення про утворення, припинення його фiлiй, представництв,
не порушувалися справи про банкрутство емiтента, не виносились ухвали про його санацiю,
не приймалися рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента, про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу,
не приймалися рiшення про зменшення статутного капiталу,
не отримувались позики або кредити на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв,
не мали мiсце факти лiстингуIделiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi,
не приймалися рiшення про викуп власних акцiй,
не вiдбувалась змiна складу посадових осiб.


Аналiз фiнансового стану компанiї

Фiнансово - майновий стан компанiї (стiйкiсть, ефективнiсть, лiквiднiсть, залежнiсть вiд iнвесторiв та кредиторiв) характеризується показниками платоспроможностi та фiнансової стiйкостi.
Коефiцiєнт негайної лiквiдностi (вiдображає частину поточних зобовiязань, якi можуть бути перекритi за рахунок грошових коштiв та реалiзацiї короткострокових цiнних паперiв) на кiнець звiтного перiоду складає 0 пунктiв. Тобто, у компанiї вiдсутнi грошовi кошти на 31.12.2011 для негайного погашення четвертої частини поточних зобовiязань. Компанiя має достатньо коштiв для здiйснення своєчасних розрахункiв за своїми поточними зобовiязаннями (загальна лiквiднiсть), адже на 1 гривню поточних зобовiязань припадає 1,51 гривень поточних активiв. Тобто у звiтному перiодi компанiя зберегла можливiсть погашати поточнi зобовiязання за рахунок запасiв, дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших оборотних активiв.
Аналiз фiнансової стiйкостi компанiї дає змогу зробити висновок про збереження запасу мiцностi у звiтному роцi. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi дорiвнює 0,61, при рекомендованому значеннi вiд 0,25 до 0,5, тобто наближений до норми, що свiдчить про зменшення залежностi товариства вiд зовнiшнiх кредиторiв.
Коефiцiєнт покриття зобовiязань власним капiталом у звiтному перiодi збiльшився i складає 0,64 пункти. Це вказує на те, що на кiнець звiтного перiоду усi довгостроковi активи компанiї можуть бути профiнансованi за рахунок довгострокових джерел. Тобто компанiя має достатню платоспроможнiсть у довгостроковому перiодi.

Розкриття iнформацiї вiдповiдно Вимогам до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiс емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360

Iнша вiдповiдальнiсть аудитора

Iншою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої вимагається рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360.
Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 iВiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiстьi. Для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю виконувались запити персоналу компанiї та аналiтичнi процедури.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобовiязань, прийнятих до розрахунку.
Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31 грудня 2011 року складає 145 204 тис. грн. та перевищує розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України.


Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.

Виконання значних правочинiв

У звiтному перiодi Наглядовою радою Товариства було надане погодження на вчинення значних правочинiв щодо укладення договорiв, угод з контрагентами на постачання майна або послуг, вартiсть яких становила вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства станом на 01.01.2011 р.
Фактично, товариством у звiтному роцi не здiйснювались значнi правочини.

Стан корпоративного управлiння компанiї

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
в перiод до набуття в процесi приватизацiї прав власностi на акцiї товариства iншими акцiонерами та проведення перших загальних зборiв, Вищим органом товариства є Держава в особi Мiнiстерства iнфраструктури України, що є правонаступником Мiнiстерства транспорту та звiязку України вiдповiдно до Указу Президента України вiд 9 грудня 2010 року № 1085I20140, як єдиний акцiонер, який виконує повноваження Загальних зборiв;
наглядова рада;
виконавчий орган i правлiння;
ревiзiйна комiсiя.
Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства ПрАТ iЗапорiзький електровозоремонтний заводi здiйснюється вiдповiдно до роздiлу 9 Статуту Товариства, затвердженого 18 квiтня 2011року.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим положеннями про Наглядову раду, про виконавчий орган та Ревiзiйну комiсiю Товариства, про посадових осiб управлiння. Положення затверджено наказом Мiнiстерства iнфраструктури України, що є правонаступником Мiнiстерства транспорту та звiязку України вiдповiдно до Указу Президента України вiд 9 грудня 2010 року № 1085I20140, вiд 29.04.2011 № 93.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв не проводились.
Фактична перiодичнiсть засiдань Наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України iПро акцiонернi товаристваi та вимогам Статуту i не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року правлiння товариства здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Змiн у складi правлiння протягом звiтного року не вiдбувалось.
У звiтному роцi ревiзiйною комiсiєю проводились перевiрки фiнансово- господарської дiяльностi по пiдсумкам кожного кварталу.
На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства та звiт ревiзiйної комiсiї розглядався Наглядовою радою на засiданнi 27.01.2012 р. Звiт ревiзiйної комiсiї за наслiдками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк не мiстить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2011 рiк.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства.
Власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управлiння Товариством не приймався.
ПрАТ iЗапорiзький електровозоремонтний заводi не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцiю виконує у Товариствi головна бухгалтерiя.
Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось змiн зовнiшнього аудитора. Затвердження зовнiшнього аудитора - ТОВ iАФ Капiталi вiдбувалось у вiдповiдностi до вимог Статуту товариства та Положення про порядок залучення зовнiшнього аудитора шляхом проведення тендеру та рiшенням наглядової ради (протокол засiдання наглядової ради № 2 вiд 28.11.2011 року).
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи вiдповiдають Статуту Товариства та Закону України iПро акцiонернi товаристваi.

Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 iВiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностii.
Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Аудит проводився на пiдставi договору вiд 20.12.2011 № 23I11, у строк з 05.03.2012 по 03.04.2012.


Аудитор ТОВ Аудиторська фiрма iКапiталi I.Г. Дядюра ____________
(Сертифiкат аудитора № 005338 серiї iАi вiд 27.06.2002,
чинний до 27.06.2012)

Директор ТОВ Аудиторська фiрма iКапiталi I.М. Сокол ___________
(Сертифiкат аудитора серiї iАi № 000229 вiд 17.02.1994,
чинний до 13.02.2013)

03 квiтня 2012 року

69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод", заснований 100 рокiв тому в 1905 р., є пiдприємством, стiйко утримуючим позицiї лiдера в областi виробництва ремонту пасажирських електровозiв останнi 40 рокiв.
Завдяки постiйнiй модернiзацiї заводу пiдприємство пройшло шлях вiд паровозоремонтних майстерних до високотехнiчного, унiкального заводу по ремонту електровозiв.
За роки роботи завод довiв що вiн є пiдприємством, яке може швидко переорiєнтуватися, освоюючи новi види ремонту, проявляючи технологiчну i економiчну гнучкiсть.
Завод ремонтував за роки своєї роботи електровози серiї ВЛ-22М, iмпортнi електровози серiй ЧС-1, ЧС-2, ЧС-4, ЧС-4Т, ЧС6, ЧС7, ЧС8, ЧС200 чехословацького виробництва
Завод перепрофiлював своє виробництво, обслуговуючи i ремонтуючи всю технiку вiтчизняного або iноземного виробництва, яка експлуатувалася на магiстралях залiзниць СРСР.
Для цього було проведене бiльше 3000 органiзацiйно-технiчних заходiв, спроектоване i виготовлене нестандартне устаткування, переоснащенi цехи, створенi пiдроздiли, якi займаються конструюванням i проектуванням технологiчної остнастки для ремонту електровозiв.
Iсторiя заводу показала, що вiн є пiдприємством, що володiє високою мобiльнiстю виробництва, якiстю рiшення складних технiчних задач i унiкальними кадрами, тобто працiвниками , якi мають високу i рiдкiсну квалiфiкацiю i спецiалiзацiю, а також багатим досвiдом i традицiям.
Пiсля конструкторсько-технологiчної пiдготовки завод вийшов на якiсно iнший рiвень, як самого капiтального ремонту, так i мобiльностi його виробництва, впритул пiдiйшов до можливостi рiшення задач по будiвництву нового електровоза. Завод опробував в своїй роботi ряд конкретних проектiв , аналогiчних деяким операцiям по будiвництву нового електровоза. Це - освоєння нового поглибленого виду ремонту - капiтально-вiдновного ремонту з продовженням термiну служби електровоза ще на 15 рокiв. Цей ремонт включає замiну не тiльки деталей, корпусу, обшивки, а i установку новiтнього устаткування, виготовлення нових кабiн, боковин, дахiв, каркасiв, шляхоочисникiв та iн. В кiнцi 2001 року був випущений пiсля ремонту перший електровоз з кузовом , повнiстю виготовленим на заводi.
В 2003 роцi нашим пiдприємством були виготоленi каркаси кабiн для "Луганського тепловозобудiвного заводу", спроектованi i випущенi новi корпуси для iнших серiй електровозiв з полiпшеним дизайном. В 2004 роцi освоєна модернiзацiя вантажного двохсекцiйного електровоза ВЛ-80Т в два пасажирськi односекцiйнi електровози ВЛ-40. Для цього були виготовленi бiльше 3000 одиниць оснащення, освоєнi новi вузли i агрегати. Технологiчнi процеси постiйно удосконалюються для зменшення собiвартостi товарної продукцiї.
Сьогоднi завод може виконувати i виконує такi види робiт i послуг:
" капiтальний ремонт з модернiзацiєю електровозiв серiй ЧС-2, ЧС-4;
" капiтальний ремонт електровозiв серiй ЧС-2, ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8, ВЛ80, ВЛ-80Т, ВЛ-80К, ВЛ-82ТМ;
" ремонт колiсних пар електровозiв серiй ЧС-2, ЧС-4, ЧС-7, ЧС-8, ВЛ80;
" виготовлення бiльш нiж 400 найменувань запасних частин для електровозiв серiй ВЛ i ЧС, тепловозiв i моторвагонного рухомого складу
До розпаду СРСР "ЗЕРЗ" був єдиним в країнi заводом , який проводив роботи по ремонту електровозiв серiї ЧС. Вiн мав проектну рiчну потужнiсть на ремонт 324 електровозiв в умовному обрахунку (по ремонту ЧС2), 1400 колiсних пар на лiнiю, 1200 тягових двигунiв, 590 допомiжних електричних машин i бiльш нiж 400 найменувань запасних частин i деталей електровозiв.
До перебудови пiдприємство було провiдним i, мабуть, єдиним, що проводило ремонт пасажирських електровозiв серiї ЧС (чеського виробництва) по всiй територiї СРСР, тобто монополiстом в цiй областi (машинобудiвної галузi).
ПрАТ "ЗЕРЗ" планує впровадити виконання ремонту КРП електровозам серiї ЧС-2 з замiною рам вiзкiв, що дозволять подовжити строк служби та частково закриє проблему дефiциту пасажирських електровозiв постiйного струму. Також iснують перспективнi плани по проведенню модернiзацiї пасажирського електровоза змiнного струму ЧС-4 у електровоз постiйного струму. Виробництво на пiдприємствi не залежить вiд сезонних змiн.
Основними споживачами виготовленої продукцiї (деталей i запасних частин ТПС), послуг з виконування ремонтних робiт є залiзницi України.
А саме: ДТГО "Пiвденно-Захiдна", СТГО "Пiвденна", ДП "Приднiпровська", "Одеська", ДТГО "Львiвська", ДТГО "Донецька" залiзницi та пiдприємства пiдпорядкованi "Укрзалiзницi": ПрАТ "ДТРЗ", ПрАТ "ЛЛРЗ".
Завод оказує послуги стороннiм органiзацiям.
Послугами нашого пiдприємства по ремонту тяговiх агрегатiв типу ОПЕ-1АМ користуються горнозбагачувальнi комбiнати: "Iнгулецький ГЗК", "Пiвденний ГЗК", "Полтавський ГЗК".
Впровадження нових технологiй здiйснюється в основному через придбання сучасного обладнання, в тому числi зварювального, ливарного, через застосовування нових матерiалiв i замiну матерiалiв, якi використовуються у виробництвi, на сучаснi, та змiну технологiї виготовлення.
На 2012 рiк заплановано 52 пункта органiзацiйно-технiчних заходiв. Данi заходи направленi на пiдготовку виробництва i ремонту деталей i вузлiв електрорухомого складу та для пiдвищення якостi ремонту. До заходiв входить розробка конструкторської документацiї та виготовлення стендiв, придбання обладнання i апаратури, модернiзацiя iснуючого обладнання, якi використовуються при ремонтi та випробуваннi вузлiв та деталей електровозiв, якi завод ремонтує.
Орiєнтовна сума на виконання цих заходiв складає близько 700 тис. грн
ПрАТ "ЗЕРЗ" постiйно працює з архiвами центрiв науково-технiчної та економiчної iнформацiї. У 2011 роцi було придбано технiчної документацiї на суму 93655 грн.
У завода iснують постачальники монополiсти на свою продукцiю у вузько спецiалiзованому вiдношеннi, що робить їх особливо важливими, оскiльки аналогiв їх продукцiї немає. Знаходяться вони, як на територiї України, так i на територiї iнших держав: Росiя, Чехiя та iншi. Тому при змiнi полiтичної ситуацiї виникає загроза втрати цих постачальникiв, або необхiднiсть пощуку нових.
Специфiчнiсть фiнансово-економiчного положення заводу визначається в тому , що основним замовником послуг є Укрзалiзниця, яка визначає рiчнi об'єми ремонту, термiни оплати виконаних робiт., об'єми фiнансування своїх пiдроздiлiв (залiзниць України та iншi).
Такий стан речей не давав можливостi заводу вiльно визначати об'єми робiт по ремонту i випуску запасних частин, а також їх номенклатуру. Чiтко регламентувались також i цiновi межi на продукцiю i послуги.
Фактичний обсяг надання послуг в дiючих оптових цiнах за 2011 рiк склав 402076 тис.грн. До основних видiв продукцiї пiдприємства та послуг належить :
- рем. локомотивiв кiльк. 76 од., сума 295357 тис.грн.;
- рем. тяг. двигунiв та
якорiв на лiнiю кiльк. 385 од., сума 37508 тис.грн.;
- рем. допомiжних машин
та вузлiв на лiнiю кiльк. 332 од., сума 6707 тис.грн.;
- рем. колiсних пар
на лiнiю кiльк. 347 кIп, сума 34676 тис.грн.;
- виготовл. запчастин сума 1839 тис.грн.;
- iнша продукцiя( послуги
стор. органiзацiям) сума 25989 тис.грн

Надання послуг з ремонту тягового рухомого складу та лiнiйного обладнання за 2011 рiк збiльшилось на 42,7 % i в сумi на 120318 тис.грн. в порiвняннi з минулим роком.
Локомотивiв вiдремонтовано на 8 одиниць бiльше, що в сумi дорiвнює 66291 тис.грн. Також , в порiвняннi з минулим роком, вiдремонтована бiльша кiлькiсть лiнiйної продукцiї.
До факторiв ризику, якi можуть мати вплив на дiяльнiсть ПрАТ "Запорiзький ЕРЗ" слiд вiднести наступнi:
1. Змiна ринкової кон'юнктури;
2. Незабезпечення дiяльностi заводу сировиною, матерiалами i енергоресурсами;
3. Випуск технiчно i морально застарiлої продукцiї;
4. Непiдготовленiсть працiвникiв заводу до випуску нових видiв конкурентоздатної продукцiї;
5. Погiршення загальноекономiчного стану в Українi, нестабiльнiсть податкового законодавства.
Не дивлячись на те, що завод є безумовним лiдером в своїй галузi на ринку України, у нього є потенцiйнi конкуренти.
Так по ремонту електровозiв серiї ВЛ - "Львiвський локомотивний завод" , тягових агрегатiв ОПЕ-1АМ - "Днiпропетровський ЕВЗ" , електричних машин - Смелянський i Полтавський заводи.
Пiдприємством освоєнi новi види ремонту тягового рухомого складу. Постiйно збiльшується обсяг та перелiк номенклатури запасних частин ТРС, що випускається пiдприємством та вузлiв, агрегатiв електровозiв серiї ЧС й ВЛ-80, що ремонтується.
Освоєно випуск номенклатури запасних частин до ремонтних комплектiв електровозiв ЧС-2 i ВЛ-80 для поточних ремонтiв в умовах депо.
Завод здiйснює прямi поставки замовникам запасних частин ТРС та надання послуг з ремонту електровозiв.
З метою збiльшення обсягiв збуту завод використовує спiвробiтництво з пiдприємствами-посередниками та дилерами, а саме, по ремонту тягових агрегатiв ОПЕ-1А та комплектуючих до них.
ПрАТ "Запорiзький електровозоремонтний завод" придбає матерiали, паливо та комплектуючi запчастини українських, росiйських та iнших виробникiв.
Динамiка цiн характеризується наступним чином
Пiдшипник 20-62160 лм у 2010 та 2011 роках купували по цiнi 13700грн. за шт,
Електроди УОНИ ф-3мм, 4мм, 5мм. по 8060,00 у 2010 р та по 11450,00грн. за т.у 2011 р.
Провiд ПММ по 89400 та 123500 грн. за т.вiдповiдно,
Коллектор мiдний по 96000 та 113750 грн.за т.
Олово чушка по 225000 та 283350 грн. за т.
Бандажи по 13890 та 17101 грн за тонну
Дизельне паливо по 7,92 та 10,92 грн за кг.
Таким чином зростання цiн у 2011 роцi в порiвняннi з 2010 роком в середньому склало близько 30 %.
За основними видами сировини та матерiалiв , що займають бiльше 10 вiдсоткiв вiд загального об'єму постачання є три постачальника, а саме:
ТОВ НВП "Квазар Комплекс" - електрообладнання до електровозiв та чеськi запаснi частини до ремкомплектiв ЧС-4.
ТОВ НВП "Укрпромвпровадження" - кабельно-провiдникова продукцiя та iзоляцiйнi матерiали;
ВАТ "ХК "Луганстепловоз" - рами вiзка ЧС-4 та комплектуючi;
На даний час в Українi вiдсутнє серiйне виробництво електровозiв, тому ремонт електропересувного складу i надалi залишається перспективним
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування В перiод з 2007 по 2011 рiк пiдприємством було придбано виробничих основних засобiв та необоротних матерiальних активiв загальною вартiстю 21451 тис .грн.
- 2007 р. Основнi придбання
Придбання основних фондiв за 2007 р. склали 4630 тис.грн. У тому числi: Придбання основних фондiв склало - 1478 тис.грн. Основнi з них: 1) Автобус "Еталон" - 300,2 тис.грн. 2) Перетворювач частот - 66,2 тис.грн. 3)Агрегат насосний - 44,5 тис.грн. 4) Установка для напiвавтоматного зварювання - 21,5 тис.грн.5)Аналiзатор нафтопродуктiв - 20,2 тис.грн. 6) Гелiосистема - 26,2 тис.грн. 7) Оргтехнiка - 196,8 тис.грн. 8) Комп'ютери - 118 тис.грн. 9) Насос для миючої машини - 43,5 тис.грн.
2. Виготовлення основних фондiв склало 1041 грн. У тому числi: 1) Кондуктор - 50,9 тис.грн. 2) Прес-форма для виготовлення манжет - 33,2 тис.грн. 3) Пожежна сигналiзацiя - 61,7 тис.грн. 4) Верстат для формування секцiй - 29,8 тис.грн. 5) Приспособа для запресов. Шворнiв - 31,7 тис.грн. 6) Вал ложний для ремонту якорiв - 37,1 тис.грн. 7) Бак для нагрiвання просочувального лаку - 53,5 тис.грн. 8) Верстат для згинання труб - 40,7 тис.грн. 9) Вентиляцiя для вiзкового цеху - 25,9 тис.грн. 10) Пiдставка для кузова ОПЕ - 36,3 тис.грн.
3. Придбання (виготовлення) необоротних матерiальних активiв склало 1770 тис.грн. У тому числi: 1) Виготовлення штампiв - 481,9 тис.грн. 2) Виготовлення шаблонiв - 7,9 тис.грн. 3) Виготовлення прес-форм,лiт форм - 242,4 тис.грн. 4) Виготовлення пристрiя - 206,1 тис.грн. 5) Виготовлення кондукторiв - 76 тис.грн. 6) Виготовлення горбикiв - 54,9 тис.грн. 7)Установка - ЗЕ 70.456 - 45,6 тис.грн. 8) Клiщi ЗЕ 62.100 - 15,4 тис.грн. 9) Верстат ЗЕ 50.225 - 44,8 тис.грн. 10) Виготовлення матриць - 39,2 тис.грн. 11) Виготовлення оправок - 19,7 тис.грн.
4. Придбання нематерiальних основних засобiв склало 341 тис.грн. У тому числi: 1) Нормативно-технiчна документацiя - 189,8 тис.грн 2) Програмнi продукти - 151,2 тис.грн.

- 2008 р. Придбання основних фондiв за 2008р. склало 4460 тис.грн. У тому числi:
1. Придбання (виготовлення )основних засобiв склало 1568 тис.грн.
Основнi з них:
1)Машина МIП - 1 - 82,8 тис.грн. 2) Автомат для плазм.рiзання - 34,0 тис.грн. 3) Таль електрична - 16,5 тис.грн. 4) Зварювальне обладнання - 53,4 тис.грн. 5) Вагапоршневий манометр - 20,8 тис.грн. 6) Набiр шаблонiв - 23 тис.грн. 7) Трансформатор сил. - 78,6 тис.грн. 8) Верстат стрiчко пильний - 126,8 тис.грн. 9) Пожежна сигналiзацiї - 37,9 тис.грн. 10) Оргтехнiка - 18,0 тис.грн. 11) Питнi фонтанчики - 47,5 тис.грн.
2. Виготовлення основних засобiв склало - 528 тис.грн. Основнi з них:
1) Стенд для ремонту автосцепки - 71,3 тис.грн. 2) Стенд для випробувань вент.колiс - 61,2 тис.грн. 3) Стенд для запрес.вент.колiс - 36,8 тис.грн. 4) Пристрiй для просочування - 32,4 тис.грн. 5) Стенд для дефект бандажiв - 28,7 тис.грн. 6) Пристрiй для напресування - 23,6 тис.грн. 7) Стенд дефектоскопа - 22,7 тис.грн. 8) Витяжна вентиляцiя - 32,6 тис.грн. 9) Водонагрiвач - 18,3 тис.грн. 10) Приспособа для запресування - 18,2 тис.грн.
3. Придбання необоротних матерiальних активiв склало 2178 тис.грн. Основнi з них: 1) Гiдродомкрат - 36,0 тис.грн. 2) Кiльця та плошки прессформ - 19,0 тис.грн. 2) Установка для дефектоскопа - 18,0 титс.грн. 3) Кокiль для ротора - 29,1 тис.грн. 5) Всього штангенциркулiв - 25,5 тис.грн. 6) Всього ЗШО - 102,7 тис.грн. 7) Всього штампiв - 699 тис.грн. 8) Всього прес-форм - 186,4 тис.грн. 9) Всього прес-форм - 92,9 тис.грн. 10) Всього ел.клещiв - 29,2 тис.грн. 11) Всього протг. - 10,0 тис.грн. 12) Всього шаблонiв - 57,6 тис грн.. 13) Всього кондукторiв - 23 тис.грн. 14) Всього лiт форм - 18,9 тис.грн. 15) Iндукцiйний нагрiвач - 18,5 тис.грн.
4. Придбання нематерiальних активiв склало 186 тис.грн. У тому числi: 1)Паспорт зал. Колiй - 36,7 тис.грн. 2) Документацiя ПКТБ Полтава - 95,1 тис.грн. 3) Документацiя КРП - 38,3 тис.грн. 4) Програми - 15,9 тис.грн.
-2009 р. Придбання основних засобiв.
Придбання основних фондiв за 2009р. склали 1744тис.грн. У тому числi :
1.Придбання основних засобiв склало 354 тис.грн.
Основнi з них : 1)Комплекс вимiрювальний-15,8 тис.грн. 2)Пристрiй магнiтний-18,0 тис.грн. 3)Водомiр-25,0 тис.грн. 4)Водонагрiвачi- 73,3тис.грн. 5)Дефектоскопи-92,4тис.грн. 6) Модеми- 20,8тис.грн. 7) Комп'ютери- 31,1тис.грн. 8) Мультiмери-7,2тис.грн. 9) Мегомметри-7,0тис.грн. 10)Зварювальний апарат-3,2тис.грн. 11)Iнструмент-10,3тис.грн.
2.Виготовлення основних засобiв склало 453тис. грн.
Основнi з них : 1)Верстат для згинання труб-70,9тис.грн. 2) Пресформа по вiтковi iзоляцiї-34,3тис.грн. 3) Майданчик для встановлення жалюзiв-12,8тис.грн. 4) Установка для укатки корпусної iзоляцiї-78,8тис.грн. 5) Системи вентиляцiї-42,8тис.грн. 6) Примiщення для сберiгання ламп-46,3тис,грн.7) Проводка елжiвлення стойла-44,4тис,грн.8) Оправка для колектора-7,6тис,грн.
3.Придбання(виготовлення)необоротних матерiальних активiв склало 895 тис.грн. Основнi з них :1)Пристосувань(для електромаш.цеху)-96,6тис.грн. 2)Пристосувань (для колiсного цеху)-22,1тис.грн. 3)Пристосувань(для механiчного цеху)-7,8тис.грн. 4)Оправки ЗОПР 767
-2,4тис.грн. 5)Протяжки(для механiчного цеху)-11,8тис.грн. 6)Лещата ЗЕ42494-32,1тис.грн. 7)Зварювальнiй апарат-4,1тис.грн.
4.Придбання нематерiальних активiв склало 42,0 тис.грн. У тому числi : 1)Технiчна документацiя на резервуари-36,0 тис.грн. 2)Програмне забезпечення-6,0 тис.грн.
У 2010 роцi придбано основних засобiв на суму 1132 тис. грн., в тому числi: обчислювальної технiки - 42,3 тис. грн., зварювального обладнання - 32,2 тис. грн., ванни колокольнi - 76,8 тис. грн., дефектоскопи - 360,2 тис. грн., товщиномiр - 22,8 тис. грн., прилад УД-2Б-2М - 409,8 тис. грн., Виготовлення основних засобiв у 2010 роцi склало 580 тис. грн. в тому числi: пристрiй для датчикiв - 108,1 тис. грн., пресформа - 98 тис. грн., контейнер для колiсних центрiв - 51,9 тис. грн.,стенд для блокування бурта - 22,8 тис. грн, та iнше. Придбання iнших необоротних матерiальних активiв у 2010 роцi становило 990 тис. грн , придбання нематерiальних активiв - 106 тис. грн. У 2010 роцi проведено модернiзацiї на суму 2184 тис. грн.
Протягом 2011 року на придбання, модернiзацiю та виготовлення основ-них фондiв було витрачено 7588 тис.грн., в тому числi:
- на придбання основних фондiв 1962 тис.грн.,
- виготовлення основних фондiв 626 тис.грн.,
- модернiзацiю основних фондiв 3886 тис.грн.,
- виготовлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв 945 тис.грн.,
- придбання нематерiальних активiв 169 тис.грн.
В розрiзi об`єктiв оновлення основних фондiв витрати розподiлились на-ступним чином:
1. Придбання основних фондiв:
- лiчильники газу 79,6 тис.грн.,
- осцилографи FLUKE 186,3 тис.грн.,
- зварювальне обладнання 466,4 тис.грн.,
- ваги крановi 9,2 тис.грн.,
- водонагрiвач пароводяний 98,7 тис.грн.,
- обчислювальна технiка 196,7 тис.грн.,
- меблi ВГК 156,3 тис.грн.,
- iндукцiйна тигельна пiч - 284,2 тис.грн.,
- кондицiонери - 32,6 тис.грн.,
- лiчильники мастила - 82,4 тис.грн.
2. Виготовлення основних фондiв:
- стенд для випробування опалення потягу 106,5 тис.грн,.
- контейнери для пiдшипникiв 45,7 тис.грн.,
- стенд для замiни болтiв 10,4 тис.грн.,
- матриця для листогибочного пресу 15,6 тис.грн.,
- покриття для трансформаторiв 50,1 тис.грн.,
- стенд для обкатки редукторiв скоростiмерiв - 44,8 тис.грн.,
- кантовач для складання компресора - 33,5 тис.грн.,
- стенд для перевiрки тиристорiв 52,8 тис.грн.,
- кантовач для статорiв елдвигунiв 80,9 тис.грн.,
3. Модернiзацiя основних фондiв:
- будiвля iнженерного корпусу заводоуправлiння 83,3 тис.грн.,
- витяжна вентиляцiя машинного цеху 33,7 тис.грн.,
- ливнева каналiзацiя колiсного цеху 41,8 тис.грн.,
- дах колiсного цеху 76,5 тис.грн.,
- пiдпiльна каналiзацiя механiчного цеху 20,4 тис.грн.,
- будiвля ЦМК 180,7 тис.грн.,
- будiвля КЛЦ 142,6 тис.грн.,
- будiвля ЕСЦ 383,7тис.грн.,
- опалення ЦЗЛ 100,4 тис.грн.,
- тепловоз №1111 2243,8 тис.грн.,
- система опалення складального цеху 134,1 тис.грн.,
- освiтлення вiзкового цеху 37,6 тис.грн.,
- освiтлення апаратного цеху 29,2 тис.грн.,
- дах iнструментального цеху 204,7 тис.грн.
4. Виготовлення малоцiнних необоротних матерiальних активiв:
- пресформа ЗПЛ 102 45,9 тис.грн.,
- штамп ЗИ 3537 9,3 тис.грн.,
- штамп ЗШ 4920 8,9 тис.грн.,
- штамп ЗШ 4912 10,9 тис.грн.,
- пресформа ЗПФ 2130 12,2 тис.грн.,
- штамп ЗШ 4921 5,3 тис.грн.,
- штамп ЗШ 4923 26,7 тис.грн.,
- штамп ЗШ 1518 5,4 тис.грн.,
- ЗОПР 797 13,6 тис.грн.,
- штамп ЗШ 1217 19,2 тис.грн.,
- лещата ЗЕ 42.494 15,4 тис.грн.,
- пресформа ЗПФ 2129 24,2 тис.грн.,
- штамп ЗШ 4924 26,7 тис.грн.,
- штамп ЗШ 4926 - 13,8 тис.грн.
5. Придбання нематерiальних активiв:
- документацiя ВГТ 63,4тис.грн.,
- програма Заробiтня плата - 14,0 тис.грн.,
- екологiчний аудит 25,6 тис.грн.,
- проектування каналiзацiйної системи жiночого гуртожитку
41,6 тис.грн.
При планi капiтальних iнвестицiй на 2011рiк в сумi 7161 тис.грн. осво-єння склало 7588 тис. грн. або 105,9%.
За останнi п'ять рокiв (2007-2011р.) вiдчуження (передача) основних фондiв не вiдбувалось.
Придбання запасiв за останнi 5 рокiв збiльшується пропорцiйно зростанню товарної продукцiї.
У 2007 роцi були придбанi матерiали, в тому числi:
бандаж локомотивний на суму 10536,9 тис грн,вiсь (ЧС та ВЛ) на 1408,7 тис грн.,лист 2мм ст..0,8 КП на 774,5 тис. грн,профiль для бандажних кiлецьна 236,3 тис. грн, мiдь колекторна 78х3,58х2,17 на 1708,6 тис грн.,ПММ3,53х6,9 на 2028,9 тис. грн, фанера Т-19мм на 435 тис. грн мастило трансформаторне на 955,2 тис. грн, дизельне паливо на 1165,4 тис. грн, мастило ЖРО на 232 тис. грн, апаратура АЛСМУ на 1194, тис. грн, обмежувач ОПН 25М на 355 тис. грн, розрядник РВКУ 3,3 на 415,8 тис. грн, рама вiзка ЧС-4 на 14975,7 тис. грн, лубрикатори на 411,6 тис. грн, провiд ППСРВ 4000 ф185мм на 2269,4 тис. грн, провiд ППСРВ 3000 ф150мм на 1264,8 тис. грн, провiд БПВЛ 660 ф 2,5 мм на 580,1 тис. грн,провiд БПВЛ 660 ф 1,5 мм на 1499,7 тис. грн, пiдшипник 80-42330м на 2870,9 тис грн, пiдшипник 20-32160 л1 на 2547 тис. грн, акумулятор 40kl160R на 2083,7 тис. грн, пiдшипник 80-62160м1 на 2754,7 тис. грн, дiод ДЛ-161-200 на 2430,8 тис. грн , стрiчка слюдинiтова ЛСК-110ТПЛ 0,08х20 на 1420,7 тис. грн, стрiчка скло бандажна ЛСБЄ-155 на 651,3 тис. грн, стрiчка слюдинiтова ЛСЄП-934тпл 0,11х20 на 1107,6 тис. грн, компаунд Єлпласт 155 ИД на 912,2 тис. грн, флюс АН-348 ТУ-У05416923.049-99 на 109 тис. грн, стержень люлечного пiдвiшування 5ТН.174.233 на 1582,6 тис. грн, БЗК ЧС-2 на 1506,6 тис. грн, колiсний центр на 1983,1 тис. грн, Шестерня 217I218 на 1737,8 тис. грн
У 2008 роцi були придбанi матерiали, в тому числi:
бандаж локомотивний на суму 10968,8 тис грн,вiсь (ЧС та ВЛ) на 1595,1 тис грн.,лист 2мм ст..0,8 КП на 859,1 тис. грн,профiль для бандажних кiлецьна 331,8 тис. грн, мiдь колекторна 78х3,58х2,17 на 2449,9 тис грн.,ПММ3,53х6,9 на 1280,4 тис. грн, фанера Т-19мм на 312,4 тис. грн мастило трансформаторне на 312,4 тис. грн, дизельне паливо на 1482,2 тис. грн, мастило ЖРО на 1230,7 тис. грн, апаратура АЛСМУ на 238,8 тис. грн, обмежувач ОПН 25М на 438,5 тис. грн, розрядник РВКУ 3,3 на 257,4 тис. грн, рама вiзка ЧС-4 на 8312,2 тис. грн, лубрикатори на 356,3 тис. грн, провiд ППСРВ 4000 ф185мм на 1339,5 тис. грн, провiд ППСРВ 3000 ф150мм на 1618,7 тис. грн, провiд БПВЛ 660 ф 2,5 мм на 457,2 тис. грн,провiд БПВЛ 660 ф 1,5 мм на 941,8 тис. грн, пiдшипник 80-42330м на 4160,9 тис грн, пiдшипник 20-32160 л1 на 1443 тис. грн, акумулятор 40kl160R на 1164,2 тис. грн, пiдшипник 80-62160м1 на 1550,8 тис. грн, дiод ДЛ-161-200 на 2000,8 тис. грн , стрiчка слюдинiтова ЛСК-110ТПЛ 0,08х20 на 1568 тис. грн, стрiчка скло бандажна ЛСБЄ-155 на 735,4 тис. грн, стрiчка слюдинiтова ЛСЄП-934тпл 0,11х20 на 114,9 тис. грн, компаунд Єлпласт 155 ИД на 825,8 тис. грн, флюс АН-348 ТУ-У05416923.049-99 на 107,3 тис. грн, стержень люлечного пiдвiшування 5ТН.174.233 на 1803,8 тис. грн, БЗК ЧС-2 на 1087,5 тис. грн, колiсний центр на 1232,2 тис. грн, Шестерня 217I218 на 1655,2 тис. грн
У 2009 роцi були придбанi матерiали, в тому числi:
бандаж локомотивний на суму 12065,7 тис грн,вiсь (ЧС та ВЛ) на 1754,6 тис грн.,лист 2мм ст..0,8 КП на 945,0 тис. грн,профiль для бандажних кiлецьна 365,0 тис. грн, мiдь колекторна 78х3,58х2,17 на 2694,9 тис грн.,ПММ3,53х6,9 на 1408,4 тис. грн, фанера Т-19мм на 343,6 тис. грн мастило трансформаторне на 340,2 тис. грн, дизельне паливо на 1630,4 тис. грн, мастило ЖРО на 1363,8 тис. грн, апаратура АЛСМУ на 262,7 тис. грн, обмежувач ОПН 25М на 482,4 тис. грн, розрядник РВКУ 3,3 на 283,1 тис. грн, рама вiзка ЧС-4 на 9143,4 тис. грн, лубрикатори на 391,9 тис. грн, провiд ППСРВ 4000 ф185мм на 1473,5 тис. грн, провiд ППСРВ 3000 ф150мм на 1780,6 тис. грн, провiд БПВЛ 660 ф 2,5 мм на 502,9 тис. грн,провiд БПВЛ 660 ф 1,5 мм на 1036,0 тис. грн, пiдшипник 80-42330м на 4577,0 тис грн, пiдшипник 20-32160 л1 на 1587,3 тис. грн, акумулятор 40kl160R на 1280,6 тис. грн, пiдшипник 80-62160м1 на 1705,9 тис. грн, дiод ДЛ-161-200 на 2200 тис. грн , стрiчка слюдинiтова ЛСК-110ТПЛ 0,08х20 на 1724,8 тис. грн, стрiчка скло бандажна ЛСБЄ-155 на 808,9 тис. грн, стрiчка слюдинiтова ЛСЄП-934тпл 0,11х20 на 126,4 тис. грн, компаунд Єлпласт 155 ИД на 908,4 тис. грн, флюс АН-348 ТУ-У05416923.049-99 на 118тис. грн, стержень люлечного пiдвiшування 5ТН.174.233 на 1984,2 тис. грн, БЗК ЧС-2 на 1196,3 тис. грн, колiсний центр на 1355,4тис. грн, Шестерня 217I218 на 1820,7 тис. грн
У 2010 роцi були придбанi матерiали, в тому числi:
бандаж локомотивний на суму 9720,1 тис грн,вiсь (ЧС та ВЛ) на 2198,9 тис грн.,лист 2мм ст..0,8 КП на 357,3 тис. грн,профiль для бандажних кiлецьна 275 тис. грн, мiдь колекторна 78х3,58х2,17 на 1817,7 тис грн.,ПММ3,53х6,9 на 576,3 тис. грн, фанера Т-19мм на 464,9 тис. грн мастило трансформаторне на 1520 тис. грн, дизельне паливо на 902,2 тис. грн, мастило ЖРО на 270,9 тис. грн, апаратура АЛСМУ на 404,5 тис. грн, обмежувач ОПН 25М на 247,5 тис. грн, розрядник РВКУ 3,3 на 506,6 тис. грн, рама вiзка ЧС-4 на 4695,7 тис. грн, лубрикатори на 157,3 тис. грн, провiд ППСРВ 4000 ф185мм на 2120,9 тис. грн, провiд ППСРВ 3000 ф150мм на 631,1 тис. грн, провiд БПВЛ 660 ф 2,5 мм на 1254,2 тис. грн,провiд БПВЛ 660 ф 1,5 мм на 1304,4 тис. грн, пiдшипник 80-42330м на 1887,2 тис грн, пiдшипник 20-32160 л1 на 1992,9 тис. грн, акумулятор 40kl160R на 3140,2 тис. грн, пiдшипник 80-62160м1 на 2157,2 тис. грн, дiод ДЛ-161-200 на 1481,6 тис. грн , стрiчка слюдинiтова ЛСК-110ТПЛ 0,08х20 на 1846 тис. грн, стрiчка скло бандажна ЛСБЄ-155 на 809,3 тис. грн, стрiчка слюдинiтова ЛСЄП-934тпл 0,11х20 на 770,9 тис. грн, компаунд Єлпласт 155 ИД на 1425,5 тис. грн, флюс АН-348 ТУ-У05416923.049-99 на 171,4 тис. грн, стержень люлечного пiдвiшування 5ТН.174.233 на 2007,1 тис. грн, БЗК ЧС-2 на 1617,2 тис. грн, колiсний центр на 3675,9 тис. грн, шестерня 217I218 на 1267,2 тис. грн
У 2011 роцi були придбанi матерiали, в тому числi:
бандаж локомотивний на суму 14305,9 тис грн,вiсь (ЧС та ВЛ) на 3721,7 тис грн.,лист 2мм ст..0,8 КП на 600,13 тис. грн,профiль для бандажних кiлецьна 249,7 тис. грн, мiдь колекторна 78х3,58х2,17 на 1611 тис грн.,ПММ3,53х6,9 на 59,2 тис. грн, фанера Т-19мм на 545,9 тис. грн мастило трансформаторне на 2320,1 тис. грн, дизельне паливо на 1298,3 тис. грн, мастило ЖРО на 409,6 тис. грн, апаратура АЛСМУ на 49,3 тис. грн, обмежувач ОПН 25М на 379,4 тис. грн, розрядник РВКУ 3,3 на 522,5 тис. грн, лубрикатори на 516,6 тис. грн, провiд ППСРВ 4000 ф185мм на 3443,0 тис. грн, провiд ППСРВ 3000 ф150мм на 1952,9 тис. грн, провiд БПВЛ 660 ф 2,5 мм на 1115,1 тис. грн,провiд БПВЛ 660 ф 1,5 мм на 637,5 тис. грн, пiдшипник 80-42330м на 2595,3 тис грн, пiдшипник 20-32160 л1 на 1302,9 тис. грн, акумулятор 40kl160R на 865,3 тис. грн, пiдшипник 80-62160м1 на 1411,1 тис. грн, дiод ДЛ-161-200 на 2096,3 тис. грн , стрiчка слюдинiтова ЛСК-110ТПЛ 0,08х20 на 2525,7 тис. грн, стрiчка скло бандажна ЛСБЄ-155 на 1276,9 тис. грн, стрiчка слюдинiтова ЛСЄП-934тпл 0,11х20 на 1611,7 тис. грн, компаунд Єлпласт 155 ИД на 1633,3 тис. грн, флюс АН-348 ТУ-У05416923.049-99 на 346,6 тис. грн, стержень люлечного пiдвiшування 5ТН.174.233 на 1912,8 тис. грн, БЗК ЧС-2 на 2434,5 тис. грн, колiсний центр на 10132,9 тис. грн, шестерня 217I218 на 6206,6 тис. грн

Вся господарча дiяльнiсть пiдприємства фiнансується за рахунок власних коштiв. Через нестачу власних обiгових коштiв пiдприємство повинно залучати позики банках .
За п'ять попереднiх рокiв пiдприємство реалiзувало готової продукцiї на суму 1696698 тис. грн. В тому числi у 2007 роцi - на 285950 тис. грн. , в т. ч для УЗ - 270103 тис. грн. У 2008 роцi на суму 352564 тис. грн., в т. ч для УЗ на суму 334733 тис. грн. В 2009 роцi на суму 238241 тис. грн , в т ч для Укрзалiзницi 227785 тис. грн., ум 2010 роцй - на 340618 тис. грн, в тому числi для Укрзалiзницi на суму 337345 тис. грн., у 2011 роцi на суму 479325 тис. грн. в т. ч. для Укрзалiзницi 452852 тис. грн.
У 2012 роцi пiдприємство не планує придбання будь- яких значних iнвестицi 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення На початок 2011 р. первiсна вартiсть основних засобiв складала 421644 тис.грн, сума зносу - 321561 тис.грн. За рiк надiйшло основних фондiв на суму 2445тис.грн.
У 2011 р. вiдбулась iндексацiя житлового фонду на суму 260 тис. грн. За 2011 рiк вибуло основних засобiв з первiсною вартiстю 60 тис.грн. та повнiстю амортизованих. Нараховано амортизацiї на суму 7594 тис.грн, модернiзовано основних засобiв на суму 3141 тис.грн. На кiнець року первiсна вартiсть основних засобiв склала 428059 тис.грн, сума зносу -329724 тис.грн.
Нерухомi основнi засоби в процесi корпоратизацiї були переданi пiдприємству актом передачi нерухомого майна у господарське утримання. Завод використовує власнi та кредитнi кошти для придбання та утримання обладнання , технiчного переоснащення та модернiзацiї основних засобiв. Джерелом капiтальних iнвестицiй є сума амортизацiйних вiдрахувань. та створений в рахунок чистого прибутку фонд розвитку виробництва.
Бiльша кiлькiсть основних засобiв( їх промислова частка) розташована на територiї заводу за юридичною адресою : м. Запорiжжя , вул. .Залiзнична 2. Але такi обєкти соцiального напрямку , як дитячий табiр вiдпочинку, бази вiдпочинку, гуртожитки та житловий фонд, якi знаходяться на балансi ПрАТ "ЗЕРЗ", мають свої фактичнi адреси i знаходяться ,як на територiї мiста, так i за його межами.( так база вiдпочинку "Берiзка" розташована в Херсонськiй областi в с. Щасливцеве, база вiдпочинку "Сокiл" - у с. Розумовка Запорiзької областi, дитячий табiр на Великому Лузi.)
Ефективнiсть використання виробничих потужностей склала: у 2010 роцi - 58,3 %. у 2011 роцi 84,6% .
Щодо планiв капiтального будiвництва - не планується на поточний рiк;
Капiтальнi iнвестицiї на 2012 рiк заплановано в розмiрi 7814 тис.грн. В тому числi придбання (виготовлення) основних засобiв на суму 4814 тис.грн. Цiм передбачено : придбання транспортного парку на 102 тис.грн., виготовлення обладнання згiдно ОТЗ на суму 612 тис.грн., придбання вантажопiдiймальних механiзмiв та зварювального обладнання на суму 305 тис.грн., придбання та улаштування компiютерних та комунiкацiйних систем на суму 408 тис.грн., виконання заходiв на удосконалення охорони працi на суму 203 тис.грн., придбання пневмо та електроiнструменту на суму 512 тис.грн., придбання адмiнiстративно-господарського iнвентарю на суму 103 тис.грн. придбання та оновлення компресорного парку на суму 1223 тис.грн., придбання та оновлення верстатного парку на суму 304 тис.грн., придбання енергетичного обладнання на суму 408 тис.грн., придбання приладiв для лабораторiй заводу на суму 154 тис.грн. Придбання (виготовлення)необоротних матерiальних активiв на суму 500 тис.грн., Придбання (створення) нематерiальних активiв на суму 300 тис.грн. Модернiзацiй, модифiкацiй (добудов, дообладнання, реконструкцiй) основних засобiв заплановано виконати на 2200 тис.грн. Основна увага вiдводиться питанню реконструкцiї будiвель та споруд згiдно з технiчним станом , та впровадження заходiв по їх покращенню. Проводиться модернiзацiя обладнання та основних фондiв згiдно плану органiзацiйно-технiчних заходiв та пропозицiй керiвникiв структурних пiдроздiлiв; - стратегiя подальшої дiяльностi щодо до реконструкцiї спрямована на технiчне переобладнання виробництва, оновлення верстатного парку, дотримання вимог законодавства з охорони працi та природоохоронного законодавства, втiлення енергозберiгаючих технологiй, виконання плану переоснащення ( органiзацiйно-технiчнi заходи) в межах фiнансування капiтальних iнвестицiй на кожен поточний рiк.

Екологiчнi питання розглядаються по напрямкам як при виробничiй дiяльностi, так i при господарсько-побутовiй:
1. охорона атмосферного повiтря
2. охорона водних ресурсiв
3. поводження з вiдходами.
На пiдприємствi дiють три черги очисних споруд, рiк введення їх в експлуатацiю 1982, 1983, 1984.
На очисних спорудах третьої черги у 2012р плануються провести замiни фiльтруючих елементiв та скребкового механiзму флотаторiв. Витратити на цi роботи орiєнтовно становлять 160 000 грн.

На вивiз вiдходiв для захоронення на полiгонi планується використати 65 000 грн.
На утилiзацiю небезпечних вiдходiв у 2012р планується використати до 200 000 грн.

На виконання вимог законодавства у 2012р планується витратити кошти на наступнi заходи:
- проведення iнвентаризацiї джерел викидiв в атмосферу та отримання дозволу на викиди i до 550 000 грн.

Для проведення вимiрiв показникiв природоохоронного напрямку планується використати до 8000 грн.

У 2012р в разi перевiрки екологiчної iнспекцiї можливе виставлення штрафу за понаднормативнi викиди в атмосферу без дозволу.

У 2012р введення у дiю або списання основних засобiв природоохоронного напрямку не планується.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Головними проблемами , що мають значний вплив на дiяльнiсть Товариства є полiтичнi, економiчнi та виробничо-технологiчнi. Полiтична нестабiльнiсть в країнi та змiна керiвнiцтва галузi, негативно вiдбилися на стабiльностi та стiйкостi виробництва через недостатнє планування та фiнансування обсягiв замовлень Укрзалiзницi. Надто жорстка цiнова полiтика монополiста-замовника згубно впливає на виробництво та платоспроможнiсть; за недостатнiх обiгових коштiв порушується своєчасна комплектацiя виробництва, деформуються графiки та технологiї ремонтних робiт, що приводить до погiршення якостi та збiльшення собiвартостi. Крiм того, в таких умовах товариство не має змоги планово, в повному обсязi оновлювати основнi засоби виробництва, освоювати новi технологiї та новi види капiтального ремонту та модернiзацiї. Несвоєчаснiсть оплати за наданi послуги по ремонту рухомого складу Залiзниць призводить до зростання кредиторської заборгованостi та необхiднiстю користування позиковими коштами пiд великi вiдсотки .
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У 2011 роцi пiдприємство сплатило штрафних санкцiй на 153 тис. грн. в тому числi :
по перевiрцi фонду соцстраху з лiкарняних листiв - 1 тис.грн.
штрафнi санкцi по податках до бюджету - 105 тис. грн.
штраф за забруднення довкiлля - 47 тис. грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Виробництво та надання послуг з капремонту електровозiв товариством є рентабельним та має перспективи подальшого росту попиту на ринку України та країн СНД. Фiнансування господарської дiяльностi емiтента здiйснюється за принципом планового госпрозрахунку. Надходження коштiв за реалiзовану продукцiю самостiйно розподiляються емiтентом для покриття статей виробничих витрат, фонду заробiтної плати, податкiв, внескiв до фондiв соцiального стахування, тощо. Товариство, згiдно умов договорiв, повинно отримувати грошовi кошти за виконану продукцiю (наданi послуги) в термiн, який не перевищує 10 дiб пiсля виконання робiт. Найчастiше трапляється так, що замовники затримують оплату. Тому емiтент прикладає всi можливi зусилля для поповнення обiгових коштiв, щоб забезпечити розрахунки з заробiтної плати, сплати податкiв, обов'язкових платежiв та iнше. Для цього емiтент користується послугами банку по наданню короткострокових кредитiв. У товариства також передбачено використання коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та на iншi цiлi, якi сприяють розвитку виробництва, покращєнню соцiальних умов працiвникiв товариства та їх матерiального добробуту. Оновлення основних засобiв виробництва, запровадження нових прогресивних технологiй, освоєння нових видiв ремонту вимагає залучення значних фiнансових ресурсiв у формi прибуткових iнвестицiйних проектiв.
Згiдно укладених договорiв на 2012 рiк планова рентабельнiсть виготовляємої продукцiї складає 5%, що негативно впливає на вирiшення негайних потреб розвитку виробництва , а саме :у складi основних фондiв є обладнання, строк експлуатацiї якого перевищенний в 2-2,5 рази. Тому , для здiйснення поетапного оновлення основних фондiв , безпечної експлуатацiї обладнання та упровадження сучасних енергозберiгаючих технологiй необхiднi вкладення на рiвнi 24 млн. грн. , за рахунок зовнiшнiх iнвестицiйних програм.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2011 р. основнi договори на ремонт та модернiзацiю тягового рухомого складу виконанi в повному обсязi, крiм договорiв на ремонт лiнiйної продукцiї : так по Приднiпровськiй залiзницi укладено доворiв на суму 23479 тис. грн , а виконано на 16366 тис. грн., по Пiвденнiй залiзницi укладено на суму 23685 тис. грн., а виконано на суму 23470 тис. грн., по Пiвденно- Захiднiй залiзницi укладено на суму 42917 тис. грн., а виконано на 39704 тис. грн. по Одеськiй залiзницi укладено на суму 10261 тис. грн., а виконано на 10201 тис. грн., по Донецькiй залiзницi укладено на суму 7941 тис. грн., а виконано на 6160 тис. грн.
Данi договори не виконанi у звязку з вiдсутнiстю ремонтного фонду та недостатнiстю фiнансування у замовникiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Прогнози розвитку товариства пов'язанi i обумовленi тенденцiями розвитку залiзничної галузi. В цiлому вони позитивнi та спиятливi i базуються на прогнозах економiчного росту України та країн СНД. За умов недостатнього фiнансування оновлення парку електровозiв протягом останнiх рокiв, погiршення його технiчного стану та старiння прогнозується значний рiст попиту на капiтальний ремонт та модернiзацiю. Виходячи з цих сприятливих прогнозiв емiтент планує подальшу дiяльнiсть на нових та старих ринках зi своїми послугами з капiтального ремонту електровозiв, та виготовлення широкої наменклатури запасних частин. Також пiдприємство планує надавати послуги з ремонту тягових агрегатiв для горно-збагачувальних комбiнатiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Згiдно замовлень дорiг та вказiвок Укрзалiзницi на виконання модернiзацiй пiдвищення якостi ремонту вузлiв та деталей електровозiв, ПрАТ"ЗЕРЗ" проводить замовлення: дослiджень пiдприємству ДП "Державний науково-дослiдний центр залiзничного транспорту України"; розробок нормативно технiчної документацiї (згiдно листа Укрзалiзницi № ЦЗТ-12I367 вiд 18.04.2006р.) єдиному на Українi пiдприємству, яке проводить розробку нормативної, технiчної, конструкторської i технологiчної документацiї щодо капiтальних i поточних ремонтiв, та обслуговування тягового i моторвагонного рухомого складу - Полтавському проектно технологiчному бюро по ремонту локомотивiв. Проводяться роботи з атестацiї виробництв з пiдприємством ТОВ "Науково - впроваджувальний центр тягового рухомого складу". У 2011 роцi було придбано технiчної документацiї на суму 29852грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 07.04.11р. Господарським судом Запорiзької областi порушено провадження у справi № 18I5009I1732I11 за позовом ДП Приднiпровська залiзниця до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 1 620,00 грн. щодо неякiсного ремонту. 06.06.11 р. в позовi вiдмовлено.
10.05.11р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi № 2а-0870I2978I11 за позовом Запорiзького обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 1 423 699,35 грн.( адмiнiстративно-господарськi санкцiї та пеня за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у 2010 роцi). 01.06.11 р. в позовi вiдмовлено.
02.06.11р. Господарським судом Запорiзької областi порушено провадження у справi № 7I5009I3066I11 за позовом ТОВ ТД Аксiома до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 65 771,41 грн. 30.06.11 р. провадження по справi припинено.
03.03.11р. Господарським судом Запорiзької областi поновлено провадження у справi № 27I293I09 за позовом ДТГО Пiвденно-Захiдна залiзниця до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 8 008,50 грн. щодо неякiсного ремонту. 31.05.11 р. в позовi вiдмовлено.
03.03.11р. Господарським судом Запорiзької областi поновлено провадження у справi № 27I292I09 за позовом ДТГО Пiвденно-Захiдна залiзниця до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 3 252,82 грн. щодо неякiсного ремонту. 09.06.11 р. в позовi вiдмовлено.
19.04.11р. Господарським судом Запорiзької областi поновлено провадження у справi № 27I294I09 за позовом ДТГО Пiвденно-Захiдна залiзниця до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 1 244,08 грн. щодо неякiсного ремонту. 24.05.11 р. в позовi вiдмовлено
13.05.10р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi № 2а-2609I10I0870 за позовом Запорiзького обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 1066486,38 грн. ( адмiнiстративно-господарськi санкцiї та пеня за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у 2009 роцi).16.06.10 в позовi вiдмовлено. 18.08.11 р. апеляцiйна скарга позивача залишена без задоволення.
02.06.09 р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi № 2а-3320I09I0870 за позовом Запорiзького обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв до ПрАТ ЗЕРЗ про стягнення 1 472 876.10 грн. ( адмiнiстративно-господарськi санкцiї та пеня за невиконання нормативу робочих мiсць для працевлаштування iнвалiдiв у 2008 роцi).14.07.09 р. в позовi вiдмовлено. 15.09.10 р. апеляцiйна скарга позивача залишена без задоволення.18.08.11р. касацiйна скарга позивача залишена без задоволення.
06.06.11 р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi № 2а-0870I4329I11 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв про визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення. 06.07.11р. адмiнiстративний позов задоволено.
07.07.11 р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi №2а-0870I5171I11 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Запорiжжя про визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення. 22.07.11 р адмiнiстративний позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу, справа знаходиться на розглядi Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду .
03.06.11 р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi №2а-0870I4327I11 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Запорiжжя про визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення. 20.06.11 адмiнiстративний позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу, справа знаходиться на розглядi Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду .
06.06.11 р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi №2а-0870I4328I11 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Запорiжжя про визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення. 01.07.11 р. провадження по справi зупинено.
01.07.11 р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом порушено провадження у справi №2а-0870I5014I11 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Спецiалiзованої державної податкової iнспекцiї по роботi з великими платниками податкiв у м. Запорiжжя про визнання протиправними та скасування податкового повiдомлення-рiшення. 02.08.11р. адмiнiстративний позов задоволено. Вiдповiдачем подано апеляцiйну скаргу, справа знаходиться на розглядi Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду.
09.12.10 р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справi №50I3 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Державного комiтету України з державного матерiального резерву про стягнення 54 921,84 грн. 25.02.11 р. позов задоволено повнiстю.
10.12.10 р. Господарським судом м. Києва порушено провадження у справi №50I2 за позовом ПрАТ ЗЕРЗ до Державного комiтету України з державного матерiального резерву про стягнення 103 761,15 грн. 04.02.11 р. позов задоволено повнiстю.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Вся iнформацiя стосовно дiяльностi пiдприємства розкрита в попереднiх роздiлах. Додаткової iнформацiї немає.