ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозиторiй України
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, Київський, 01001, м. Київ, вул. Гринченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ№ 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  044-279-10-78
Факс  044-279-10-78
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Наше товариство надалi планує спiвпрацю з нацiональним депозитарiєм України.
 
Найменування  Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Оранта-Сiч""
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  02307292
Місцезнаходження  Україна, Запорізька область, Комунарський, 69104, м. Запорiжжя, вул. Малiновського,16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 299783
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  16.03.2007
Міжміський код та телефон  061-224-08-64
Факс  061-224-08-64
Вид діяльності  Страхова дiяльнiсть
Опис  Наше пiдприємство користується послугами страхової компанiїї в сферi обовязкового страхування транспортних засобiв та цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. в подальшому теж плануємо спiвпрацю з цiєю компанiєю.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Ощадбанк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00032129
Місцезнаходження  Україна, Київська область, Київський, 01001, м. Київ, вул. Госпiтальна,12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АГ № 579803
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  09.08.2011
Міжміський код та телефон  044-426-43-86
Факс  044-426-43-86
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  Наше товариство надалi планує спiвпрацю з "Ощадбанком"
 
Найменування  ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  20503140
Місцезнаходження  Україна, Запорізька область, Орджонiкiдзевський, 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна,170-Б пр.1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  № 0150
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  061-213-57-60
Факс  061-213-57-60
Вид діяльності  Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту
Опис  Пiдприємство надалi планує спiвпрацю з аудиторськой фiрмою "Капiтал"