ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 15.05.2017

Особлива інформація на 10.05.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

10.05.2017Припинено повноваженняЧлен наглядової ради - представник акцiонераПотетюєва Марина Володимирiвнан/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/19-3 вiд 26.04.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 10.05.2017 р. №1838. - припинити повноваження члена наглядової ради – представника акцiонера Потетюєвої Марини Володимирiвни (не надала згоди на розкриття паспортних даних) вiд 26.04.2017 р. достроково (рiшення акцiонера 69-3/19-3). Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 15.11.2016 р.
10.05.2017ОбраноЧлен наглядової ради - представник акцiонераСмирнов Євген Валерiйовичн/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшення акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) №69-3/19-3 вiд 26.04.2017 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», отримано лист вiд акцiонера ПАТ «Укрзалiзниця» 10.05.2017 р. №1838. - обрано членом наглядової ради – представником акцiонера Смирнова Євгена Валерiйовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 26.04.2017 р. (рiшення акцiонера 69-3/19-3) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «Борди України Медiа»; директор ДП «Грозинське»; перший заступник начальника Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця"; перший заступник директора Департаменту корпоративного управлiння ПАТ "Укрзалiзниця".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.