ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 27.02.2017

Особлива інформація на 02.02.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

02.02.2017ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїГоловченко Дмитро Миколайовичн/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням засiдання ревiзiйної комiсiї ПрАТ «ЗЕРЗ» протокол №1 вiд 02.02.2017 року про обрання голови ревiзiйної комiсiї. - обрано головою ревiзiйної комiсiї Головченка Дмитра Миколайовича (не надав згоди на розкриття паспортних даних) рiшенням ревiзiйної комiсiї вiд 02.02.2017 року (протокол №1) строком на 3 роки. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: помiчник начальника служби з кадрiв вiдокремленого структурного пiдроздiлу "Пасажирська служба", заступник начальника вiддiлу органiзацiйно-аналiтичної роботи служби кадрової та соцiальної полiтики, начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї ДП "Приднiпровська залiзниця"; начальник вiддiлу профiлактики правопорушень та запобiгання корупцiї, головний фахiвець вiддiлу економiчної та iнформацiйної безпеки регiональної фiлiї "Приднiпровська залiзниця" ПАТ "Укрзалiзниця".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.