ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 07.12.2016

Особлива інформація на 28.11.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.11.2016ОбраноГолова наглядової ради - представник акцiонераМарчек Желькон/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом засiдання наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ», протокол №5 вiд 28.11.2016 року про обрання голови наглядової ради Товариства - обрано головою наглядової ради – представником акцiонера Марчека Желько (не надав згоди на розкриття паспортних даних) вiд 28.11.2016 р. (протокол №5) строком на 3 роки. Акцiями товариства не володiє. Є представником акцiонера – ПАТ «Укрзалiзниця» (розмiр пакету акцiй – 100 %). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: директор по персоналу, член ради Директорiв ПАТ "Днiпроспецсталь"; директор по персоналу STARLIGHTMEDIA; член наглядової ради "Укрросметал"; член правлiння ПАТ "Укрзалiзниця".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.