ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 05.04.2016

Особлива інформація на 05.04.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.04.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЗавгороднiй Олександр Вiкторович н/д, н/д, н/д0
Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням правлiння ПАТ «Укрзалiзниця» (яке є вищим органом управлiння емiтента) протокол №15 вiд 05.04.2016 року внесено змiни до персонального складу наглядової ради ПрАТ «ЗЕРЗ» - припинити повноваження члена наглядової ради Завгороднього Олександра Вiкторовича з 05.04.2016 р. (не надав згоди на розкриття паспортних даних). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував з 10.02.2016 року. На посаду нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.