ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 21.03.2016

Особлива інформація на 18.03.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.03.2016ЗвільненоГоловний бухгалтерДимченко Оксана ОлександрiвнаСВ, 155894, 12.02.2000, Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №398ос вiд 18.03.2016 року - звiльнено з посади головного бухгалтера Димченко Оксану Олександрiвну з 18.03.2016 р. за угодою сторiн. Паспорт СВ №155894 виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 12.02.2000 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 03.11.2015 року. На посаду нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.