ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 21.01.2016

Особлива інформація на 21.01.2016

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

21.01.2016Припинено повноваженняЧлен наглядової радиЗотова Євгенiя АнатолiївнаСА, 113970, 02.03.1996, Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно заяви Зотової Є.А. вхiдної на ПрАТ «ЗЕРЗ» №39 вiд 06.01.2016 р. про припинення повноважень члена наглядової ради за власним бажанням. - припинити повноваження члена наглядової ради Зотової Євгенiї Анатолiївни з 21.01.2016 року вiдповiдно до ст.57 Закону України «Про акцiонернi товариства», без рiшення загальних зборiв повноваження члена наглядової ради припиняються за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi. Паспорт СА №113970, виданий Орджонiкiдзевський РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, 02.03.1996 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 18.10.2012 року. На посаду нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.