ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 09.09.2015

Особлива інформація на 31.08.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

31.08.2015Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiїОстровська Ганна МиколаївнаСМ, 183259, 02.11.1999, Вишнiвський МВМ ГУМВС Управлiння в Київськiй обл.0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України №339 вiд 31.08.2015 року про внесення змiн до наказу Мiнтрансзв’язку вiд 25.06.2008 №765. - припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Островської Ганни Миколаївни з 31.08.2015 року. Паспорт СМ №183259 виданий Вишнiвський МВМ ГУМВС Управлiння в Київськiй обл. 02.11.1999 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебувала з 22.06.2012 року.
31.08.2015ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїСтанiслав Валентина ПетрiвнаСО, 102545, 30.03.1999, Залiзничним РУ ГУМВС України в м. Київ0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України №339 вiд 31.08.2015 року про внесення змiн до наказу Мiнтрансзв’язку вiд 25.06.2008 №765. - обрано головою ревiзiйної комiсiї Станiслав Валентину Петрiвну з 31.08.2015 року безстроково. Паспорт СО 102545 виданий Залiзничним РУ ГУМВС України в м. Київ 30.03.1999 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебуває на посадi заступника начальника вiддiлу зведеної бухгалтерської звiтностi Фiнансово-економiчного Департаменту Укрзалiзницi.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.