ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 18.02.2015

Особлива інформація на 18.02.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільнено Голова правлiнняПолiтикiн Геннадiй ВолодимировичМК, 580396, 26.11.1998, Щорським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 18-О вiд 16.02.2015 року про керiвника. - звiльнити з посади голови правлiння Полiтикiна Геннадiя Володимировича з достроковим розiрванням укладеного з ним контракту за угодою сторiн з 18.02.2015 року. Паспорт МК №580396 виданий Щорським РВ УМВС України в Чернiгiвськiй областi 26.11.1998 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 23.07.2015 року.
д/нПризначеноВиконуючий обов'язки голови правлiння Коваль Вiталiй кириловичСВ, 653843, 26.02.2002, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 18-О вiд 16.02.2015 року про керiвника. - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння Коваля Вiталiя Кириловича з 19.02.2015 р. на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом Товариства. Паспорт СВ № 653843 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 26.02.2002 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5 рокiв до призначення перебував на посадi заступника голови правлiння з виробництва ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» до 22.08.2013 року, пiсля перебував на облiку в районому центрi зайнятостi, з 22.05.2014 року перебував на посадi виконуючого обов’язки першого заступника голови правлiння-головного iнженера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод» по 06.07.2014 р., з 07.07.2014 по 18.02.2015 р. першого заступника голови правлiння-головного iнженера ПрАТ «Запорiзький електровозоремонтний завод».

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.