ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 03.02.2015

Особлива інформація на 03.02.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЗаступник голови правлiння з комерцiйних питаньЄрмаков Леонiд ФедоровичМА, 347225, 08.12.1997, Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №25ос вiд 02.02.2015 року. - звiльнено заступника голови правлiння з комерцiйних питань Єрмакова Леонiда Федоровича за угодою сторiн. Паспорт МА №347225 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумськiй областi 08.12.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 07.07.2014 по 02.02.2015 року. На посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань - нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.