ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 28.05.2014

Особлива інформація на 28.05.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоЗаступник голови правлiння з комерцiйних питаньОсуховський Сергiй СеменовичАЕ, 978153, 12.12.1997, Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству №498ос вiд 26.05.2014 року - звiльнено заступника голови правлiння з комерцiйних питань Осуховського Сергiя Семеновича за угодою сторiн. Паспорт АЕ № 978153 виданий Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 12.12.1997 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 15.07.2013 по 26.05.2014. На посаду заступника голови правлiння з комерцiйних питань - нiкого не призначено.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.