ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 28.05.2014

Особлива інформація на 28.05.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконуючий обов'язки голови правлiння

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Полiтикiн Геннадiй Володимирович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

27.05.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електровозоремонтний завод"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 69095, м. Запорiжжя, Залiзнична,2
4. Код за ЄДРПОУ 01056273
5. Міжміський код та телефон, факс 0617202004, 0617875298
6. Електронна поштова адреса mail@zerz.com.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

27.05.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

100 (1853), Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

29.05.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

zerz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

28.05.2014

(дата)