ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 21.03.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова правлiнняРезнiченко Григорiй ГригоровичСВ, 023015, Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 45-О вiд 21.03.2013 року - звiльнено з посади голови правлiння Резнiченка Григорiя Григоровича за угодою сторiн з 25.03.2013 року. Паспорт СВ № 023015 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 03.06.1999 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 2003 року
д/нПризначеноГолова правлiнняБондаренко Вiталiй ПетровичАН, 709290, Iндустрiальним РВ ДМУ УМВс в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Призначено на посаду голови правлiння Бондаренка Вiталiя Петровича з 26.03.2013 року на умовах контракту до 25.03.2014 року включно. Паспорт АН № 709290 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi 28.05.2008 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi начальника служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )