ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 28.03.2014

Особлива інформація на 28.03.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільнено Голова правлiнняБондаренко Вiталiй ПетровичАН, 709290, 28.05.2008, Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 42-О вiд 25.03.2014 року у зв’язку iз закiнченням термiну дiї контракту - звiльнено з посади голови правлiння Бондаренка Вiталiя Петровича з 25.03.2014 року. Паспорт АН № 709290 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi 28.05.2008 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 26.03.2013 року.
д/нПризначеноВиконуючий обов'язки голови правлiнняБондаренко Вiталiй ПетровичАН, 709290, 28.05.2008, Iндустрiальним РВ ДМУ УМВс в Днiпропетровськiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом Мiнiстерства iнфраструктури України № 42-О вiд 25.03.2014 року у зв’язку iз закiнченням термiну дiї контракту - призначено на посаду виконуючого обов’язки голови правлiння Бондаренка Вiталiя Петровича з 26.03.2014 року на перiод до прийняття вiдповiдного рiшення Вищим органом. Паспорт АН № 709290 виданий Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС в Днiпропетровськiй областi 28.05.2008 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi начальника госпрозрахункової служби матерiально-технiчного забезпечення Донецької залiзницi з 28.02.2008 по 26.01.2009 року, заступника директора по будiвництву ПП «Грань» з 03.01.11 по 26.08.11, начальника служби капiтальних вкладень Одеської залiзницi з 29.08.11 по 25.03.13, голови правлiння приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електровозоремонтний завод» з 26.03.13 по 25.03.14 року.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.