ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 
Дата розміщення: 31.03.2020

Особлива інформація на 26.03.2020

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

26.03.2020Припинено повноваженняЧлен правлiнняГоробець Микола Павловичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №5/2020 вiд 26.03.2020 року про припинення повноваження та обрання члена правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»: - припинено повноваження члена правлiння Горобця Миколи Павловича, з 31.03.2020 року згiдно п.2 ст.36 КЗпП (закiнчення строку трудового договору). Паспорт ВА 463175 Дружкiвським МВ УМВС України в Донецькiй обл., 04.10.1996 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посадi перебував з 01.01.2020 року.
26.03.2020ОбраноЧлен правлiнняЛеорда Андрiй Аркадiйовичд/н0
Зміст інформації:
Згiдно з протоколом наглядової ради №5/2020 вiд 26.03.2020 року про припинення повноваження та обрання члена правлiння ПрАТ «ЗЕРЗ»: - обрано членом правлiння Леорду Андрiя Аркадiйовича, з 01.04.2020 р. до 30.06.2020 року на умовах контракту. Паспорт КР 822938 Глибоцьким РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл., 04.02.2004 р. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: начальник управлiння внутрiшнього аудиту Луганська обласна державна адмiнiстрацiя, начальник управлiння справами та органiзацiї контролю Департаменту фiнансiв Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї, начальник органiзацiйно-аналiтичного вiддiлу Департаменту аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", заступник начальника вiддiлу технiчного аудиту попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", менеджер з технiчного аудиту вiддiлу технiчного аудиту попереднього контролю та монiторингу Департаменту внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ "Укрзалiзниця", директор з стратегiчного розвитку та оптимiзацiї ПрАТ "ЗЕРЗ".

* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.