ПрАТ "ЗЕРЗ"

Код за ЄДРПОУ: 01056273
Телефон: (061)720-20-04, 720-38-11
e-mail: mail@zerz.com.ua
Юридична адреса: 69095 м. Запоріжжя вул. Залізнична буд.2
 

Особлива інформація на 05.11.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПризначеноЗаступник голови правлiння з кадрових питань та побутуФомiнов Iгор МиколайовичСА, 157319, 26.03.1996, Шевченкiвським РВ УМВС в Запорiзькiй областi0
Зміст інформації:
Згiдно з наказом по пiдприємству № 3140 вiд 05.11.2013 року - призначено на посаду заступника голови правлiння з кадрових питань та побуту Фомiнова Iгоря Миколайовича з 05.11.2013 року безстроково. Паспорт СА № 157319 виданий Шевченкiвським РВ УМВС в Запорiзькiй областi 26.03.1996 року. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. До призначення перебував на посадi начальника виробничо-диспетчерського вiддiлу пiдприємства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )